ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebb

EH1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebb-, *ebb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb(n) การลดลง, Syn. diminution, lessening
ebb(vi) ลดลง, See also: น้อยลง, เสื่อมลง, แย่ลง, Syn. decline, decrease, deminish
ebb(vi) ลดลง (น้ำทะเล), See also: กระแสน้ำ ลงจากฝั่ง, Syn. flow back, recede
ebb away(phrv) (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away(phrv) หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
ebb tide(n) กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebb(เอบ) n. น้ำลด, การไหลกลับของกระแสน้ำ, การไหลกลับ, การไหลไป, การลดลง, ความเสื่อม, จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ, ไหลไป, ลดลง, เสื่อม, สูญเสีย, Syn. wane, Ant. grow
ebb tideกระแสน้ำลง, น้ำลง
cobwebby(คอบ'เวบบี) adj. คล้ายใยแมงมุม
pebble(เพบ'เบิล) n. กรวด, กรวดเล็ก, ก้อนกรวดvt. ทำให้ผิวหน้าเป็นเม็ดเล็ก ๆ
pebbly(เพบ'บลี) adj. ปกคลุมด้วยกรวด
webbed(เวบดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้ว, มีใยแมงมุมมาก
webby(เวบ'บี) adj. เป็นพังผืด, เป็นเส้นใย, มีพังผืด, มีเส้นใยมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
ebb(n) น้ำลด, น้ำลง, การไหลกลับ, การลดลง, ความเสื่อม, จุดเสื่อม
ebb(vi) ลดลง, สูญเสีย, เสื่อม, ไหลกลับ, ตก, ไหลลง
EBB ebb tide(n) น้ำลด, น้ำลง, น้ำแห้ง
pebble(n) ก้อนกรวด, ก้อนหิน, พลอย
pebbly(adj) มีก้อนกรวดมาก, มีก้อนหินมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But every marriage has its ebb and flow.แต่ทุกชีวิตสมรส ก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ ทั้งนั้น Everybody Says Don't (2009)
It's why centuries ago, we realized that on the ebb tide of a new moon, we had to all go into the water together.ดังนั้น เมื่อสักร้อยปีที่แล้ว เราค้นพบว่า ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เราทั้งหมดต้องลงไปในน้ำด้วยกัน The Tides That Bind (2011)
Kander and Ebb tunes, while completely missing the point of absolutely everything.เธอเพิ่งทำลายเพลงแคนเดอร์และเอบบ์ ของฉันอย่างป่นปี้ และทำผิดจุดประสงค์ Choke (2012)
The ebb and flow of human emotion --กระแสอารมณ์ที่ขึ้นลงของมนุษย์ Heaven Can't Wait (2013)
There's a great deal of situational ebb and flow in my line of work.นั่นมีผลต่อสถานการณ์และงานของผม Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ebbEvery tide has its ebb.
ebbHis popularity was at a low ebb.
ebbRelations between us seem to be on the ebb.
ebbSarah was at a low ebb for several weeks after her mother died.
ebbThe tide is on the ebb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลง(v) land (airplane), See also: ebb (tide or level of sea on the shore), Ant. ขึ้น, Example: เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[Aēndrū Løi Wēpboē] (n, prop) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber  FR: Andrew Lloyd Webber
หินกรวด[hinkrūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: gravillon [ m ]
หัวน้ำลง[hūanāmlong] (n) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide  FR: début de la marée descendante [ m ]
ก้อนกรวด[køn krūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: caillou [ m ] ; gravier [ m ] ; gravillon [ m ]
กรวด[krūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: caillou [ m ] ; gravier [ m ]
น้ำลง[nāmlong] (n) EN: ebb tide  FR: marée descendante [ f ] ; reflux [ m ]
พังผืดเท้า[phang pheūt thāo] (n, exp) EN: webbed foot  FR: patte palmée [ f ]
เว็บบอร์ด[wepbøt] EN: webboard = web board

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EBB EH1 B
EBBA EH1 B AH0
EBBS EH1 B Z
EBBY EH1 B IY0
EBBED EH1 B AH0 D
EBBEN EH1 B AH0 N
EBBERS EH1 B ER0 Z
EBBERT EH1 B ER0 T
EBBING EH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebb (v) ˈɛb (e1 b)
ebbs (v) ˈɛbz (e1 b z)
ebbed (v) ˈɛbd (e1 b d)
ebbing (v) ˈɛbɪŋ (e1 b i ng)
ebbtide (n) ˈɛbtˈaɪd (e1 b t ai1 d)
ebbtides (n) ˈɛbtˈaɪdz (e1 b t ai1 d z)
Ebbw Vale (n) ˌɛbu-vˈɛɪl (e2 b u - v ei1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退潮[tuì cháo, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄠˊ, 退] ebb #39,634 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ebbe { f }; ablaufendes Wasserebb; ebb tide [Add to Longdo]
Ebbe { f }; Niedrigwasser { n }low tide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
じゃりじゃり[jarijari] (adv, adv-to, adj-na, vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
インフォウェッブ[infouebbu] (n) { comp } Info-Web [Add to Longdo]
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[uebu (P); uebbu ; uebu] (n, adj-no) (1) web; (2) { comp } World Wide Web; WWW; Web; (P) [Add to Longdo]
ペブルドバタフライフィッシュ;コガネチョウチョウウオ;マルチバンドバタフライフィッシュ[peburudobatafuraifisshu ; koganechouchouuo ; maruchibandobatafuraifisshu] (n) pebbled butterflyfish (Chaetodon multicinctus); multiband butterflyfish [Add to Longdo]
ライブWeb[ライブウェッブ, raibuuebbu] (n) { comp } Live web [Add to Longdo]
ワールドワイドウェッブ[wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n, vs, adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
引き潮;引潮;引き汐;引汐(io)[ひきしお, hikishio] (n) ebb tide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォウェッブ[いんふぉうえっぶ, infouebbu] Info-Web [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
干満[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
干潮[かんちょう, kanchou] Ebbe [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ebb \Ebb\, v. i. [imp. & p. p. {Ebbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ebbing}.] [AS. ebbian; akin to D. & G. ebben, Dan. ebbe. See
   2d {Ebb}.]
   1. To flow back; to return, as the water of a tide toward the
    ocean; -- opposed to {flow}.
    [1913 Webster]
 
       That Power who bids the ocean ebb and flow. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To return or fall back from a better to a worse state; to
    decline; to decay; to recede.
    [1913 Webster]
 
       The hours of life ebb fast.      --Blackmore.
 
   Syn: To recede; retire; withdraw; decay; decrease; wane;
     sink; lower.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ebb \Ebb\ ([e^]b), n. (Zo["o]l.)
   The European bunting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ebb \Ebb\, n. [AS. ebba; akin to Fries. ebba, D. eb, ebbe, Dan.
   & G. ebbe, Sw. ebb, cf. Goth. ibuks backward; prob. akin to
   E. even.]
   1. The reflux or flowing back of the tide; the return of the
    tidal wave toward the sea; -- opposed to {flood}; as, the
    boats will go out on the ebb.
    [1913 Webster]
 
       Thou shoreless flood which in thy ebb and flow
       Claspest the limits of morality!   --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or time of passing away; a falling from a better
    to a worse state; low state or condition; decline; decay.
    "Our ebb of life." --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       Painting was then at its lowest ebb. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Ebb and flow}, the alternate ebb and flood of the tide;
    often used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       This alternation between unhealthy activity and
       depression, this ebb and flow of the industrial.
                          --A. T.
                          Hadley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ebb \Ebb\, v. t.
   To cause to flow back. [Obs.] --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ebb \Ebb\, a.
   Receding; going out; falling; shallow; low.
   [1913 Webster]
 
      The water there is otherwise very low and ebb.
                          --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ebb
   n 1: a gradual decline (in size or strength or power or number)
      [syn: {ebb}, {ebbing}, {wane}]
   2: the outward flow of the tide [syn: {ebb}, {reflux}]
   v 1: flow back or recede; "the tides ebbed at noon" [syn: {ebb},
      {ebb away}, {ebb down}, {ebb out}, {ebb off}] [ant:
      {surge}, {tide}]
   2: hem in fish with stakes and nets so as to prevent them from
     going back into the sea with the ebb
   3: fall away or decline; "The patient's strength ebbed away"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ebb
  low tide

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top