ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diary

D AY1 ER0 IY0   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diary-, *diary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diary[N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting

English-Thai: Nontri Dictionary
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diaryอนุทิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaryอนุทิน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Diary Report, Longรายงานผลประจำวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can look it up in my engagement diary if you like.ผมไปดูในสมุดนัดให้ก็ได้ครับถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์ Field of Dreams (1989)
Dad sent me this diary for a reason.พ่อ... ต้องส่งไดอารี่ให้ผม เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You have the diary in your pocket.คุณมีไดอารี่ อยู่ในกระเป๋าของงคุณ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here?แกคิดว่าลูกชายฉัน จะโง่ขนาดนั้นหรือ ที่เขาจะเอาไดอารี่ของฉัน ตลอดทาง มาถึงที่นี่? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Take this diary to the Reichmuseum in Berlin.เอา ไดอารี่ไปด้วย ไปที่พิพิธภัณฑ์ไรทซ์ในเบอร์ลิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There is more in the diary than just the map.มันมีมากกว่าแค่แผนที่ ในไดอารี่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I wrote them down in my diary so that I wouldn't have to remember.ฉันเขียนมันไว้ในไดอารี่ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องจำ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What does the diary tell you that it doesn't tell us?ไดอารี่ บอกอะไรแก ที่ ไม่ได้บอกเรา? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I looked in my diary and it was on Feb. 11...ฉันตรวจดูจากไดอารี่ของฉันแล้ว มันตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ Il Mare (2000)
You're reading the diary of a 17-year-old girl.หนูแค่กำลังอ่านไดอารี่ของสาวอายุแค่ 17 ขวบอยู่นะ X-Ray (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diaryBen committed his diary to the lawyer's care.
diaryBy the way, how many of you are keeping a diary?
diaryDid she write in her diary yesterday?
diaryDid you write anything in your diary today?
diaryDo you keep a diary?
diaryFather keeps a diary every day.
diaryHave you written in your diary yet today?
diaryHe keeps a diary.
diaryHe keeps a diary in English.
diaryHe made up his mind to keep a diary every day.
diaryHe makes it a rule to keep a diary every day.
diaryHe told his diary that she had come to see him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุดบันทึก[N] diary, See also: memorandum book, Example: ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง, Count unit: เล่ม
ไดอารี่[N] diary, See also: datebook, Syn. สมุดบันทึก, Example: ฉันชอบพกไดอารี่ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอ, Thai definition: สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน, Notes: (อังกฤษ)
อนุทิน[N] diary, Syn. ไดอารี่, สมุดบันทึก, บันทึกประจำวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกประจำวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary   
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
ไดอารี่[n.] (daiārī) EN: diary ; datebook   FR: agenda [m]
ไดอารี่ฮับ[n.] (daiārīhap) EN: diaryhub   
ไดอารี่ออนไลน์[n. exp.] (daiārī ǿnlai) EN: online diary   
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIARY D AY1 ER0 IY0
DIARY D AY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diary (n) dˈaɪəriː (d ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄨˋ, / ] diary; record; to hit; to copy; surname Lu, #2,827 [Add to Longdo]
日记[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] diary, #6,082 [Add to Longdo]
日记本[rì jì běn, ㄖˋ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] diary (book), #28,025 [Add to Longdo]
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagebuch {n} | Tagebücher {pl} | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
ダイアリー[, daiari-] (n) diary [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
観察日記[かんさつにっき, kansatsunikki] (n,n-suf) (nature, etc.) observation diary [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\ (d[imac]"[.a]*r[y^]), n.; pl. {Diaries}. [L.
   diarium, fr. dies day. See {Deity}.]
   A register of daily events or transactions; a daily record; a
   journal; a blank book dated for the record of daily
   memoranda; as, a diary of the weather; a physician's diary.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diary \Di"a*ry\, a.
   lasting for one day; as, a diary fever. [Obs.] "Diary ague."
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diary
   n 1: a daily written record of (usually personal) experiences
      and observations [syn: {diary}, {journal}]
   2: a personal journal (as a physical object)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top