ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dazed

D EY1 Z D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dazed-, *dazed*, daz, daze
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you so dazed?ทำไมทำหน้างงอย่างนั้นละ Uninvited (2003)
I'm just dazed.ฉันงงค่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Ah, she says she's just dazed.อ้า... เธอบอกว่าเธองง Dasepo Naughty Girls (2006)
But her face looks swollen, and her eyes are dazed.แต่หน้าของเธอดูอวดดี และตาของเธอ Apt. (2006)
Or dazed,certainly.หรือเลอะเลือน.เอาให้แน่ๆสิ. Last Man Standing (2008)
I didn't expect this myself and I am dazed by it, but it just goes to show how much faith His Majesty has in you.หม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ แต่นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านมากแค่ไหน The Kingdom of the Winds (2008)
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!อะตอม เป๋ไปมาทั่วสังเวียน เห็นชัดว่าเขากำลังมึน! Real Steel (2011)
If you didn't tell him anything, why was he so dazed when he walked out of here?เฮ้ ถ้าคุณไม่ได้บอกอะไรเขา ทำไมเขาเดินแบบเเลื่อนลอยออกจากห้องคุณ? She Knows (2012)
He was a little dazed.เขาตกตะลึงนิดหน่อย Woman in Black (2012)
I found him prone and he's sort of dazed.เขาตัวสั่น และดูเหมือนว่า จะยังไม่ค่อยรู้ตัว Pacific Rim (2013)
But if it's something bad, you look kind of like a dazed robot.แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี, เธอจะเหมือนกับหุ่นยนต์เอ๋อๆ Hush Hush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazedHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
dazedHe was dazed by a blow to the head.
dazedShe looked dazed with the drug.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied   FR: stupéfait ; abasourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZED    D EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazed    (v) dˈɛɪzd (d ei1 z d)
dazedly    (a) dˈɛɪzɪdliː (d ei1 z i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
放心状態[ほうしんじょうたい, houshinjoutai] (n,adj-no) being in abstraction; being dazed; being absentminded; stargazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daze \Daze\ (d[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Dazed} (d[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Dazing}.] [OE. dasen, prob. from Icel. dasask
   to become weary, a reflexive verb; cf. Sw. dasa to lie idle,
   and OD. daesen to be foolish, insane, daes, dwaes, D. dwaas,
   foolish, insane, AS. dw[=ae]s, dysig, stupid. [root]71. Cf.
   {Dizzy}, {Doze}.]
   To stupefy with excess of light; with a blow, with cold, or
   with fear; to confuse; to benumb.
   [1913 Webster]
 
      While flashing beams do daze his feeble eyen.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Such souls,
      Whose sudden visitations daze the world. --Sir H.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
      He comes out of the room in a dazed state, that is an
      odd though a sufficient substitute for interest.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dazed \dazed\ adj.
   1. stupefied; conscious but unable to think clearly; --
    usually caused by a blow or other shock.
 
   Syn: foggy, groggy, logy, stuporous.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. stunned from or as if from repeated blows.
 
   Syn: punch-drunk, silly, slaphappy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dazed
   adj 1: in a state of mental numbness especially as resulting
       from shock; "he had a dazed expression on his face"; "lay
       semiconscious, stunned (or stupefied) by the blow"; "was
       stupid from fatigue" [syn: {dazed}, {stunned},
       {stupefied}, {stupid(p)}]
   2: stunned or confused and slow to react (as from blows or
     drunkenness or exhaustion) [syn: {dazed}, {foggy}, {groggy},
     {logy}, {stuporous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top