Search result for

การเลิก

(70 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเลิก-, *การเลิก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อโหสิกรรมการเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminationการเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminationการเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winding-upการเลิกกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory winding-upการเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winding-up, compulsoryการเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary winding-upการเลิกกิจการโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winding-up, voluntaryการเลิกกิจการโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of companyการเลิกบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demobilizationการเลิกระดมพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissolution of adoptionการเลิกรับบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Habit breakingการเลิกนิสัย [TU Subject Heading]
Rescission (Law)การเลิกสัญญาและกลับสู่ฐานะเดิม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Smoking cessationการเลิกสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know that day that you once told me about when Gotham would no longer need Batman?รู้ไหมวันนั้นที่คุณถามผมว่าวันใด กอทแธม จะต้องการเลิกใช้แบทแมน The Dark Knight (2008)
- Every night.ดื่มให้แก่การเลิกผจญภัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She plans to quit the F.B.l. to get married.เธอวางโครงการเลิกเป็น F. B. I. และไปแต่งงาน Death Note: L Change the World (2008)
The three seconds of shock it deserved.กับการเลิกราครั้งล่าสุดของเธอไปแล้วตั้งสามวินาที Connect! Connect! (2009)
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.คุณแนะนำว่า เขามีสิ่งที่วางใจ และเป็นผลให้ ที่เขาเป็นทุกข์ จากการเลิก Justice (2009)
No. All I want is out.ไม่ ฉันต้องการเลิก Everybody Says Don't (2009)
I was so jazzed about sobering up and starting a new life,ฉันตื่นเต้นกับ การเลิกเหล้า Home (2010)
It's just taking a break.- มันไม่ใช่การเลิกกันนะ ฉันแค่อยากพัก Last Tango, Then Paris (2010)
I want to come in from the cold, and you're my insurance.ผมต้องการเลิกยุ่งเกี่ยวกับพวกมัน และนายคือหลักประกันของผม The Garden of Forking Paths (2010)
We don't rat out our friends here.เราไม่มีการเลิกคบเพื่อน ภายในนี้ The Couple in the Cave (2010)
A breakup would imply she was my girlfriend.การเลิกกันหมายความว่าเธอเคยเป็นแฟนฉัน The Zazzy Substitution (2010)
It wasn't a breakup.ความรู้สึกที่นายมีต่อการเลิกกัน The Zazzy Substitution (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลิก[n.] (kān loēk) EN: abolition ; end ; dissolution   FR: abolition [f]
การเลิกกิจการ[n. exp.] (kān loēk kitjakān) EN: winding-up   
การเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล[n. exp.] (kān loēk kitjakān dōi khamsang sān) EN: compulsory winding-up   
การเลิกกิจการโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān loēk kitjakān dōi samakjai) EN: voluntary winding-up   FR: fermeture volontaire [f]
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jāng) EN: dismissal   FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jāng dōi mai pen tham) EN: unfair dismissal   FR: licenciement abusif [m]
การเลิกติดต่อ[n. exp.] (kān loēk tittø) EN: boycott   
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal   
การเลิกสัญญา[n. exp.] (kān loēk sanyā) EN: rescission   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolition[N] การเลิก, See also: การล้มเลิก
abolitionism[N] การเลิกทาส
apostasy[N] การเลิกเชื่อ, See also: การเลิกศรัทธา, Syn. defection, secession, abandonment
cleanup[N] การเลิกทำสิ่งผิดกฎหมาย
disuse[N] การเลิกใช้, See also: การไม่ใช้อีกต่อไป, Syn. discontinuance, abolition, abrogation
layoff[N] การเลิกจ้าง
old heave-ho[SL] การเลิกคิด, See also: การยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disuse(n. ดิสยูส',v. ดิสยูซ') n. การเลิกใช้ vt. เลิกใช้
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) ,ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
close(n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment (n ) การเลิกกิจการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解雇[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 解雇する

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top