Search result for

-enable-

(36 entries)
(0.0859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enable,-enable-, *enable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enable    [VT] ทำให้เป็นไปได้, See also: สามารถ, Syn. empower

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enable(เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ, See also: enabler n. ดูenable

English-Thai: Nontri Dictionary
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enable (n pron. name )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
- driven by an unknown force that enables the brain to function.'ด้วยพลังลึกลับ ที่กระตุ้นให้สมองทำงาน' Night of the Living Dead (1990)
Brain stem strobe enabled.เชื่อมต่อก้านสมอง The Lawnmower Man (1992)
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.ในที่สุด, เราก็รู้ถึงแผนการของเขา – ด้วยการล่อโปรแกรมของเขาให้เข้ามา ในร่างที่เราเตรียมไว้ Ghost in the Shell (1995)
I was thinking, I devised a plan that will enable us to finally defeat them.หนูเลยคิดว่า ถ้ามีแผนฉลาดๆ เราจะได้ชนะพวกนั้นซะที 10 Things I Hate About You (1999)
I've come up with a design, or a modification rather that if I'm correct, would enable you to deal with solid foods and liquids.ผมคิดแบบได้นะ เรียกว่าปรับแต่งมากกว่า ถ้าผมไม่ผิดนะ... Bicentennial Man (1999)
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed.ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่ The Corporation (2003)
That enabled me to get warrants on his apartment and car.นั่นทำให้ผมสามารถขอหมายค้น บ้านและรถเขาได้ Resistance Is Futile (2007)
Are you here to enable me?ว้าว,คุณเข้าใจเหตุผลแล้วนี่ ในเวลาเดียวกัน Alone (2007)
So, you can enable and rationalize at the same time. Guess you are still Dean of Medicine.ที่ไม่ใช่คนโง่,คนที่ไม่ชอบทำงานหนัก Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enableAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
enableAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
enableA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
enableDiligence enabled him to succeed.
enableExperiments will enable you to find out what is wrong.
enableFlying enables us go to London in a day.
enableHard work enabled him to get good marks.
enableHard work enabled him to succeed.
enableHer large income enable her to go to Paris every year.
enableHe studied hard, which enabled him to pass the exam.
enableHis good health enabled him to work till the age of seventy-five.
enableHis health enables him to work so hard.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLE    EH0 N EY1 B AH0 L
ENABLE    AH0 N EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enable    (v) (i1 n ei1 b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使﹍能够[shǐ néng gòu, ㄕˇ ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 使 / 使] enable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enable \En*a"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Enabled}; p. pr. & vb.
   n. {Enabling}.]
   1. To give strength or ability to; to make firm and strong.
    [Obs.] "Who hath enabled me." --1 Tim. i. 12.
    [1913 Webster]
 
       Receive the Holy Ghost, said Christ to his apostles,
       when he enabled them with priestly power. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To make able (to do, or to be, something); to confer
    sufficient power upon; to furnish with means,
    opportunities, and the like; to render competent for; to
    empower; to endow.
    [1913 Webster]
 
       Temperance gives Nature her full play, and enables
       her to exert herself in all her force and vigor.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enable
   v 1: render capable or able for some task; "This skill will
      enable you to find a job on Wall Street"; "The rope enables
      you to secure yourself when you climb the mountain" [ant:
      {disable}, {disenable}, {incapacitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top