Search result for

competent

(49 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competent-, *competent*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competent (n ) มีอำนาจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competent    [ADJ] ที่มีความสามารถ, See also: เก่ง, Syn. fit, capable, skilled
competent    [ADJ] เพียงพอ, Syn. sufficient, acceptable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent bedชั้นหินเนื้อเหนียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
competent witnessบุคคลที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Competent authorityอำนาจตามหน้าที่ [TU Subject Heading]
Competent cellเซลล์ที่พร้อมรับดีเอ็นเอจากภายนอกเข้าไปในเซลล์

ในงานด้านพันธุวิศวกรรม เมื่อต้องการส่งถ่ายพลาสมิด (ดีเอ็นเอชนิดหนึ่ง) เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli (เซลล์ผู้รับ) ต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ปัจจัยที่ทำให้ขั้นตอน transformation ประสบผลสำเร็จปัจจัยหนึ่งคือ ประสิทธิภาพของ competent cell ที่ถูกเตรียมขึ้นมา การเตรียม competent cell มีหลายวิธีแต่ที่นิยมคือ ใช้ calcium chloride ผสมกับเซลล์นั้น แต่ผลสำเร็จของการ transformation จะสูงกว่าเมื่อใช้ DMSO ขั้นตอนการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli เริ่มจากนำ competent cell ที่เตรียมได้ผสมกับพลาสมิดที่อุณหภูมิต่ำ แล้วปรับอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแช่ในอ่างน้ำอุ่น ผลก็คือ พลาสมิดสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ E. coli ได้

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "การโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competentThe office is full of competent people.
competentThe university has turned out competent doctors.
competentI had to part with my competent secretary.
competentHe had two or three rather competent assistants.
competentHe is competent for the job.
competentHe delegated his authority to his competent assistant.
competentHe was a famous poet and a competent diplomat.
competentHe is competent and able to trust.
competentThey are thought of as competent.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent

English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently   
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitthiphāp) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability   FR: incompétent ; incapable
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient   FR: capable ; apte ; compétent
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient   FR: compétent ; expert ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPETENT    K AA1 M P AH0 T AH0 N T
COMPETENTLY    K AA1 M P AH0 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competent    (j) (k o1 m p i t @ n t)
competently    (a) (k o1 m p i t @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachabteilung {f}competent department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people [Add to Longdo]
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
関係当局[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities) [Add to Longdo]
手が利く[てがきく, tegakiku] (exp,v5k) to be able; to be competent [Add to Longdo]
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competent \Com"pe*tent\ (k[o^]m"p[-e]*tent; 94), a. [F.
   comp['e]tent, p. pr. of comp['e]ter to be in the competency
   of, LL. competere to strive after together, to agree with;
   hence, to be fit. See {Compete}.]
   1. Answering to all requirements; adequate; sufficient;
    suitable; capable; legally qualified; fit. "A competent
    knowledge of the world." --Atterbury. "Competent age."
    --Grafton. "Competent statesmen." --Palfrey. /"A competent
    witness." --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   2. Rightfully or properly belonging; incident; -- followed by
    to. [Rare, except in legal usage.]
    [1913 Webster]
 
       That is the privilege of the infinite Author of
       things, . . . but is not competent to any finite
       being.                --Locke.
 
   Syn: See {Qualified}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competent
   adj 1: properly or sufficiently qualified or capable or
       efficient; "a competent typist" [ant: {incompetent}]
   2: adequate for the purpose; "a competent performance"
   3: legally qualified or sufficient; "a competent court";
     "competent testimony" [ant: {incompetent}, {unqualified}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 competent [kɔmpətɛnt]
   able; accomplished; competent
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top