Search result for

diet

(120 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diet-, *diet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diet[VI] ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve, Ant. gain
diet[N] อาหาร, See also: สิ่งที่กินได้, Syn. fare, intake, nutrition
dieter[N] คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. reducer, faster, abstainer, weight-watcher
dietary[ADJ] เกี่ยวกับอาหาร, See also: เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร, Syn. dietetic
dietetic[ADJ] ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร, Syn. dietary, nutritive
dietetics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด, Syn. sitology
dietician[N] ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: นักโภชนาการ, Syn. dietitian
dietitian[N] ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: นักโภชนาการ, Syn. dietician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.

English-Thai: Nontri Dictionary
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
diet(vi) ควบคุมอาหาร,กินอาหารพิเศษ,จำกัดอาหาร
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dietสภานิติบัญญัติ (บางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, adequate; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, balanced; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietary fibreใยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary surveyการสำรวจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dietอาหารและการรับประทาน [TU Subject Heading]
Dietการกำหนดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Dietอาหาร,การกำหนด,อาหารที่กำหนดให้,อาหาร [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Deficienciesโรคขาดอาหาร [การแพทย์]
Diet Diaryบันทึกรายการอาหารแต่ละวัน,การบันทึกรายการอาหารที่รับประทานแต่ละวัน [การแพทย์]
Diet during Labourอาหารระหว่างคลอด [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Diet Rich in Mineral Saltอาหารอุดมด้วยเกลือแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค? Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท Dying Changes Everything (2008)
I shouldn't have done that kumquat diet.ฉันไม่ควรกินอาหาร ที่ลดน้ำหนักเลย. Day of the Dead (2008)
We do this shit for a living, go on a diet, for chrissakes.หัดลดน้ำหนักซะมั่ง ให้ตาย Body of Lies (2008)
It's a new diet, b-b-but there'sเป็นการควบคุมอาหารแบบใหม่ แต่ Safe and Sound (2008)
Fish is the staple diet of one in five humans.ปลาเป็น 1 ใน 5 อาหารหลักของมนุษย์ Home (2009)
They get bored with them, and most diets, people don't stay on.ใจเย็นวอลท์ ผู้พิพากษาไม่ตัดสินจากเงินของแพตตี้หรอก Trust Me (2009)
Now, if you're on a diet-- chicken, fish or beef-- high protein. Well, that's what this machine does:แล้วพอเธอทำ FBIก็จะจับเธอ Trust Me (2009)
And that, I believe, is gonna encourage people to stay on the diet, and that's the important thing.มีคนของแพตตี้ ฮิวส์คอยให้ข้อมูลFBI Trust Me (2009)
Now, if you're on a diet-- chicken, fish or meat-- high protein-- well, that's what this machine does-- chicken, fish or meat.ถ้าคุณลดน้ำหนัก ไก่ ปลา หรือเนื้อ มีโปรตีนสูง เครื่องนี่ทำได้ทั้ง ไก่ ปลา หรือเนื้อ New York Sucks (2009)
DIETRICH: You did it, kid.ฝีมือวะ ไอ้หนู Public Enemies (2009)
DIETRICH: Everybody ready? Come on.ทุกคนเข้าแถว เข้าแถว Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dietShe is on a diet to lose weight.
dietWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.
dietThe Diet is now in recess in session.
dietOur diet is full of variety.
dietYou must stick to your diet.
dietI think all fat people should go on a diet.
dietA natural diet is suitable for human digestion.
dietShould I watch my diet?
dietVitamins are absent from his diet.
dietThe Diet would be dissolved proved.
dietHe's on a diet because he is a little overweight.
dietThe doctor ordered her to go on a strict diet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นใยอาหาร[N] dietary fibre, Syn. ใยอาหาร, Example: ในทางเคมีพบว่า เส้นใยอาหารจัดเป็นสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน, Thai definition: เส้นใยจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
เส้นใยอาหาร[N] dietary fibre, Thai definition: เส้นใยที่ทำจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
โภชนาการ[N] nutrition, See also: dietetics, Example: เด็กที่มีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี, Thai definition: ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ลดความอ้วน[V] diet, See also: lose weight, Syn. ลดน้ำหนัก, Example: บางคนเต้นแอโรบิค เพื่อลดความอ้วน บางคนเต้น เพื่อบริหารร่างกาย
ลดน้ำหนัก[V] lose weight, See also: diet, Syn. ลดความอ้วน, Example: เขาสารภาพว่า ที่รูปร่างเปลี่ยนไป เพราะถูกหมอบังคับให้ลดน้ำหนัก
อีเทอร์[N] ether, See also: diethyl ether, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่ง มีสูตรทั่วไปเป็น R-O-R โดยทั่วไปมักหมายถึง ไดเอทิลอีเทอร์ ซึ่งมีสูตร C2H5-O-C2H5 ลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 34.6 ํ ซ. ไวไฟมาก ใช้ประโยชน์เป็นยาดมสลบ เป็นตัวทำละลาย และใช้นำไปเตรียมสารเคมีอื่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
ควบคุมอาหาร[v. exp.] (khūapkhum āhān) EN: diet   FR: faire régime
กินแจ[v. exp.] (kin jaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish   FR: manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
ลดความอ้วน [v. exp.] (lot khwām ūan) EN: diet   
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner
โภชนาการ[n.] (phōtchanākān) EN: nutrition ; dietetics   FR: nutrition [f]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[n. exp.] (phūchīochān dān phōtchanākān) EN: nutrition expert   FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIET    D AY1 AH0 T
DIETZ    D IY1 T S
DIETL    D AY1 AH0 T L
DIETS    D AY1 AH0 T S
DIETEL    D IY1 T AH0 L
DIETER    D IY1 T ER0
DIET'S    D AY1 AH0 T S
DIETZE    D AY1 AH0 T Z
DIETARY    D AY1 AH0 T EH2 R IY0
DIETSCH    D IY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diet    (v) (d ai1 @ t)
diets    (v) (d ai1 @ t s)
dieted    (v) (d ai1 @ t i d)
dietary    (j) (d ai1 @ t @ r ii)
dieting    (v) (d ai1 @ t i ng)
Dietrich    (n) (d ii1 t r i k)
dietetics    (n) (d ai2 @ t e1 t i k s)
dietician    (n) (d ai2 @ t i1 sh @ n)
dietitian    (n) (d ai2 @ t i1 sh @ n)
dieticians    (n) (d ai2 @ t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
健怡可乐[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] diet cola [Add to Longdo]
饮食疗养[yǐn shí liáo yǎng, ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, / ] diet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]
Diätplan {m}diet sheet [Add to Longdo]
Dietrich {m}picklock; skeleton key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws) [Add to Longdo]
カロリーオフ[, karori-ofu] (n) diet (wasei [Add to Longdo]
カロリーフリー[, karori-furi-] (n) diet (wasei [Add to Longdo]
ジエチルエーテル[, jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether [Add to Longdo]
ジエチルスチルベストロール[, jiechirusuchirubesutoro-ru] (n) diethylstilbestrol [Add to Longdo]
ジエチレングリコール[, jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol [Add to Longdo]
ダイエット[, daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P) [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diet \Di"et\, v. t. [imp. & p. p. {Dieted}; p. pr. & vb. n.
   {Dieting}.]
   1. To cause to take food; to feed. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to eat and drink sparingly, or by prescribed
    rules; to regulate medicinally the food of.
    [1913 Webster]
 
       She diets him with fasting every day. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diet \Di"et\, v. i.
   1. To eat; to take one's meals. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let him . . . diet in such places, where there is
       good company of the nation, where he traveleth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To eat according to prescribed rules; to ear sparingly;
    as, the doctor says he must diet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diet \Di"et\, n. [F. di[`e]te, LL. dieta, diaeta, an assembly, a
   day's journey; the same word as diet course of living, but
   with the sense changed by L. dies day: cf. G. tag day, and
   {Reichstag}.]
   A legislative or administrative assembly in Germany, Poland,
   and some other countries of Europe; a deliberative
   convention; a council; as, the Diet of Worms, held in 1521.
   Specifically: Any of various national or local assemblies;
   as,
   (a) Occasionally, the Reichstag of the German Empire,
     Reichsrath of the Austrian Empire, the federal
     legislature of Switzerland, etc.
   (b) The legislature of Denmark, Sweden, Japan, or Hungary.
   (c) The state assembly or any of various local assemblies in
     the states of the German Empire, as the legislature
     (Landtag) of the kingdom of Prussia, and the Diet of the
     Circle (Kreistag) in its local government.
   (d) The local legislature (Landtag) of an Austrian province.
   (e) The federative assembly of the old Germanic Confederation
     (1815 -- 66).
   (f) In the old German or Holy Roman Empire, the great formal
     assembly of counselors (the Imperial Diet or Reichstag)
     or a small, local, or informal assembly of a similar kind
     (the Court Diet, or Hoftag).
 
   Note: The most celebrated Imperial Diets are the three
      following, all held under Charles V.:
 
   {Diet of Worms}, 1521, the object of which was to check the
    Reformation and which condemned Luther as a heretic;
 
   {Diet of Spires}, or {Diet of Speyer}, 1529, which had the
    same object and issued an edict against the further
    dissemination of the new doctrines, against which edict
    Lutheran princes and deputies protested (hence
    Protestants):
 
   {Diet of Augsburg}, 1530, the object of which was the
    settlement of religious disputes, and at which the
    Augsburg Confession was presented but was denounced by the
    emperor, who put its adherents under the imperial ban.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diet \Di"et\, n. [F. di[`e]te, L. diaeta, fr. Gr. ? manner of
   living.]
   1. Course of living or nourishment; what is eaten and drunk
    habitually; food; victuals; fare. "No inconvenient diet."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A course of food selected with reference to a particular
    state of health; prescribed allowance of food; regimen
    prescribed.
    [1913 Webster]
 
       To fast like one that takes diet.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Diet kitchen}, a kitchen in which diet is prepared for
    invalids; a charitable establishment that provides proper
    food for the sick poor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diet
   n 1: a prescribed selection of foods
   2: a legislative assembly in certain countries (e.g., Japan)
   3: the usual food and drink consumed by an organism (person or
     animal)
   4: the act of restricting your food intake (or your intake of
     particular foods) [syn: {diet}, {dieting}]
   v 1: follow a regimen or a diet, as for health reasons; "He has
      high blood pressure and must stick to a low-salt diet"
   2: eat sparingly, for health reasons or to lose weight

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 diet
  diet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top