Search result for

diary

(75 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diary-, *diary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diary[N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting

English-Thai: Nontri Dictionary
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diaryอนุทิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaryอนุทิน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Diary Report, Longรายงานผลประจำวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you found her diary...ถ้าคุณพบไดอารี่เธอ ไม่ใช่... Lucky Thirteen (2008)
They have told me time and time again in that Diary Room.พวกมันบอกกูบ่อยๆ ในห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
Can you open the Diary Room door?เปิดประตูห้องสารภาพได้ไหม Episode #1.5 (2008)
What? Diary Room.อะไรนะ ห้องสารภาพ Episode #1.5 (2008)
So you go back to your diary and recall what it is.ดังนั้นคุณถึงต้องกลับไปอ่านไดอารี่และทบทวนมัน Heartbreak Library (2008)
There's a diary.มีสมุดไดอารี่อยู่เล่มหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Like a photo diary, eh?เหมือนรูปถ่ายไดอารี่เหรอจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Exactly. Like a diary.ใช่เลยค่ะ ฉันชอบไดอารี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have one just like this that I use as a diary.แม่มีแบบนี้อีกเล่มนึงค่ะ เป็นไดอารี่ Orphan (2009)
Because, you know, my diary is pretty full.รู้ไหมว่า ตารางเวลาของฉัน มันไม่มีที่ว่าง อันที่จริงแล้ว... 2012 (2009)
Some old junk. I found rebecca's diary.ของเก่าๆ ฉันเจอบันทึกของรีเบคก้า Family Remains (2009)
Rebecca's diary. I just finished reading it.ไดอารี่ของรีเบคก้า ฉันเพิ่งอ่านมันจบ Family Remains (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diaryBen committed his diary to the lawyer's care.
diaryBy the way, how many of you are keeping a diary?
diaryDid she write in her diary yesterday?
diaryDid you write anything in your diary today?
diaryDo you keep a diary?
diaryFather keeps a diary every day.
diaryHave you written in your diary yet today?
diaryHe keeps a diary.
diaryHe keeps a diary in English.
diaryHe made up his mind to keep a diary every day.
diaryHe makes it a rule to keep a diary every day.
diaryHe told his diary that she had come to see him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุดบันทึก[N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
ไดอารี่[N] diary, See also: datebook, Syn. สมุดบันทึก, Example: ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ, Thai definition: สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน, Notes: (อังกฤษ)
อนุทิน[N] diary, Syn. ไดอารี่, สมุดบันทึก, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกประจำวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary   
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
ไดอารี่[n.] (daiārī) EN: diary ; datebook   FR: agenda [m]
ไดอารี่ฮับ[n.] (daiārīhap) EN: diaryhub   
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnlai) EN: online diary   
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIARY    D AY1 ER0 IY0
DIARY    D AY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diary    (n) (d ai1 @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagebuch {n} | Tagebücher {pl} | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
ダイアリー[, daiari-] (n) diary [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, / ] diary; record; to hit; to copy; surname Lu, #2,827 [Add to Longdo]
日记[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] diary, #6,082 [Add to Longdo]
日记本[rì jì běn, ㄖˋ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] diary (book), #28,025 [Add to Longdo]
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\ (d[imac]"[.a]*r[y^]), n.; pl. {Diaries}. [L.
   diarium, fr. dies day. See {Deity}.]
   A register of daily events or transactions; a daily record; a
   journal; a blank book dated for the record of daily
   memoranda; as, a diary of the weather; a physician's diary.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\, a.
   lasting for one day; as, a diary fever. [Obs.] "Diary ague."
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diary
   n 1: a daily written record of (usually personal) experiences
      and observations [syn: {diary}, {journal}]
   2: a personal journal (as a physical object)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top