Search result for

tide

(101 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tide-, *tide*
English-Thai: Longdo Dictionary
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tide[N] กระแสน้ำ
tide[N] ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง, See also: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
tide[N] สิ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ
tide[N] ช่วงเวลา
tide[VI] ลอยตามกระแสน้ำ, See also: ไหลตามกระแสน้ำ, ไหลไปไหลมา
tide[VT] ทำให้ลอยตามกระแสน้ำ, See also: ทำให้ไหลตามกระแสน้ำ, ทำให้ไหลไปไหลมา
tide[VI] ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ำ
tide[VI] เกิดขึ้น, Syn. happen
tideway[N] ทางที่กระแสน้ำผ่าน, Syn. channel
tideland[N] บริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
tidewater(ไทดฺ'วอเทอะ) n. กระแสน้ำขึ้นลง,น้ำที่ท่วมฝั่งเวลาน้ำขึ้น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น,ฝั่งทะเล)
tideway(ไทดฺ'เว) n. ทางกระแสน้ำ,ช่องทางที่กระแสน้ำขึ้นหรือลง,กระแสคลื่น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น), Syn. tide way
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
christmastiden. เทศกาลตรุษฝรั่ง,เทศกาลคริสต์มาส
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น,ยามราตรี,ยามสายัณห์
holytiden. เวลาแห่งพิธีทางศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
yuletide(n) ฤดูตรุษฝรั่ง,เทศกาลคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tideการเพิ่มและลด (ในกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tide-water; tidal waterน้ำขึ้นลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tidelandที่ดินชายทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tidetide, น้ำขึ้นลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
The tide is turning. Our very first real victory.ชัยชนะครั้งแรกของเรามาก How I Won the War (1967)
I think the tide is turning. I do! You got him, Tranners!คุณมีเขา ทแรนเนอส! How I Won the War (1967)
The tide has turned.น้ำมีการเปิด มาสิ กริปวีด How I Won the War (1967)
The tide's taking it right out.คลี่นพาออกไปเเล้ว Jaws (1975)
Nobody. The tide.-ไม่มี ลอยตามนํ้าอยู่ Jaws (1975)
I think the tide's with us.ผมว่ากระเเสนํ้าช่วยเรานะ Jaws (1975)
"Taken at the tide, t'will lead to fortune."น้ำขึ้นให้รีบตัก" An American Tail (1986)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
In a tidepool,วันหนึ่ง... Rapa Nui (1994)
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tideHe is swimming against the tide.
tidePitching camp on sand banks that go under at high tide is a truly stupid thing to do.
tideTime and tide wait for no man. [Proverb]
tideEvery tide has its ebb.
tideHe tried to swim against the tide.
tideFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
tideBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
tideThe tide carried the boat out to sea.
tideFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
tideThe Ariake Sea is one of the biggest tidelands in Japan.
tideThe tide is coming in.
tidePeople don't like to swim against the tide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่าน[V] overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai definition: ได้ชัยชนะ
อุทกธาร[N] current, See also: tide, flow, Syn. อุทุกธาร, สายน้ำ, ท่อน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตลอดรอดฝั่ง[ADV] tide over, See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear, Example: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
ตลอดรอดฝั่ง[V] tide, See also: struggle, Example: เราจะตลอดรอดฝั่งไปไม่ได้หากคุณไม่ช่วยเรา, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
กระแสน้ำ[N] current, See also: tide, stream, course, flow, Syn. สายน้ำ, Example: ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่บังคับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นได้, Count unit: กระแส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
กระแส[n.] (krasaē) EN: current ; stream ; flow ; tide   FR: courant [m] ; cours [m] ; flux [m]
กระแสน้ำ[n. exp.] (krasaēnām) EN: current ; tide ; stream ; course ; flow   FR: courant d'eau [m] ; débit d'eau [m] ; courant marin [m] ; flux [m]
กระแสประวัติศาสตร์[n. exp.] (krasaē prawattisāt) EN: tide of history ; trend of history   FR: tendance de l'histoire [f]
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
น้ำขึ้น[n.] (nāmkheun) EN: high tide   FR: marée haute [f] ; marée montante [f]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
น้ำตาย[n. exp.] (nāmtāi) EN: neap tide   FR: marée de morte-eau [f] ; morte-eau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIDE    T AY1 D
TIDES    T AY1 D Z
TIDEWATER    T AY1 D W AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tide    (v) (t ai1 d)
tided    (v) (t ai1 d i d)
tides    (v) (t ai1 d z)
tideway    (n) (t ai1 d w ei)
tidemark    (n) (t ai1 d m aa k)
tideways    (n) (t ai1 d w ei z)
tidemarks    (n) (t ai1 d m aa k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tide {f}tide [Add to Longdo]
Tidefall {m}tidal fall [Add to Longdo]
Tidegebiet {n}tidal reaches [Add to Longdo]
Tidestieg {m}tidal rise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
オピオイドペプチド[, opioidopepuchido] (n) opioid peptide [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]
カリアチード[, kariachi-do] (n) caryatide (fre [Add to Longdo]
ジペプチド[, jipepuchido] (n) dipeptide [Add to Longdo]
タイドプール[, taidopu-ru] (n) tide pool [Add to Longdo]
トリプレット[, toripuretto] (n) triplet (three nucleotide pairs that form a codon) [Add to Longdo]
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド[, nikochin'amidoadeninjinukureochido] (n) nicotinamide adenine dinucleotide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, ] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist [Add to Longdo]
[cháo, ㄔㄠˊ, ] tide; current; damp; moist; humid [Add to Longdo]
潮水[cháo shuǐ, ㄔㄠˊ ㄕㄨㄟˇ, ] tide [Add to Longdo]
潮汐[cháo xì, ㄔㄠˊ ㄒㄧˋ, ] tide [Add to Longdo]
潮流[cháo liú, ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ, ] tide; current; trend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tide \Tide\, n. [AS. t[imac]d time; akin to OS. & OFries.
   t[imac]d, D. tijd, G. zeit, OHG. z[imac]t, Icel. t[imac]?,
   Sw. & Dan. tid, and probably to Skr. aditi unlimited,
   endless, where a- is a negative prefix. [root]58. Cf.
   {Tidings}, {Tidy}, {Till}, prep., {Time}.]
   1. Time; period; season. [Obsoles.] "This lusty summer's
    tide." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And rest their weary limbs a tide.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Which, at the appointed tide,
       Each one did make his bride.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       At the tide of Christ his birth.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. The alternate rising and falling of the waters of the
    ocean, and of bays, rivers, etc., connected therewith. The
    tide ebbs and flows twice in each lunar day, or the space
    of a little more than twenty-four hours. It is occasioned
    by the attraction of the sun and moon (the influence of
    the latter being three times that of the former), acting
    unequally on the waters in different parts of the earth,
    thus disturbing their equilibrium. A high tide upon one
    side of the earth is accompanied by a high tide upon the
    opposite side. Hence, when the sun and moon are in
    conjunction or opposition, as at new moon and full moon,
    their action is such as to produce a greater than the
    usual tide, called the {spring tide}, as represented in
    the cut. When the moon is in the first or third quarter,
    the sun's attraction in part counteracts the effect of the
    moon's attraction, thus producing under the moon a smaller
    tide than usual, called the {neap tide}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The flow or rising of the water is called flood tide,
      and the reflux, ebb tide.
      [1913 Webster]
 
   3. A stream; current; flood; as, a tide of blood. "Let in the
    tide of knaves once more; my cook and I'll provide."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Tendency or direction of causes, influences, or events;
    course; current.
    [1913 Webster]
 
       There is a tide in the affairs of men,
       Which, taken at the flood, leads on to fortune.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Violent confluence. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) The period of twelve hours.
    [1913 Webster]
 
   {Atmospheric tides}, tidal movements of the atmosphere
    similar to those of the ocean, and produced in the same
    manner by the attractive forces of the sun and moon.
 
   {Inferior tide}. See under {Inferior}, a.
 
   {To work double tides}. See under {Work}, v. t.
 
   {Tide day}, the interval between the occurrences of two
    consecutive maxima of the resultant wave at the same
    place. Its length varies as the components of sun and moon
    waves approach to, or recede from, one another. A
    retardation from this cause is called the lagging of the
    tide, while the acceleration of the recurrence of high
    water is termed the priming of the tide. See {Lag of the
    tide}, under 2d {Lag}.
 
   {Tide dial}, a dial to exhibit the state of the tides at any
    time.
 
   {Tide gate}.
    (a) An opening through which water may flow freely when
      the tide sets in one direction, but which closes
      automatically and prevents the water from flowing in
      the other direction.
    (b) (Naut.) A place where the tide runs with great
      velocity, as through a gate.
 
   {Tide gauge}, a gauge for showing the height of the tide;
    especially, a contrivance for registering the state of the
    tide continuously at every instant of time. --Brande & C.
 
   {Tide lock}, a lock situated between an inclosed basin, or a
    canal, and the tide water of a harbor or river, when they
    are on different levels, so that craft can pass either way
    at all times of the tide; -- called also {guard lock}.
 
   {Tide mill}. (a) A mill operated by the tidal currents.
    (b) A mill for clearing lands from tide water.
 
   {Tide rip}, a body of water made rough by the conflict of
    opposing tides or currents.
 
   {Tide table}, a table giving the time of the rise and fall of
    the tide at any place.
 
   {Tide water}, water affected by the flow of the tide; hence,
    broadly, the seaboard.
 
   {Tide wave}, or {Tidal wave}, the swell of water as the tide
    moves. That of the ocean is called primitive; that of bays
    or channels derivative. See also {tidal wave} in the
    vocabulary. --Whewell.
 
   {Tide wheel}, a water wheel so constructed as to be moved by
    the ebb or flow of the tide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tide \Tide\, v. i. [AS. t[imac]dan to happen. See {Tide}, n.]
   1. To betide; to happen. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What should us tide of this new law? --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To pour a tide or flood.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To work into or out of a river or harbor by
    drifting with the tide and anchoring when it becomes
    adverse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tide \Tide\ (t[imac]d), v. t.
   To cause to float with the tide; to drive or carry with the
   tide or stream.
   [1913 Webster]
 
      They are tided down the stream.     --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tide
   n 1: the periodic rise and fall of the sea level under the
      gravitational pull of the moon
   2: something that may increase or decrease (like the tides of
     the sea); "a rising tide of popular interest"
   3: there are usually two high and two low tides each day [syn:
     {tide}, {lunar time period}]
   v 1: rise or move forward; "surging waves" [syn: {tide},
      {surge}] [ant: {ebb}, {ebb away}, {ebb down}, {ebb off},
      {ebb out}]
   2: cause to float with the tide
   3: be carried with the tide

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top