Search result for

elands

(289 entries)
(0.1914 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elands-, *elands*, eland
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elands มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elands*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eland[N] ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
Iceland[N] ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland[N] ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Ireland[N] ประเทศไอร์แลนด์
Ireland[N] ไอร์แลนด์
foreland[N] แหลม (ทางภูมิศาสตร์), See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. headland, promontory
homeland[N] บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
tideland[N] บริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้น
Rhineland[N] บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน
tableland[N] ที่ราบสูง, Syn. plateau
wasteland[N] ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์, See also: ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า, Syn. barren, desert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dixieland(ดิค'ซีแลนดฺ) n. ดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
eland(อี'แลนดฺ) n. ละมั่ง มีเขายาว
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.
ireland(ไอ'เออเลินดฺ) n. ไอร์แลนด์., See also: irelander n.
tablelandn. ที่ราบสูง
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด

English-Thai: Nontri Dictionary
foreland(n) แหลม
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tidelandที่ดินชายทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Icelandicศิลปะไอซแลนด์ [TU Subject Heading]
Icelandไอซ์แลนด์ [TU Subject Heading]
Rangeland Resources ทรัพยากรทุ่งหญ้า
ทรัพยากรที่อาจจะมีการทดแทนและบำรุงรักษาได้ เนื่องจากมนุษย์สามารถจะรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของพื้นที่ได้ เช่น ทรัพยากรทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อ ให้เกิดการผลิตในรูปของเนื้อสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Iceland Sparผลึกคาลไซด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homeland security (n ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah!Hat Cleveland Bock auf Rock? The Red Badge of Gayness (1999)
Basically, it's a wasteland.เอาง่ายเลยนะ มันเป็นแดนมิคสัญญี Episode #1.5 (2008)
Right, so how did you get here through this wasteland?เออ แล้วมิงมาได้ไง ผ่านนรกเนี่ยหรอ Episode #1.5 (2008)
That's why I joined the department of Homeland Security.นั่นเลยทำให้ผมเข้าร่วมกับ กระทรวงความมั่นคงภายในประเทศ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I wish I could visit my mother's homeland.ฉันหวังว่า ฉันจะได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดของแม่. Episode #1.7 (2008)
It was a wasteland in Kangwondo.มันเป็นที่รกร้างใน คังวอนโด. Episode #1.7 (2008)
Nice to work with Homeland.ดีจริงๆที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิด Breaking and Entering (2008)
We still have those tickets from your parents... for the honeymoon in Ireland.เรายังมีตั๋ว จากพ่อแม่คุณ สำหรับฮันนีมูนที่ไอร์แลนด์ Marley & Me (2008)
Get me Paget from Homeland, Cavanaugh from CDC and Stradler from the joint chiefs.ติดต่อ พาเจท จากกองกำลังรักษาดินแดน คาวานอจฮ์ จากกองควบคุมโรคติดต่อ และ สเตดเดอร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงาน WarGames: The Dead Code (2008)
I just got off the phone with CDC and Homeland, who were giving me a tag-team ass-chewing because you put Philadelphia on a stage 2 alert.ผมเพิ่งวางหูจาก CDC และหน่วยรักษาดินแดน ทั้งสองคนถล่มผมยับ เพราะคุณส่งรหัสเตือนภัยขั้นที่2 ในฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
I've got the CDC, Homeland and the joint chiefs for you on speaker 10.และหัวหน้าผู้ประสานงานที่ลำโพง 10 WarGames: The Dead Code (2008)
The feds tipped us off. I'm at my aunt's house in Cleveland.รัฐบาลไม่ให้ฉันเดินทาง ฉันอยู่บ้านป้าที่คลีฟแลนด์ WarGames: The Dead Code (2008)
I was with Treasury, dealing with Homeland Security.ผมอยู่กรมธนารักษ์จนย้ายไปความมั่นคงฯ Burn After Reading (2008)
Special Agent Don Self, Homeland Security.ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ ดอน เซลฟ์ ตำรวจท้องถิ่น Scylla (2008)
I've been in homeland security since before it even had a name!. ฉันทำงานที่นี่ตั้งแต่มันยังไม่มีชื่อ ! Shut Down (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Of the fbi, the cia and homeland security.ของเอฟบีไอ ซีไอเอ และฝ่ายความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Do you understand there are homeland agentsคุณเข้าใจมั้ยว่ามีคนดูแลประจำ Safe and Sound (2008)
Someone at homeland securityมีคนจากสำนักงานความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Someone at Homeland Security did an enhanced image search on you today.มีคนในกระทรวงความมั่นคงภายใน เริ่มจะรู้มากขึ้น วันนี้มีคนค้นหารูปท่าน ใคร? Blow Out (2008)
He spent the next 18 years bouncing around the D.O.J. and D.O.D. before being dumped on the doorstep of homeland in '02.ใช้เวลา 18 ปีไปกับ การย้ายไปย้ายมาระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกลาโหม ก่อนที่จะ มาอยู่ที่นี่ บ้านเกิดของเขาในปี 02 Blow Out (2008)
I'm homeland security.ผมอยู่หน่วยงานความมั่นคง Blow Out (2008)
If Scofield and Burrows are working with the government, we've got a much bigger problem than one bureaucrat at homeland security.และเบอโรว์ทำงานให้กับรัฐบาล เรามีปัญหาใหญ่มากกว่า แค่ข้าราขการคนเดียวที่กระทรวงความมั่นคงฯ Five the Hard Way (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยมาตุภูมิ The Price (2008)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
I have seen, in Iceland, an electricity plant powered by the Earth's heat.ฉันเห็นในไอซ์แลนด์ มีโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ Home (2009)
On Homeland Security, it's my duty to protect and serve the people of America.ความมั่นคงของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของผม ที่จะปกป้องและรับใช้ชาวอเมริกัน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Abby Collins. Homeland Security.แอบบี้ คอลลินส์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข Chapter Three 'Building 26' (2009)
They said they were from homeland security.พวกเขาบอกว่ามาจาก homeland security Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
The All Blacks beat Ireland 43 to 19.ออลแบล็ค เอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ ด้วยคะแนน 43 ต่อ 19 Invictus (2009)
I don't know the specifics, but he says it involves an imminent homeland threat.ผมไม่รู้รายละเอียด แต่มันเกี่ยวกับ\ ภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดกับประเทศของเราครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Alert homeland, let them know what's going on.แจ้งไปยังหน่วยความมั่นคง ให้เขารุ้ว่าเกิดอะไรขึ้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Yes, sir. we'll keep homeland apprisedค่ะท่าน, เราจะรายงานให้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The fbi and homeland?FBI และ โฮมแลนด์? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
This just came over from homeland.นี่พึ่งมาจากกองกำลังรักษาดินแดน Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Homeland's preparing to lower the threat levelกองกำลังรักษาดินแดน กำลังเตรียมการลดระดับการคุกคาม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Yeah. I'll talk to homeland.ใช่ ฉันคุยกับ กองกำลังรักษาดินแดนแล้ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I need you to cross-reference our deployments with Homeland.ผมต้องการให้คุณประสานงานกับกองกำลังความมั่นคง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm bringing in a consultant from Homeland to confirm there are no lingering gaps in the CIP firewall.ผมจะใช้ติดต่อกับกองกำลังความมั่นคง และให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ให้ CIP แทรกเข้ามา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Larry said Homeland sent her over to check for residual breaches fr the firewall attack.- ลาร์รี่บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงส่งเธอมา เพื่อตรวจสอบการบุกรุกระบบไฟร์วอลล์ของเรา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Cleveland.คลีฟแลนด์ Duplicity (2009)
You're just checking in, you're stuck in Cleveland, you're going crazy, you're calling everybody.บอกว่าจะหาที่พัก เพราะติดอยู่ที่คลีฟแลนด์ คุณกำลังประสาทเสีย เลยโทรหาทุกคนที่รู้จัก Duplicity (2009)
"Dixieland."ดิ๊กซี่แลนด์ The Final Destination (2009)
No my friends... this is now "The United States Of Zombieland"ไม่สิเพื่อน ... ตอนนี้เป็น "ซอมบี้แลนด์" Zombieland (2009)
Rule#1 for survival in Zombieland...กฏข้อ 1 เพื่อเอาชีวิตรอดในซอมบี้แลนด์... Zombieland (2009)
Another rule to surviving Zombieland: 'Travel light'กฏข้อต่อไปในซอมบี้แลนด์ "ลดภาระ" Zombieland (2009)
Which is what happened to me before Zombieland.ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเอง ก่อนซอมบี้แลนด์ซะอีก Zombieland (2009)
Tallahassee firmly believe that you have to blow off steam in Zombieland ...or else you'll lose what's left of your mind.ทาลาฮาสซีเชื่อว่าคุณจะต้องโหวกเหวกบ้างในซอมบี้แลนด์ ...ไม่งั้นคุณจะต้องเสียสติแน่ๆ Zombieland (2009)
Even before Zombieland, Wichita was running the table on guys like us.ถ้าเป็นก่อนจะมีซอมบี้แลนด์ วิชิต้าก็คงจะเป็นแฟนกับผู้ชายอย่างเรา Zombieland (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eland2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
elandArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
elandHe was never to see his homeland again.
elandHis ancestors went there from Ireland.
elandIceland used to belong to Denmark.
elandIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
elandIreland and England are separated by the sea.
elandIreland is famous for lace.
elandThe Ariake Sea is one of the biggest tidelands in Japan.
elandThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
elandThe soldiers ached for their homeland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
บ้านเกิดเมืองนอน[N] homeland, See also: motherland, fatherland, Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
รกราก[N] birthplace, See also: origin, homeland, hometown, Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม, Example: เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
ทุ่งโล่ง[N] plain, See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range, Count unit: แห่ง
ทุ่งหญ้า[N] grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan hāng dam) EN: Black-tailed Gull   FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam phan Rassīa) EN: Heuglin's Gull   FR: Goéland d’Heuglin [m]
นกนางนวลเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lek) EN: Little Gull   FR: Mouette pygmée [f] ; Goéland pygmée [m] ; Goéland à pieds rouges [m]
นกนางนวลปากเหลือง [n. exp.] (nok nāng-nūan pāk leūang) EN: Mew Gull ; Common Gull   FR: Goéland cendré [m] ; Goéland à bec court [m] ; Mouette à pieds blancs [f] ; Mouette cendrée [f] ; Mouette grise [f]
นกนางนวลปากเรียว[n. exp.] (nok nāng-nūan pāk rīo) EN: Slender-billed Gull   FR: Goéland railleur [m] ; Goéland à bec grêle [m] ; Mouette à bec grêle [f]
นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย[n. exp.] (nok nāng-nūan phan Møngkōlīa) EN: Mongolian Gull   FR: Goéland de Mongolie [m]
นกนางนวลธรรมดา[n. exp.] (nok nāng-nūan thammadā) EN: Brown-headed Gull   FR: Mouette du Tibet [f] ; Goéland du Tibet [m] ; Mouette à tête brune [f]
ประเทศไอร์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
ประเทศไอซ์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Aislaēn = Prathēt Ailaēn) EN: Iceland   FR: Islande [f]
ประเทศนิวซีแลนด์[n. prop.] (Prathēt Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
สาธารณรัฐไอร์แลนด์[n. prop.] (Sāthāranarat Ailaēn) EN: Republic of Ireland ; Ireland ; Eire   FR: Irlande [f] ; Éire ; République Irlandaise [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELAND    IY1 L AH0 N D
LELAND    L IY1 L AH0 N D
DELAND    D AH0 L AE1 N D
MELAND    M EH1 L AH0 N D
BELAND    B EH1 L AH0 N D
UELAND    UH1 L AH0 N D
EVELAND    IY1 V L AH0 N D
IRELAND    AY1 R L AH0 N D
IRELAND    AY1 ER0 L AH0 N D
EGELAND    EH1 G AH0 L AH0 N D
ICELAND    AY1 S L AH0 N D
BRELAND    B R EH1 L AH0 N D
NIELAND    N IY1 L AH0 N D
ROELAND    R OW1 L AH0 N D
WIELAND    W IY1 L AH0 N D
ZEELAND    Z IY1 L AH0 N D
CLELAND    K L EH1 L AH0 N D
WAKELAND    W EY1 K L AH0 N D
VREELAND    V R IY1 L AH0 N D
TELANDER    T IY1 L AE0 N D ER0
WHEELAND    W IY1 L AH0 N D
KNEELAND    N IY1 L AH0 N D
MCLELAND    M AH0 K L EH1 L AH0 N D
MORELAND    M AO1 R L AH0 N D
WHEELAND    HH W IY1 L AH0 N D
MELANDER    M EH1 L AH0 N D ER0
LAKELAND    L EY1 K L AH0 N D
LOVELAND    L AH1 V L AH0 N D
ROSELAND    R OW1 Z L AH0 N D
BAGELAND    B EY1 G AH0 L AE0 N D
BREELAND    B R IY1 L AH0 N D
TELANDER    T IH2 L AE1 N D ER0
WINELAND    W AY1 N L AH0 N D
SELANDER    S EH1 L AH0 N D ER0
COPELAND    K OW1 P L AH0 N D
DADELAND    D EY1 D L AH0 N D
VINELAND    V AY1 N L AH0 N D
ESPELAND    EH1 S P AH0 L AH0 N D
FREELAND    F R IY1 L AH0 N D
WINELAND    W IH1 N AH0 L AH0 N D
VIGELAND    V AY1 G L AH0 N D
HELANDER    HH EH1 L AH0 N D ER0
HOMELAND    HH OW1 M L AE2 N D
HOGELAND    HH AA1 G AH0 L AH0 N D
RHINELAND    R AY1 N L AE2 N D
CELANDINE    S EH1 L AH0 N D AY2 N
SPICELAND    S P AY1 S L AE2 N D
THELANDER    TH EH1 L AH0 N D ER0
HANDELAND    HH AE1 N D AH0 L AH0 N D
GRACELAND    G R EY1 S L AE0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eland    (n) (ii1 l @ n d)
elands    (n) (ii1 l @ n d z)
Iceland    (n) (ai1 s l @ n d)
Ireland    (n) (ai1 @ l @ n d)
foreland    (n) (f oo1 l @ n d)
homeland    (n) (h ou1 m l a n d)
Cleveland    (n) (k l ii1 v l @ n d)
Icelander    (n) (ai1 s l @ n d @ r)
Icelandic    (n) (ai1 s l @1 n d i k)
celandine    (n) (s e1 l @ n d ai n)
forelands    (n) (f oo1 l @ n d z)
homelands    (n) (h ou1 m l a n d z)
wasteland    (n) (w ei1 s t l a n d)
Icelanders    (n) (ai1 s l @ n d @ z)
celandines    (n) (s e1 l @ n d ai n z)
wastelands    (n) (w ei1 s t l a n d z)
Westmoreland    (n) (w e1 s t m @ l @ n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Australien {n}; Neuseeland {n} | in Australien/Neuseeland lebendown under | to live down under [Add to Longdo]
Badelandschaft {f}swimming complex [Add to Longdo]
Einöde {f}wasteland [Add to Longdo]
Grasland {n}; Weideland {n}pastureland [Add to Longdo]
Heide {f}; Heideland {n}heath [Add to Longdo]
Heideland {n}moor land [Add to Longdo]
Heideland {n}wold [Add to Longdo]
Heimatland {n}homeland [Add to Longdo]
Industrieland {n} | Industrieländer {pl}industrialized country; developed country; industrialized economy | industrialized countries [Add to Longdo]
Industrielandschaft {f}industrial landscape [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]
Ödland {n}wasteland [Add to Longdo]
Seelandschaft {f}sea scape [Add to Longdo]
Steppenland {n} [geogr.]steppeland [Add to Longdo]
Tafelland {n} | Tafelländer {pl}tableland | tablelands [Add to Longdo]
Viehweide {f}; Weideland {n}pasture [Add to Longdo]
Vorgebirge {n}forelands [Add to Longdo]
Vorland {n}foreland [Add to Longdo]
Watt {n} | Watten {pl}mud flats; tideland | tidelands [Add to Longdo]
Weide {f}; Weideland {n} [agro.]pasturage; grazing; grazing land [Add to Longdo]
Weideland {n}pastureland [Add to Longdo]
landen | landend | gelandet | er/sie landet | ich/er/sie landete | er/sie ist/war gelandetto land | landing | landed | he/she lands | I/he/she landed | he/she has/had landed [Add to Longdo]
landen | landend | gelandetto debark | debarking | debarked [Add to Longdo]
landen | landend | gelandetto disembark | disembarking | disembarked [Add to Longdo]
gelandetdocked [Add to Longdo]
neu landento reland [Add to Longdo]
notgelandetmade a forced landing [Add to Longdo]
Irland {n} [geogr.]Ireland (ie) [Add to Longdo]
Polarmöwe {f} [ornith.]Iceland Gull (Larus glaucoides) [Add to Longdo]
Rheinländer {m}Rhinelander [Add to Longdo]
Neuseelandschlüpfer {m} [ornith.]Bush Wren [Add to Longdo]
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker [Add to Longdo]
Neuirlandhonigfresser {m} [ornith.]New Ireland Honeyeater [Add to Longdo]
Eichhornlederkopf {m} [ornith.]New Ireland Friarbird [Add to Longdo]
Forbesnonne {f} [ornith.]New Ireland Finch [Add to Longdo]
Bandschwanzdrongo [ornith.]New Ireland Drongo [Add to Longdo]
Neuseeländische Graspflanze {f} (Lilaeopsis novae-zelandiae)micro sword [Add to Longdo]
Island {n} [geogr.]Iceland (is) [Add to Longdo]
Neuseeland [geogr.]New Zealand (nz) [Add to Longdo]
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland [geogr.]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (uk) [Add to Longdo]
Rheinland-Pfalz {n}Rhineland-Palatinate [Add to Longdo]
Isländer {m}; Isländerin {f}Icelander [Add to Longdo]
isländisch {adj}Icelandic [Add to Longdo]
London (Hauptstadt von Großbritannien und Nordirland)London (capital of Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Cleveland (Stadt in USA)Cleveland (city in USA) [Add to Longdo]
Birmingham (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Birmingham (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Manchester (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Manchester (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Leeds (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Leeds (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Glasgow (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Glasgow (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
エランド;イランド[, erando ; irando] (n) eland [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
デキシーランド[, dekishi-rando] (n) Dixieland [Add to Longdo]
デキシーランドジャズ[, dekishi-randojazu] (n) Dixieland jazz [Add to Longdo]
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger [Add to Longdo]
ホキ[, hoki] (n) hoki (Macruronus novaezelandiae); blue grenadier [Add to Longdo]
愛斯蘭[あいすらんど;アイスランド, aisurando ; aisurando] (n) (uk) Iceland [Add to Longdo]
愛蘭[あいるらんど;アイルランド;アイアランド, airurando ; airurando ; aiarando] (n) (uk) Ireland; Eire [Add to Longdo]
依蘭苔[えいらんたい;エイランタイ, eirantai ; eirantai] (n) (uk) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
家郷[かきょう, kakyou] (n) one's homeland; one's old home [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] (n) tidal flat; tideland; (P) [Add to Longdo]
現代アイスランド語[げんだいアイスランドご, gendai aisurando go] (n) modern Icelandic [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil [Add to Longdo]
荒蕪地[こうぶち, koubuchi] (n) wild land; wasteland; wilderness [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [Add to Longdo]
高原[こうげん, kougen] (n) tableland; plateau; (P) [Add to Longdo]
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) [Add to Longdo]
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P) [Add to Longdo]
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
米国土安全保障省[べいこくどあんぜんほしょうしょう, beikokudoanzenhoshoushou] (n) (See 国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS [Add to Longdo]
母国[ぼこく, bokoku] (n,adj-no) one's homeland; (P) [Add to Longdo]
蓬生[よもぎう, yomogiu] (n) wasteland; area overgrown with weeds [Add to Longdo]
北アイルランド[きたアイルランド, kita airurando] (n) Northern Ireland; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克利夫兰[Kè lì fū lán, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄈㄨ ㄌㄢˊ, / ] Cleveland [Add to Longdo]
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, ] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) [Add to Longdo]
冰岛[Bīng dǎo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Iceland [Add to Longdo]
冰洲石[Bīng zhōu shí, ㄅㄧㄥ ㄓㄡ ㄕˊ, ] Iceland spar [Add to Longdo]
北爱尔兰[Běi Ài ěr lán, ㄅㄟˇ ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ, / ] Northern Ireland [Add to Longdo]
台地[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, ] tableland; mesa [Add to Longdo]
国土安全[guó tǔ ān quán, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] homeland security [Add to Longdo]
国土安全部[guó tǔ ān quán bù, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] (US) Department of Homeland Security [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wasteland; wild [Add to Longdo]
爱尔兰[Ài ěr lán, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ, / ] Ireland [Add to Longdo]
爱尔兰共和国[Ài ěr lán Gòng hé guó, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of Ireland [Add to Longdo]
故土[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, ] native country; one's homeland [Add to Longdo]
故乡[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place [Add to Longdo]
白屈菜[bái qū cài, ㄅㄞˊ ㄑㄩ ㄘㄞˋ, ] greater celandine [Add to Longdo]
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] homeland; motherland [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] pastureland [Add to Longdo]
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] wasteland [Add to Longdo]
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land [Add to Longdo]
都伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 都柏林 [Add to Longdo]
都柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland [Add to Longdo]
离开故乡[lí kāi gù xiāng, ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] to leave one's homeland [Add to Longdo]
雷克雅维克[Léi kè yǎ wéi kè, ㄌㄟˊ ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ, / ] Reykjavik (capital of Iceland) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
松島[まつしま, matsushima] (beruehmte Seelandschaft noerdlich von Sendai) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top