ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地震

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地震-, *地震*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地震[dì zhèn, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] earthquake, #3,753 [Add to Longdo]
中国地震[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau, #61,944 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn bō, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄅㄛ, ] seismic wave, #71,889 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] seismic zone; earthquake belt, #72,034 [Add to Longdo]
国家地震[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau, #73,824 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn yí, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄧˊ, / ] seismometer, #110,950 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn qū, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] seismic zone; earthquake belt, #125,530 [Add to Longdo]
地震学家[dì zhèn xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] seismologist; earthquake scientist, #125,539 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn xué, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] seismology; science of earthquakes, #130,148 [Add to Longdo]
中国国家地震[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地震[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地震予知[じしんよち, jishinyochi] (n ) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว

Japanese-English: EDICT Dictionary
地震[じしん(P);ない(ok);なえ(ok), jishin (P); nai (ok); nae (ok)] (n) earthquake; (P) [Add to Longdo]
地震モーメント[じしんモーメント, jishin mo-mento] (n) seismic moment [Add to Longdo]
地震[じしんがく, jishingaku] (n) seismology [Add to Longdo]
地震学者[じしんがくしゃ, jishingakusha] (n) seismologist [Add to Longdo]
地震観測[じしんかんそく, jishinkansoku] (n) seismic observation [Add to Longdo]
地震観測網[じしんかんそくもう, jishinkansokumou] (n) seismic network; seismic array [Add to Longdo]
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram [Add to Longdo]
地震空白域[じしんくうはくいき, jishinkuuhakuiki] (n) seismic gap [Add to Longdo]
地震[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]
地震工学[じしんこうがく, jishinkougaku] (n) earthquake engineering [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地震が起こったとき、私は偶然テレビを見ていた。
The white building was destroyed by the earthquake.あの白い建物が地震でこわれた。
Nobody knows when the earthquake will occur.いつ地震が起こるかは誰にもわからない。
There is no telling when an earthquake will occur.いつ地震が起こるかわからない。
While we were having tea, there was an earthquake.お茶を飲んでいるとき、地震があった。
Does this house withstand earthquakes?この家は地震に耐えますか。
A great many houses were damaged in the earthquake.この地震で非常に多くの家が被害を受けた。
But earthquakes are still as frightening as ever.しかし地震だけは今でも、これまでと同じように恐ろしい存在である。
The tunnel caved in because of the earthquake the other day.そのトンネルは先日の地震で崩れ落ちた。
The building is to be fifteen stories high, and built to resist earthquakes.そのビルは15階建てで、地震に耐えられるように建設されることになっている。
The building was totally destroyed by the earthquake.そのビルは地震で完全に破壊された。
Only part of the building has been destroyed by the earthquake.その建物の一部分だけが地震で破壊された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No peace at all![CN] 就象忽然有地震、暴风雨、火灾, 我们从来得不到放松 Being Two Isn't Easy (1962)
# Do earthquakes[CN] 地震 The Man Who Knew Too Much (1956)
Gentlemen, was there an earthquake?[JA] 皆さん 地震でしたか? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Was it an earthquake that caused the flooding?[JA] 崩落の原因は 局地的な地震ですか? Shin Godzilla (2016)
If you feel the building rock, it'll be me, blasting into this editor.[CN] 如果你觉得有地震的话 那就是我正在修理那个主编 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Gather up everything you can, including those seismic charges.[JA] これらの地震の費用を含むことができますすべてのものを、集めます。 Kong: Skull Island (2017)
Isn't it always quiet before an earthquake?[CN] 在一场大地震之前, 不是都会很安静吗? Blackboard Jungle (1955)
During the earthquake, when I was out there, on the ground, using my instincts,[JA] 地震が起きたとき、 僕が現場に出て、 本能に任せてたら、 Childish Things (2016)
Untouched by the earthquake. Or should I say fire?[CN] 并未受到地震及大火所波及 All About Eve (1950)
Local evacuation centers are useless![JA] 地震災害時の避難場所では 役に立ちません Shin Godzilla (2016)
What's happening? An earthquake?[CN] 怎么了 地震 The Lady Vanishes (1938)
The seismic response is incredible.[JA] 地震応答は信じられないほどです。 Kong: Skull Island (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地震[じしん, jishin] Erdbeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top