Search result for

ภูมิประเทศ

(39 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูมิประเทศ-, *ภูมิประเทศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิประเทศ[N] topography, See also: landscape, scenery, Syn. ตำแหน่งที่ตั้ง, ทำเลที่ตั้ง, พื้นที่, Example: ผู้สร้างออกแบบฐานเป็นสกีเพื่อใช้ลงในภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้สะดวกขึ้น, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิประเทศ(พูมิ-) น. ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงตํ่าของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
orographyorography, ภูมิประเทศศึกษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plainที่ราบ, ภูมิประเทศที่เป็นพื้นราบ ซึ่งอาจราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่น  ความสูงต่ำของพื้นที่บริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One must know one's terrain.เราต้องรู้จักภูมิประเทศก่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There's some terrain.ที่นี่มีภูมิประเทศ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Terrain seems a bit unstable.ภูมิประเทศดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ Toy Story (1995)
- We're in rugged terrain.- เราอยู่ตรงภูมิประเทศที่มีหินขรุขระ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Before your plan is heard what do you offer?และภูมิประเทศของกรีซเอง เข้าทำลายมัน 300 (2006)
That terrain's too rough. - Put it over there.ภูมิประเทศขรุขระ ลงที่โน่น Flyboys (2006)
What terrain? Watch your airspeed.ภูมิประเทศอะไร Flyboys (2006)
Surrounded by beautiful landscapes, accented by four seasons.แวดล้อมไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามเปลี่ยนไปตามฤดู 4 ฤดู Dasepo Naughty Girls (2006)
Topography, buildings... everything.ภูมิประเทศ, อาคาร ทุกอย่าง Map 1213 (2006)
Wow, that's a crappy field trip.อย่างแรกเลย มองดูภูมิประเทศ ของอลาบาม่าที่สวยงามนี่สิ Harold (2008)
First of all, look at this beautiful Alabama landscape, OK?อย่างแรกเลย มองดูภูมิประเทศ ของอลาบาม่าที่สวยงามนี่สิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landscape[N] ภูมิประเทศ, See also: ภูมิทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ทิวทัศน์, Syn. view, scenery, vista, prospect
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory
topography[N] ภูมิประเทศ, See also: โครงสร้างภูมิประเทศ, Syn. geography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
topography(โทพอก'กระฟี) n. การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ ภูมิประเทศ., See also: topographic adj. topographical adj.
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย

English-Thai: Nontri Dictionary
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top