Search result for

quake

(69 entries)
(0.072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quake-, *quake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quake[VI] สั่นกลัว, Syn. shock
quake[VI] สั่นไหว, See also: ไหว, ยวบ, Syn. tremble
quake[N] แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
quake[N] อาการสั่น, See also: อาการสั่นกลัวหรือ สั่นหนาว, Syn. tremblor, tremor, shock
Quaker[N] สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerly[ADV] เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish[ADJ] ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerism[N] การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
quake with[PHRV] เขย่าหรือสั่นอย่างแรง, Syn. quiver with, shake with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quake(เควค) vi.,n. (การ) สั่นเทา,สั่น,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ,แผ่นดินไหว, See also: quakingly adv., Syn. shake
quaker(เคว'เคอะ) n. สมาชิกสมาคมReligious Society of Friendsในอังกฤษเป็นสมาคมที่เคร่งศาสนา. -Quakerish adj. -Quakerism n. -Quakerly adj.,adv.
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว

English-Thai: Nontri Dictionary
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
earthquake(n) แผ่นดินไหว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quakersคเวคเกอส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you frame the question to him as a Quaker.ผมว่าเราจุดประำกายคำถามให้เขา เหมือนพวกเคร่งศาสนา Frost/Nixon (2008)
"How do you feel as a Quaker about annihilating an entire people?"เหมือนพวกเคร่งศาสนา พวกล้มล้างคนทั้งหมดรึ? Frost/Nixon (2008)
"Now, Henry, I'm a Quaker. You're a Jew."เอาล่ะ เฮนรี่ ผมมันเคร่งศาสนา ส่วนคุณเป็นยิว Frost/Nixon (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย? 2012 (2009)
Sir, we recorded two underwater quakes at 7.9 and 8.2.ความแรง 7.9 กับ 8.2 2012 (2009)
Dude, did you see her buy the quake joke?ดุ๊ก,คุณเห็นซื้อ มุกตลกมาไง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ Under the Mountain (2009)
Chicago fire, San Francisco quake...-- ไฟไหม้ชิคาโก้ แผ่นดินไหวที่ซาน ฟรานซิสโก... Abandon All Hope (2009)
I fear you have not quaked.ข้าเกรงว่าจะทำให้ท่านไม่พอใจ Mark of the Brotherhood (2010)
That they're just these little quakes, you know?มันจะมีแผ่นดินไหวเล็กๆ เธอไม่รู้เหรอ Jacksonville (2010)
Stop a bullet like a soft wank against a Quaker girl.กันกระสุน เช่นปกป้องแรงปะทะอย่างนุ่มนวล One Minute (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quakeDid you feel the earth quake this morning?
quakeNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือน[V] shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน[V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
ผีเสื้อดำจุดขอบ[n. exp.] (phīseūa dam jut khøp) EN: Forest Quaker   
ผีเสื้อขอบไร้จุด[n. exp.] (phīseūa khøp rai jut) EN: Common Quaker   
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นสะเทือน[v.] (sansatheūoen) EN: quake ; shake ; vibrate   FR: branler ; trépider
สะเทือน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver   FR: secouer ; ébranler
ไหว[v.] (wai) EN: shake ; move ; tremble ; quake   FR: trembler ; s'agiter

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAKE    K W EY1 K
QUAKER    K W EY1 K ER0
QUAKES    K W EY1 K S
QUAKE'S    K W EY1 K S
QUAKERS    K W EY1 K ER0 Z
QUAKER'S    K W EY1 K ER0 Z
QUAKENBUSH    K W AE1 K AH0 N B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quake    (v) (k w ei1 k)
Quaker    (n) (k w ei1 k @ r)
quaked    (v) (k w ei1 k t)
quakes    (v) (k w ei1 k s)
Quakers    (n) (k w ei1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
quaken | quakend | gequakt | quakt | quakteto croak | croaking | croaked | croaks | croaked [Add to Longdo]
quaken | quakend | gequakt | quaktto quack | quacking | quacked | quacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
クェイク[, kueiku] (n) quake [Add to Longdo]
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂格[Guì gé, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄜˊ, ] Quaker, #354,171 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quake \Quake\, v. t. [Cf. AS. cweccan to move, shake. See
   {Quake}, v. t.]
   To cause to quake. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quake \Quake\, n.
   A tremulous agitation; a quick vibratory movement; a shudder;
   a quivering.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quake \Quake\, v. i. [imp. & p. p. {Quaked}; p. pr. & vb. n.
   {Quaking}.] [AS. cwacian; cf. G. quackeln. Cf. {Quagmire}.]
   1. To be agitated with quick, short motions continually
    repeated; to shake with fear, cold, etc.; to shudder; to
    tremble. "Quaking for dread." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She stood quaking like the partridge on which the
       hawk is ready to seize.        --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To shake, vibrate, or quiver, either from not being solid,
    as soft, wet land, or from violent convulsion of any kind;
    as, the earth quakes; the mountains quake. " Over quaking
    bogs." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quake
   n 1: shaking and vibration at the surface of the earth resulting
      from underground movement along a fault plane of from
      volcanic activity [syn: {earthquake}, {quake}, {temblor},
      {seism}]
   v 1: shake with fast, tremulous movements; "His nostrils
      palpitated" [syn: {quiver}, {quake}, {palpitate}]
   2: shake with seismic vibrations; "The earth was quaking" [syn:
     {tremor}, {quake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top