Search result for

diary

(75 entries)
(0.115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diary-, *diary*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diary    [N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diaryอนุทิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaryอนุทิน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Diary Report, Longรายงานผลประจำวัน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting

English-Thai: Nontri Dictionary
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you found her diary...ถ้าคุณพบไดอารี่เธอ ไม่ใช่... Lucky Thirteen (2008)
They have told me time and time again in that Diary Room.พวกมันบอกกูบ่อยๆ ในห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Can you open the Diary Room door?เปิดประตูห้องสารภาพได้ไหม Episode #1.5 (2008)
What? Diary Room.อะไรนะ ห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
So you go back to your diary and recall what it is.ดังนั้นคุณถึงต้องกลับไปอ่านไดอารี่และทบทวนมัน Heartbreak Library (2008)
There's a diary.มีสมุดไดอารี่อยู่เล่มหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Like a photo diary, eh?เหมือนรูปถ่ายไดอารี่เหรอจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Exactly. Like a diary.ใช่เลยค่ะ ฉันชอบไดอารี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have one just like this that I use as a diary.แม่มีแบบนี้อีกเล่มนึงค่ะ เป็นไดอารี่ Orphan (2009)
Because, you know, my diary is pretty full.รู้ไหมว่า ตารางเวลาของฉัน มันไม่มีที่ว่าง อันที่จริงแล้ว... 2012 (2009)
Some old junk. I found rebecca's diary.ของเก่าๆ ฉันเจอบันทึกของรีเบคก้า Family Remains (2009)
Rebecca's diary. I just finished reading it.ไดอารี่ของรีเบคก้า ฉันเพิ่งอ่านมันจบ Family Remains (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diaryBen committed his diary to the lawyer's care.
diaryBy the way, how many of you are keeping a diary?
diaryDid she write in her diary yesterday?
diaryDid you write anything in your diary today?
diaryDo you keep a diary?
diaryFather keeps a diary every day.
diaryHave you written in your diary yet today?
diaryHe keeps a diary.
diaryHe keeps a diary in English.
diaryHe made up his mind to keep a diary every day.
diaryHe makes it a rule to keep a diary every day.
diaryHe told his diary that she had come to see him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุดบันทึก    [N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
ไดอารี่ [N] diary, See also: datebook, Syn. สมุดบันทึก, Example: ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ, Thai definition: สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน, Notes: (อังกฤษ)
อนุทิน    [N] diary, Syn. ไดอารี่, สมุดบันทึก, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกประจำวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary   
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
ไดอารี่[n.] (daiārī) EN: diary ; datebook   FR: agenda [m]
ไดอารี่ฮับ[n.] (daiārīhap) EN: diaryhub   
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnlai) EN: online diary   
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIARY    D AY1 ER0 IY0
DIARY    D AY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diary    (n) (d ai1 @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagebuch {n} | Tagebücher {pl} | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
ダイアリー[, daiari-] (n) diary [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日记[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] diary [Add to Longdo]
日记本[rì jì běn, ㄖˋ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] diary (book) [Add to Longdo]
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] diary; record; to hit; to copy; surname Lu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\ (d[imac]"[.a]*r[y^]), n.; pl. {Diaries}. [L.
   diarium, fr. dies day. See {Deity}.]
   A register of daily events or transactions; a daily record; a
   journal; a blank book dated for the record of daily
   memoranda; as, a diary of the weather; a physician's diary.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\, a.
   lasting for one day; as, a diary fever. [Obs.] "Diary ague."
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diary
   n 1: a daily written record of (usually personal) experiences
      and observations [syn: {diary}, {journal}]
   2: a personal journal (as a physical object)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top