Search result for

exterminate

(33 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exterminate-, *exterminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterminate[VT] ทำลายสิ้น, See also: ฆ่าจนหมดสิ้น, Syn. annihilate, destroy, wipe out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น,ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate,

English-Thai: Nontri Dictionary
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00 WarGames: The Dead Code (2008)
As a rule, the less advanced civilization is either exterminated or enslaved.ตามกฎ อารยธรรมที่ ก้าวหน้าน้อยกว่า ไม่ถูกกำจัดก็ ถูกทำให้เป็นทาส The Day the Earth Stood Still (2008)
- He's come to exterminate us, hasn't he?เขามาเพื่อ กำจัดเรา ใช่ไหม? The Day the Earth Stood Still (2008)
Pesticides, another gift of the petrochemical revolution, exterminated them.ยาปราบศัตรูพืช ของขวัญจากการปฏิวัติทางปิโตรเคมี กวาดล้างพวกมัน Home (2009)
I even exterminated a guy as harmful as rice insect.แถมยังให้ถุงมือกับเธออีก Episode #1.9 (2009)
The Separatists brought tanks to exterminate us.พวกแบ่งแยกนำรถถังมากำจัดเรา Liberty on Ryloth (2009)
Exterminate them like the vermin they are, leave no trace.กำจัดพวกมัน เหมือนเชื้อโรค อย่าทิ้งร่องรอย Never Let Me Go (2009)
They want to exterminate us.พวกเขาต้องการ ทำลายล้างพวกเรา Fracture (2009)
If Lucifer manages to exterminate humankind... we're next.ถ้าลูซิเฟอร์เตรียมการ จะล้มล้างมนุษยชาติ... ...เราก็เป็นพวกต่อไป Abandon All Hope (2009)
I'd like to exterminate this conversation.ก็เพราะว่าหนูของเรา Environmental Science (2009)
- His family was exterminated. - We're ready.การแสดงการกระทำที่ถูกทอดทิ้ง ภายใต้การเฝ้าดูของฉัน G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exterminateIt is very hard to exterminate cockroaches from our house.
exterminateTheir job is to exterminate rats and mice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERMINATE    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T
EXTERMINATED    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
EXTERMINATES    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exterminate    (v) (i1 k s t @@1 m i n ei t)
exterminated    (v) (i1 k s t @@1 m i n ei t i d)
exterminates    (v) (i1 k s t @@1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely [Add to Longdo]
絶やす[たやす, tayasu] (v5s,vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P) [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根绝[gēn jué, ㄍㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] exterminate [Add to Longdo]
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, ] exterminate [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] exterminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exterminate \Ex*ter"mi*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Exterminated}; p. pr. & vb. n. {Exterminating}.] [L.
   exterminatus, p. p. of exterminare to abolish, destroy, drive
   out or away; ex out + terminus boundary, limit. See {Term}.]
   1. To drive out or away; to expel.
    [1913 Webster]
 
       They deposed, exterminated, and deprived him of
       communion.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy utterly; to cut off; to extirpate; to
    annihilate; to root out; as, to exterminate a colony, a
    tribe, or a nation; to exterminate error or vice.
    [1913 Webster]
 
       To explode and exterminate rank atheism. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) To eliminate, as unknown quantities. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exterminate
   v 1: kill en masse; kill on a large scale; kill many; "Hitler
      wanted to exterminate the Jews, Gypsies, Communists, and
      homosexuals of Europe" [syn: {exterminate}, {kill off}]
   2: destroy completely, as if down to the roots; "the vestiges of
     political democracy were soon uprooted" "root out corruption"
     [syn: {uproot}, {eradicate}, {extirpate}, {root out},
     {exterminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top