Search result for

faster

(33 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faster-, *faster*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Faster!เร็วอีก! Identity (2013)
Could you, uh, could you try a little faster?เอ่อ นายช่วย เร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ย? New Haven Can Wait (2008)
You need to sew way faster, 'cause we are so screwed. 'cause ready or not,- เพราะเรายุ่งมาก พร้อมหรือยัง There Might be Blood (2008)
The faster we do our jobs, the faster we get home.เสร็จงานเร็ว เราก็ได้กลับบ้านเร็วน่ะพรรคพวก Dead Space: Downfall (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
Think you can pick a lock faster than me?คิดว่าคุณปลดล็อกได้เร็วกว่าฉันหรือ Lucky Thirteen (2008)
Moves things along much faster to just give him the answers.เคลื่อนไหวต่อไปและให้เร็วขึ้น ให้เขาตอบคำถามมากๆ The Itch (2008)
Yeah, moves much faster this way.ใช่.. ทำให้เร็วขึ้น ตามวิธีนี้ The Itch (2008)
Means you're here about someone even younger dying even faster.หมายความว่าคุณอยู่ที่นี่\ พร้อมกับเรื่องของคนไข้บางคนที่อายุน้อยกว่า\ และกำลังจะตายเร็วกว่า Emancipation (2008)
And it's not gonna go any fasterและมันก็เร็วไปกว่านี้ไม่ได้ Last Resort (2008)
Faster than you can pull a trigger.เร็วกว่าคุณที่จะเหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Get her heart going faster.ให้หัวใจเธอเต้นเร็วขึ้น Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fasterA dog can run faster than a man can.
fasterA fire can spread faster than you can run.
fasterA horse can run faster than a man can.
fasterBill can run faster than Bob.
fasterEveryone and everything moved much faster now then before.
fasterGenerally speaking, boys can run faster than girls.
fasterGenerally speaking, men can run faster than women can.
fasterGirls mature faster than boys.
fasterHe can run faster than I.
fasterHe can swim faster than any other boy in his class.
fasterHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
fasterHe is able to run faster than I.

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTER    F AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faster    (j) (f aa1 s t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新快速[しんかいそく, shinkaisoku] (n) limited express (train, faster than an express) [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, a. [Compar. {Faster}; superl. {Fastest}.] [OE.,
   firm, strong, not loose, AS. f[ae]st; akin to OS. fast, D.
   vast, OHG. fasti, festi, G. fest, Icel. fastr, Sw. & Dan.
   fast, and perh. to E. fetter. The sense swift comes from the
   idea of keeping close to what is pursued; a Scandinavian use.
   Cf. {Fast}, adv., {Fast}, v., {Avast}.]
   1. Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose,
    unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the
    door.
    [1913 Webster]
 
       There is an order that keeps things fast. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm against attack; fortified by nature or art;
    impregnable; strong.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws . . . lurking in woods and fast places.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm in adherence; steadfast; not easily separated or
    alienated; faithful; as, a fast friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent; not liable to fade by exposure to air or by
    washing; durable; lasting; as, fast colors.
    [1913 Webster]
 
   5. Tenacious; retentive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Roses, damask and red, are fast flowers of their
       smells.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Not easily disturbed or broken; deep; sound.
    [1913 Webster]
 
       All this while in a most fast sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast
    horse.
    [1913 Webster]
 
   8. Given to pleasure seeking; disregardful of restraint;
    reckless; wild; dissipated; dissolute; as, a fast man; a
    fast liver. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. In such a condition, as to resilience, etc., as to make
    possible unusual rapidity of play or action; as, a fast
    racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard
    table, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fast and loose}, now cohering, now disjoined; inconstant,
    esp. in the phrases to play at fast and loose, to play
    fast and loose, to act with giddy or reckless inconstancy
    or in a tricky manner; to say one thing and do another.
    "Play fast and loose with faith." --Shak.
 
   {Fast and loose pulleys} (Mach.), two pulleys placed side by
    side on a revolving shaft, which is driven from another
    shaft by a band, and arranged to disengage and re["e]ngage
    the machinery driven thereby. When the machinery is to be
    stopped, the band is transferred from the pulley fixed to
    the shaft to the pulley which revolves freely upon it, and
    vice versa.
 
   {Hard and fast} (Naut.), so completely aground as to be
    immovable.
 
   {To make fast} (Naut.), to make secure; to fasten firmly, as
    a vessel, a rope, or a door.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faster \Fast"er\, n.
   One who abstains from food.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faster
   adv 1: more quickly [syn: {quicker}, {faster}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 faster
   aunt; paternalaunt
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 faster
   aunt
   aunt; paternal aunt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top