Search result for

ภูมิประเทศ

(39 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูมิประเทศ-, *ภูมิประเทศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิประเทศ[N] topography, See also: landscape, scenery, Syn. ตำแหน่งที่ตั้ง, ทำเลที่ตั้ง, พื้นที่, Example: ผู้สร้างออกแบบฐานเป็นสกีเพื่อใช้ลงในภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้สะดวกขึ้น, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิประเทศ(พูมิ-) น. ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงตํ่าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
orographyorography, ภูมิประเทศศึกษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plainที่ราบ, ภูมิประเทศที่เป็นพื้นราบ ซึ่งอาจราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่น  ความสูงต่ำของพื้นที่บริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, look at this beautiful Alabama landscape, OK?อย่างแรกเลย มองดูภูมิประเทศ ของอลาบาม่าที่สวยงามนี่สิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)
They create spaces where human activity is in step with the preservation of species, soils and landscapes.พวกเขาสร้างพื้นที่ ที่ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ ก้าวไปเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต ดิน,และภูมิประเทศ Home (2009)
You know, you gotta be part of the landscape.เราจะเป็นส่วนหนึ่ง ของภูมิประเทศ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
As you can see, the landscape has been destroyed, and the droids are undamaged.อย่างที่ท่านเห็น ภูมิประเทศถูกทำลายราบ โดยที่พวกดรอยด์ไม่เป็นอะไรเลย Defenders of Peace (2009)
No bodies. Possible border cross. Two entirely different terrains.ไม่เจอศพ เดินทางข้ามชายแดน สองภูมิประเทศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง To Hell... And Back (2009)
And the topography is all wrong.ดูเหมือนภูมิประเทศก็ไม่ใช่ Predators (2010)
So he had to have studied the terrain beforehand.ถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้สำรวจ ภูมิประเทศแถวนี้มาก่อน The Fight (2010)
I used topographical overlay software to find the rocks that would match their injuries.ฉันได้ใช้แผนที่อธิบาย ภูมิประเทศจากซอฟแวร์ พาหาก้อนที่อาจตรง กับรอยบาดแผล The Couple in the Cave (2010)
We wanted this to really be based on, you know, real people and real situations, because the marines were also fighting malaria and all kinds of the elements.พวกเราต้องการให้มันเป็นไปตามอย่างที่เป็นจริงๆ คนจริง ใน สถานการณ์จริง เหล่านาวิก ฯ ก็ต้องต่อสู้กับโรคมาลาเรีย รวมทั้งต้องสู้กับสภาพภูมิประเทศ The Pacific (2010)
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน The Pacific (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landscape[N] ภูมิประเทศ, See also: ภูมิทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ทิวทัศน์, Syn. view, scenery, vista, prospect
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory
topography[N] ภูมิประเทศ, See also: โครงสร้างภูมิประเทศ, Syn. geography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
topography(โทพอก'กระฟี) n. การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ ภูมิประเทศ., See also: topographic adj. topographical adj.
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย

English-Thai: Nontri Dictionary
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top