ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogma

D AA1 G M AH0   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogma-, *dogma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogma[N] หลักศาสนา, See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ, Syn. doctrine, principles, tenet
dogmatic[ADJ] หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatics[N] การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
dogmatise[VT] พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์
dogmatism[N] การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง, See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
dogmatist[N] ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง, See also: ผู้เชื่อในกฎเกณฑ์ของตนเอง
dogmatically[ADV] อย่างหัวรั้น, See also: อย่างดันทุรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์

English-Thai: Nontri Dictionary
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธานต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be following the same dogma that took youฉันจะดำเนินตามกฏเกณฑ์เฉกเช่นเธอ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
The GeoFront and even Central Dogma would be completely exposed. And Commander Ikari?จีโอฟรอนท์รวมทั้งด๊อกม่าก็คงหายไปด้วยครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It got us! Now, Dogma won't self-destruct even if that thing gets inside!จบแล้ว ถ้าเทวทูตบุกเข้ามาถึงเซนทรัลด๊อกม่าได้ล่ะก็ มันจะไม่ระเบิดตัวเองหรอก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The target has descended past seventh layer of Terminal Dogma!เป้าหมายอยู่ที่ชั้นแรกของเทอร์มินัลด๊อกม่า Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
EVA Unit 06 descends at Dogma.เอวา 06 เข้าใกล้ด๊อกม่าแล้ว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Because of religious dogma.เพราะความเชื่อทางศาสนา You Don't Know Jack (2010)
- Resume the stand, Dr. Kevorkian. ...Of religious dogma and medicine!- กลับมานั่งที่คอกเดี๋ยวนี้หมอเควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)
Architus's mental game set the tone for over 2,000 years of scientific dogma -- our Universe must be infinitely large and has existed forever.เกมจิต อาคิสทัส ตั้งเสียง มานานกว่า 2,000 ปีของความเชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ - จักรวาลของเราต้องมีขนาดใหญ่ เพียบ Is There an Edge to the Universe? (2011)
But that dogma is now being challenged.แต่เชื่อว่าตอนนี้กำลังถูกท้าทาย Is There an Edge to the Universe? (2011)
I hope you can live with yourself, Dogma.หวังว่าเจ้าคงจะอยู่คนเดียวได้นะ ด้อกม่า Carnage of Krell (2011)
They're doing the right thing, Dogma, because if this is how soldiers are rewarded for heroic actions, then one day, every man in this battalion may face a similar fate.พวกเค้าทำถูกแล้ว ด้อกม่า เพราะว่าถ้าเราเป็นทหาร ทุกคนควรจะได้รางวัลจากการกระทำของเค้า สักวันหนึ่ง เพราะในกองพันนี้เราต้องเผชิญชะตาคล้ายๆกันอยู่แล้ว Carnage of Krell (2011)
Watch out, Dogma!ระวัง ด้อกม่า Carnage of Krell (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
รั้น[ADJ] stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
หลักศาสนา[N] dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี
หลักศาสนา[N] dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; be dogmatic   FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGMA    D AA1 G M AH0
DOGMATIC    D AA0 G M AE1 T IH0 K
DOGMATIC    D AO0 G M AE1 T IH0 K
DOGMATISM    D AA1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M
DOGMATICALLY    D AA0 G M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogma    (n) dˈɒgmə (d o1 g m @)
dogmas    (n) dˈɒgməz (d o1 g m @ z)
dogmatic    (j) dˈɒgmˈætɪk (d o1 g m a1 t i k)
dogmatism    (n) dˈɒgmətɪzəm (d o1 g m @ t i z @ m)
dogmatize    (v) dˈɒgmətaɪz (d o1 g m @ t ai z)
dogmatized    (v) dˈɒgmətaɪzd (d o1 g m @ t ai z d)
dogmatizes    (v) dˈɒgmətaɪzɪz (d o1 g m @ t ai z i z)
dogmatizing    (v) dˈɒgmətaɪzɪŋ (d o1 g m @ t ai z i ng)
dogmatically    (a) dˈɒgmˈætɪkliː (d o1 g m a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教条主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dogmatism, #35,401 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogma {n}tenet [Add to Longdo]
Dogmatiker {m}dogmatist [Add to Longdo]
Dogmatismus {m}; Rechthaberei {f}dogmatism [Add to Longdo]
dogmatisch; rechthaberisch {adj}dogmatic; dogmatical [Add to Longdo]
dogmatisch {adv}dogmatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology) [Add to Longdo]
ドグマ[, doguma] (n) dogma [Add to Longdo]
ドグマチスト[, dogumachisuto] (n) dogmatist [Add to Longdo]
ドグマチズム[, dogumachizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
ドグマティズム[, dogumateizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
ドグマティック;ドグマチック[, dogumateikku ; dogumachikku] (adj-na) dogmatic [Add to Longdo]
教義[きょうぎ, kyougi] (n) creed; doctrine; dogma [Add to Longdo]
教条[きょうじょう, kyoujou] (n) tenet; dogma [Add to Longdo]
教条主義[きょうじょうしゅぎ, kyoujoushugi] (n) dogmatism [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dogma \Dog"ma\ (d[o^]g"m[.a]), n.; pl. E. {Dogmas}
   (d[o^]g"m[.a]z), L. {Dogmata} (d[o^]g"m[.a]*t[.a]). [L.
   dogma, Gr. do`gma, pl. do`gmata, fr. dokei^n to think, seem,
   appear; akin to L. decet it is becoming. Cf. {Decent}.]
   1. That which is held as an opinion; a tenet; a doctrine.
    [1913 Webster]
 
       The obscure and loose dogmas of early antiquity. --
                          Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. A formally stated and authoritatively settled doctrine; a
    definite, established, and authoritative tenet.
    [1913 Webster]
 
   3. A doctrinal notion asserted without regard to evidence or
    truth; an arbitrary dictum.
 
   Syn: tenet; opinion; proposition; doctrine.
 
   Usage: -- {Dogma}, {Tenet}. A tenet is that which is
      maintained as true with great firmness; as, the tenets
      of our holy religion. A dogma is that which is laid
      down with authority as indubitably true, especially a
      religious doctrine; as, the dogmas of the church. A
      tenet rests on its own intrinsic merits or demerits; a
      dogma rests on authority regarded as competent to
      decide and determine. Dogma has in our language
      acquired, to some extent, a repulsive sense, from its
      carrying with it the idea of undue authority or
      assumption. This is more fully the case with its
      derivatives dogmatical and dogmatism.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dogma
   n 1: a religious doctrine that is proclaimed as true without
      proof [syn: {dogma}, {tenet}]
   2: a doctrine or code of beliefs accepted as authoritative; "he
     believed all the Marxist dogma"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 dogma
  dogma

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dogma /dɔɤ°ma/
  dogma

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top