ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inefficient

IH2 N IH0 F IH1 SH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inefficient-, *inefficient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inefficient(adj) ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ, See also: ซึ่งสูญเปล่า, Syn. incompetent, incapable, ineffective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inefficient(อินอิฟิช'เชินทฺ) adj. ไม่มีประสิทธิภาพ,ไร้สมรรถภาพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
inefficient(adj) ไร้สมรรถภาพ,ไม่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are inefficient and unprofessional.เธอมันไม่มีประสิทธิภาพแถมยังไม่เป็นมืออาชีพอีก Bandidas (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ผล(adv) ineffectively, See also: inefficiently, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, Example: ยาฆ่าเห็บที่ซื้อมาใช้ไม่ได้ผลเลย มันก็ยังมีอยู่มากเหมือนเดิม, Thai Definition: อย่างไม่ประสบผลตามที่ตั้งใจไว้, อย่างไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (v, exp) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work  FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่มีประสิทธิภาพ[mai mī prasitthiphāp] (adj) EN: inefficient  FR: inefficace
วิธีการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ[withīkān thamngān thī mai mī prasitthiphāp] (n, exp) EN: inefficient method of work

CMU English Pronouncing Dictionary
INEFFICIENT IH2 N IH0 F IH1 SH AH0 N T
INEFFICIENTLY IH2 N IH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inefficient (j) ˌɪnɪfˈɪʃənt (i2 n i f i1 sh @ n t)
inefficiently (a) ˌɪnɪfˈɪʃəntliː (i2 n i f i1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否有效[fǒu yǒu xiào, ㄈㄡˇ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, ] inefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もたつく;モタつく[motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
もたもた[motamota] (adv,n,vs) (on-mim) inefficient; slow [Add to Longdo]
非効率[ひこうりつ, hikouritsu] (adj-na) inefficient [Add to Longdo]
非効率的[ひこうりつてき, hikouritsuteki] (adj-na) inefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inefficient \In`ef*fi"cient\, a.
   1. Not efficient; not producing the effect intended or
    desired, or achieiving the effect by unnnecessary and
    excessive expenditure of resources; inefficacious; as,
    inefficient means or measures; inefficient methods are too
    expensive.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Incapable of, or indisposed to, effective action;
    habitually slack or remiss; effecting little or nothing;
    as, inefficient workmen; an inefficient administrator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inefficient
   adj 1: not producing desired results; wasteful; "an inefficient
       campaign against drugs"; "outdated and inefficient design
       and methods" [ant: {efficient}]
   2: lacking the ability or skill to perform effectively;
     inadequate; "an ineffective administration"; "inefficient
     workers" [syn: {ineffective}, {inefficient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top