ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exterminate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exterminate-, *exterminate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterminate(vt) ทำลายสิ้น, See also: ฆ่าจนหมดสิ้น, Syn. annihilate, destroy, wipe out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น, ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate

English-Thai: Nontri Dictionary
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน, กำจัดให้หมด, ทำลายสิ้น, ผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exterminateIt is very hard to exterminate cockroaches from our house.
exterminateTheir job is to exterminate rats and mice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exterminate
exterminated
exterminates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exterminate
exterminated
exterminates

WordNet (3.0)
exterminate(v) kill en masse; kill on a large scale; kill many, Syn. kill off
uproot(v) destroy completely, as if down to the roots, Syn. extirpate, root out, exterminate, eradicate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Exterminate

v. t. [ imp. & p. p. Exterminated p. pr. & vb. n. Exterminating ] [ L. exterminatus, p. p. of exterminare to abolish, destroy, drive out or away; ex out + terminus boundary, limit. See Term. ] 1. To drive out or away; to expel. [ 1913 Webster ]

They deposed, exterminated, and deprived him of communion. Barrow. [ 1913 Webster ]

2. To destroy utterly; to cut off; to extirpate; to annihilate; to root out; as, to exterminate a colony, a tribe, or a nation; to exterminate error or vice. [ 1913 Webster ]

To explode and exterminate rank atheism. Bentley. [ 1913 Webster ]

3. (Math.) To eliminate, as unknown quantities. [ R. ] [ 1913 Webster ]

exterminated

adj. destroyed completely.
Syn. -- annihilated, wiped out(predicate). [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根绝[gēn jué, ㄍㄣ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] exterminate #80,022 [Add to Longdo]
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, ] exterminate #96,366 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] exterminate #167,224 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1, vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely [Add to Longdo]
絶やす[たやす, tayasu] (v5s, vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P) [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1, vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top