ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogma

D AA1 G M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogma-, *dogma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogma(n) หลักศาสนา, See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ, Syn. doctrine, principles, tenet
dogmatic(adj) หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatics(n) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
dogmatise(vt) พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์
dogmatism(n) การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง, See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
dogmatist(n) ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง, See also: ผู้เชื่อในกฎเกณฑ์ของตนเอง
dogmatically(adv) อย่างหัวรั้น, See also: อย่างดันทุรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์, คำสอนของศาสนา, ลัทธิแบบศาสนา, คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน, ความเชื่อ, สิทธันต์, Syn. tenet, doctrine
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์, หยั่ง, หัวรั้น, มั่นใจ, ดันทุรัง, Syn. dogmatical, opinionated, settled, one-sided
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์, การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง, ความหยิ่งยโส, ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง, ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์

English-Thai: Nontri Dictionary
dogma(n) กฎเกณฑ์, หลักเกฎท์, ความเชื่อ, คำสอน, ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, ไม่มีข้อพิสูจน์, ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง, ความหยิ่งยโส, ความดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธานต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be following the same dogma that took youฉันจะดำเนินตามกฏเกณฑ์เฉกเช่นเธอ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
The GeoFront and even Central Dogma would be completely exposed. And Commander Ikari?จีโอฟรอนท์รวมทั้งด๊อกม่าก็คงหายไปด้วยครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It got us! Now, Dogma won't self-destruct even if that thing gets inside!จบแล้ว ถ้าเทวทูตบุกเข้ามาถึงเซนทรัลด๊อกม่าได้ล่ะก็ มันจะไม่ระเบิดตัวเองหรอก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
- Resume the stand, Dr. Kevorkian. ...Of religious dogma and medicine!- กลับมานั่งที่คอกเดี๋ยวนี้หมอเควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)
Architus's mental game set the tone for over 2, 000 years of scientific dogma -- our Universe must be infinitely large and has existed forever.เกมจิต อาคิสทัส ตั้งเสียง มานานกว่า 2, 000 ปีของความเชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ - จักรวาลของเราต้องมีขนาดใหญ่ เพียบ Is There an Edge to the Universe? (2011)
But that dogma is now being challenged.แต่เชื่อว่าตอนนี้กำลังถูกท้าทาย Is There an Edge to the Universe? (2011)
Winger's critics suggest he merely improvised hot-button patriotic dogma in a Ferris Bueller-ian attempt to delay schoolwork.ว่าเขาแค่ปลุกระดมความรักชาติชวนเชื่อ อีหรอบเดียวกับ Ferris Bueller เพื่อเลื่อนการเรียนการสอน Pillows and Blankets (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
รั้น(adj) stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย
หลักศาสนา(n) dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี
หลักศาสนา(n) dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้น[ran] (adj) EN: stubborn ; be dogmatic  FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOGMA D AA1 G M AH0
DOGMATIC D AA0 G M AE1 T IH0 K
DOGMATIC D AO0 G M AE1 T IH0 K
DOGMATISM D AA1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M
DOGMATICALLY D AA0 G M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogma (n) dˈɒgmə (d o1 g m @)
dogmas (n) dˈɒgməz (d o1 g m @ z)
dogmatic (j) dˈɒgmˈætɪk (d o1 g m a1 t i k)
dogmatism (n) dˈɒgmətɪzəm (d o1 g m @ t i z @ m)
dogmatize (v) dˈɒgmətaɪz (d o1 g m @ t ai z)
dogmatized (v) dˈɒgmətaɪzd (d o1 g m @ t ai z d)
dogmatizes (v) dˈɒgmətaɪzɪz (d o1 g m @ t ai z i z)
dogmatizing (v) dˈɒgmətaɪzɪŋ (d o1 g m @ t ai z i ng)
dogmatically (a) dˈɒgmˈætɪkliː (d o1 g m a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教条主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dogmatism #35,401 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogma { n }tenet [Add to Longdo]
Dogmatiker { m }dogmatist [Add to Longdo]
Dogmatismus { m }; Rechthaberei { f }dogmatism [Add to Longdo]
dogmatisch; rechthaberisch { adj }dogmatic; dogmatical [Add to Longdo]
dogmatisch { adv }dogmatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
独断[どくだん, dokudan] (n, adj-no, adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P) #8,990 [Add to Longdo]
教義[きょうぎ, kyougi] (n) creed; doctrine; dogma #12,651 [Add to Longdo]
セントラルドグマ[sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology) [Add to Longdo]
ドグマ[doguma] (n) dogma [Add to Longdo]
ドグマチスト[dogumachisuto] (n) dogmatist [Add to Longdo]
ドグマチズム[dogumachizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
ドグマティズム[dogumateizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
ドグマティック;ドグマチック[dogumateikku ; dogumachikku] (adj-na) dogmatic [Add to Longdo]
教条[きょうじょう, kyoujou] (n) tenet; dogma [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top