Search result for

dough

(75 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dough-, *dough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dough[N] ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง), See also: ส่วนผสมขนมปัง, Syn. paste, batter
doughy[ADJ] นิ่มและเหนียวหนืดคล้ายกับแป้งผสมสำหรับอบขนมปัง, Syn. impressible, waxy, pasty
doughty[ADJ] กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
doughnut[N] ขนมโดนัท, Syn. cruller, bismarck
doughnut[SL] คนโง่
doughtily[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dough(โด) n. แป้งผสมน้ำ,ขนมเค้ก,แป้งผสมของเหลว,แป้งต้ม,เงิน
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
dought(ดอท) v. อดีตกาลของdow
doughy(โด'อี) adj. เหมือนก้อนแป้งหมี่ (อ่อนเปียก,นิ่ม,ซีด), See also: doughiness n. ดูdoughy

English-Thai: Nontri Dictionary
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doughโด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dough (slang ) เงิน
See also: S. money, cash,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do they put lead in the jelly doughnuts here?ที่นี่พวกเค้าใส่สารตะกั่วไปในโดนัทใส้เยลลี่หรือไง? Birthmarks (2008)
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With these goodies you can make a lot of dough (money), especially the police in your pocket.เพราะว่าของพวกนี้ คุณสามารถทำเงินกับมันได้เยอะ โดยเฉพาะเงินตำรวจ ที่จะเข้ามาในกระเป๋าคุณ The Bank Job (2008)
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน Wanted (2008)
Go finish the dough.ไปเลยไปทำงานของเธอ The Ramen Girl (2008)
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง The Love Guru (2008)
You got the dough? There you go.นายมีเงินมั้ย ต้องอย่างงี้สิ Pineapple Express (2008)
I'm gonna get a doughnut.ฉันจะไปหยิบโดนัท The Beginning of the End (2008)
Listen, he's in a mood because yesterday was his cheap day and today some genius bought him some doughnuts.เฮียแกกำลังยั้ว ลดพุงอยู่แต่เมื่อวานดันกินเยอะเกิน วันนี้มีคนชื้อโดนัสไปให้กินอีก Fast & Furious (2009)
- Of dough. - Yeah, we do.ของเงิน ใช่ เราสร้าง Confessions of a Shopaholic (2009)
Yes. Fee reductions. And free doughnuts.ใช่ค่ะ การลดค่าธรรมเนียม แล้วก็โดนัทฟรี Confessions of a Shopaholic (2009)
She's honest. The doughnut idea I loved.เธอจริงใจ ไอเดียเรื่องโดนัท ผมชอบมันนะ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doughAdd water and mix to a firm dough.
doughGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
doughMany of Europe's metropolises are plagued by the doughnut phenomenon.
doughYeast makes dough rise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดนัท[N] doughnut, Example: หล่อนซื้อโดนัทกลับไปบ้าน เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารว่าง, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำจากแป้ง เป็นรูปวงแหวน ทอดน้ำมัน โรยน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมปาท่องโก๋[n. exp.] (khanom pāthǿngkō) EN: deep-fried doughstick   
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
ปาท่องโก๋[n.] (pāthǿngkō) EN: deep-fried dough stick ; kind of Chinese flour sweetmeat   FR: beignet chinois [m]
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUGH    D OW1
DOUGHY    D OW1 IY0
DOUGHTY    D AO1 T IY0
DOUGHER    D OW1 ER0
DOUGHBOY    D OW1 B OY2
DOUGHNUT    D OW1 N AH2 T
DOUGHTEN    D AO1 T AH0 N
DOUGHTIE    D AO1 T IY0
DOUGHMAN    D OW1 M AH0 N
DOUGHERTY    D AA1 G ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dough    (n) (d ou1)
doughy    (j) (d ou1 ii)
doughty    (j) (d au1 t ii)
doughier    (j) (d ou1 i@ r)
doughnut    (n) (d ou1 n uh t)
doughiest    (j) (d ou1 i i s t)
doughnuts    (n) (d ou1 n uh t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bäckermaschine {f}; Teigknetmaschine {f}dough mixer [Add to Longdo]
Knethaken {m}dough hook [Add to Longdo]
Zaster {m}; Pinkepinke (Geld)dough [Am.] [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
サワードウ[, sawa-dou] (n) sourdough [Add to Longdo]
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough [Add to Longdo]
ドーナツ[, do-natsu] (n) doughnut; (P) [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon [Add to Longdo]
パン生地[パンきじ, pan kiji] (n) bread dough [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油炸圈饼[yóu zhá quān bǐng, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ ㄑㄩㄢ ㄅㄧㄥˇ, / ] doughnut [Add to Longdo]
生面团[shēng miàn tuán, ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] dough [Add to Longdo]
面团[miàn tuán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] dough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dough \Dough\, n. [OE. dagh, dogh, dow, AS. d[=a]h; akin to D.
   deeg, G. teig, Icel. deig, Sw. deg, Dan. deig, Goth. daigs;
   also, to Goth. deigan to knead, L. fingere to form, shape,
   Skr. dih to smear; cf. Gr. ? wall, ? to touch, handle. ?. Cf.
   {Feign}, {Figure}, {Dairy}, {Duff}.]
   1. Paste of bread; a soft mass of moistened flour or meal,
    kneaded or unkneaded, but not yet baked; as, to knead
    dough.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything of the consistency of such paste.
    [1913 Webster]
 
   {To have one's cake dough}. See under {Cake}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dough
   n 1: a flour mixture stiff enough to knead or roll
   2: informal terms for money [syn: {boodle}, {bread}, {cabbage},
     {clams}, {dinero}, {dough}, {gelt}, {kale}, {lettuce},
     {lolly}, {lucre}, {loot}, {moolah}, {pelf}, {scratch},
     {shekels}, {simoleons}, {sugar}, {wampum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top