ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daunt

D AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daunt-, *daunt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daunt(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้เกรงขาม, ทำให้กังวลใจ, Syn. frighten, horrify
dauntless(adj) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี), See also: ไม่ท้อแท้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daunt(ดอนทฺ) { daunted, daunting, daunts } vt. ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ, ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว, กล้า, อาจหาญ, Syn. bold
grandauntn. ยาย, Syn. great-aunt
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กลัว, ใจกล้า, ไม่ท้อใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น, ทำให้เกรงขาม, ทำให้กลัว, ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ, อาจหาญ, ไม่ครั่นคร้าม, ไม่หวาดหวั่น, ไม่กลัว
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง, ไม่ท้อถอย, ไม่สะทกสะท้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dauntGirl as she was, Joan was not daunted at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adj) dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
กระดูกเหล็ก[kradūk lek] (adj) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: be discouraged ; be daunted ; quail

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAUNT D AO1 N T
DAUNTED D AO1 N T IH0 D
DAUNTING D AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daunt (v) dˈɔːnt (d oo1 n t)
daunts (v) dˈɔːnts (d oo1 n t s)
daunted (v) dˈɔːntɪd (d oo1 n t i d)
daunting (v) dˈɔːntɪŋ (d oo1 n t i ng)
dauntless (j) dˈɔːntlɪs (d oo1 n t l i s)
dauntlessly (a) dˈɔːntlɪsliː (d oo1 n t l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will, #22,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
ダウンタイム[dauntaimu] (n) { comp } down time; downtime [Add to Longdo]
ダウンタウン[dauntaun] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
プレシャットダウンタイムアウト[pureshattodauntaimuauto] (n) { comp } preshutdown time-out [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
剛毅果断[ごうきかだん, goukikadan] (n, adj-na) dauntless and decisive; with fortitude and resolution [Add to Longdo]
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daunt \Daunt\ (d[add]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Daunted}; p.
   pr. & vb. n. {Daunting}.] [OF. danter, F. dompter to tame,
   subdue, fr. L. domitare, v. intens. of domare to tame. See
   {Tame}.]
   1. To overcome; to conquer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To repress or subdue the courage of; to check by fear of
    danger; to cow; to intimidate; to dishearten.
    [1913 Webster]
 
       Some presences daunt and discourage us. --Glanvill.
 
   Syn: To dismay; appall. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daunt
   v 1: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn:
      {daunt}, {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off},
      {scare away}, {frighten away}, {scare}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top