Search result for

earthquake

(71 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthquake-, *earthquake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthquake[N] แผ่นดินไหว, Syn. quake, seism, temblor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
earthquake(n) แผ่นดินไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquake fire damageความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake insuranceการประกันภัยแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake sea wave; seismic sea wave; seismic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquake shock damageความเสียหายจากการสั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthquake zoneเขตแผ่นดินไหว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่

การวัดขนาดของแผ่นดินไหวนิยมวัดโดยใช้มาตราริกเตอร์ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0-9
แผ่นดินไหวขนาดน้อยกว่า 3 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก
แผ่นดินไหวขนาด 3.5-5 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลาง ซึ่งสร้างความเสียหายไม่มาก
แผ่นดินไหวขนาด 6-8 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงสร้างความเสียหายมากแก่ชีวิตผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน
แผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ จัดเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดสร้างความเสียหายมากและเป็นบริเวณกว้าง หากเกิดขึ้นใต้พื้นท้องทะเล มักจะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า สึนามิ

การตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ประเทศไทยได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้มีการกระจายการติดตั้งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการติดตั้งเพิ่มเติมในบางจุด เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปติดตั้งบริเวณเขื่อนขนาดใหญ่

การป้องกันและการบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวโดยรัฐ
1. ออกกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงพอที่จะต้านแรงแผ่นดินไหว
2. จัดให้หน่วยกู้ภัยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พอเพียงกับการปฏิบัติงานและฝึกซ้อมบุคลากรให้พร้อมกับการกู้ภัย
3. จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถควบคุมและประสานงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว
5. แบ่งเขตพื้นที่ของประเทศตามความเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว
6. ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์แทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ โรคระบาด


แหล่งข้อมูล
สุภาพ ภู่ประเสริฐ. (2550). แผ่นดินไหว. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. (เล่มที่ 9, หน้า 6-57). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

earthquakeearthquake, แผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earthquakeแผ่นดินไหว, การสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earthquake effectsผลกระทบของแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Earthquake engineeringวิศวกรรมแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
earthquake factorearthquake factor, ตัวคูณค่าแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earthquake periodearthquake period, ช่วงแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Earthquake predictionพยากรณ์แผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Earthquake resistant designการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthquake resistant designการออกแบบการต้านแรงแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A big earthquake razed my village so we had to leave.แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มันทำลายหมู่บ้านฉันไม่มีเหลือเลย เราเลยต้องอพยพออกจากที่นั้น Cyborg Girl (2008)
She experienced the Tokyo Earthquake.เธอยังเคยผ่านเหตุการณ์ แผนดินไหวครั้งใหญ่ที่โตเกียวอีกด้วยครับ Cyborg Girl (2008)
Tokyo before the earthquake...ก่อน โตเกียว ที่จะโดนแผ่นดินไหว Cyborg Girl (2008)
Um, earthquakes?เอิ่ม แผ่นดินไหว? 500 Days of Summer (2009)
By regular earthquakes.แผ่นดินไหวธรรมดา แล้วรอยแตกพวกนี้ก็ไม่ 2012 (2009)
I confirmed with my people at Caltech that in the last 36 hours we had basically zero earthquake activity in Southern California which is very rare.คาเทค นั่นมันก็ 36 ชั่วโมงแล้วที่ เกิดแผ่นดินไหวศูนย์ครั้ง ในเซ้าเทิร์นแคลิฟรอเนียร์ ซึ่งเป้นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก 2012 (2009)
The South American continent has been ravaged by a series of major earthquakes.เกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2012 (2009)
From what we have just learned Tokyo seems to have taken the full force of the earthquake.และเท่าที่ทราบ เมืองโตเกียวดูจะได้ จะรับไปผลกระทบ ไปเต็ม ๆ 2012 (2009)
Earthquake.แผ่นดินไหว. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[lN NORMAL voice] You've been doing the earthquake thing since, like, third grade.[IN NORMAL VOICE] นายทำ ทำให้แผ่นดินไหว,ชอบ,ก็ดี Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- What's wrong with earthquake?- อะไร'มันผิดกับให้แผ่นดินไหว Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Guys, you're gonna play with more earthquake games again.ตุ๊ดว่ะ. นายต้องพยายามกับ ให้แผ่นดินไหวมากขึ้นอีก. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthquakeA big earthquake occurred in India yesterday.
earthquakeA big earthquake occurred in Tokyo.
earthquakeA big fire broke out after the earthquake.
earthquakeAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
earthquakeAccording to the paper, there was an earthquake last night.
earthquakeAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
earthquakeA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
earthquakeA devastating earthquake hit the state capital.
earthquakeA fire broke out after the earthquake.
earthquakeAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHQUAKE    ER1 TH K W EY2 K
EARTHQUAKES    ER1 TH K W EY2 K S
EARTHQUAKE'S    ER1 TH K W EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthquake    (n) (@@1 th k w ei k)
earthquakes    (n) (@@1 th k w ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes) [Add to Longdo]
火山性地震[かざんせいじしん, kazanseijishin] (n) volcanic earthquake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地动[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] earthquake (old term) [Add to Longdo]
地震[dì zhèn, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] earthquake [Add to Longdo]
地震中[dì zhèn zhōng, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
地震局[dì zhèn jú, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, ] earthquake bureau [Add to Longdo]
抗震救灾指挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, / ] earthquake relief headquarter [Add to Longdo]
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, ] earthquake resistant construction [Add to Longdo]
震中[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter [Add to Longdo]
震区[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] earthquake area [Add to Longdo]
震灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, / ] earthquake damage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earthquake \Earth"quake`\, n.
   A shaking, trembling, or concussion of the earth, due to
   subterranean causes, often accompanied by a rumbling noise.
   The wave of shock sometimes traverses half a hemisphere,
   destroying cities and many thousand lives; -- called also
   {earthdin}, {earthquave}, and {earthshock}.
   [1913 Webster]
 
   {Earthquake alarm}, a bell signal constructed to operate on
    the theory that a few seconds before the occurrence of an
    earthquake the magnet temporarily loses its power.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earthquake \Earth"quake`\, a.
   Like, or characteristic of, an earthquake; loud; startling.
   [1913 Webster]
 
      The earthquake voice of victory.     --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthquake
   n 1: shaking and vibration at the surface of the earth resulting
      from underground movement along a fault plane of from
      volcanic activity [syn: {earthquake}, {quake}, {temblor},
      {seism}]
   2: a disturbance that is extremely disruptive; "selling the
     company caused an earthquake among the employees"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top