ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valiantly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valiantly-, *valiantly*, valiant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valiantly(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. boldly, fearlessly, bravely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
Zomcon Chief John Bottoms died valiantly while defending the people of Willard from a wild zombie outbreak caused by this man...ผู้นำแห่งซอมคอน จอห์น บอทท่อม ตายในหน้าที่อย่างกล้าหาญ ในระหว่างที่กำลังปกป้องประชาชนในเมืองวิลลาจ จากวิกฤตซอมบี้อาละวาด เหตุจากชายคนหนึ่ง Fido (2006)
They fought valiantly against the enemies of peaceพวกเขาออกรบอย่างห้าวหาญ Three Kingdoms (2008)
When we We have so long valiantly withstood invasion.และเมื่อเรา.. ...เราจึงถือเอาโอกาสนี้บุกโจมตี Guadalcanal/Leckie (2010)
While the enemy was hammering out our defensive positions, We fought valiantly to check the savage and determined assault.ศัตรูที่มีกำลังมากกว่า เข้าโจมตีที่มั่นเรา Iwo Jima (2010)
Fought valiantly to check a savageได้ผ่านการต่อสู้อันโหดร้าย.. อย่างกล้าหาญ Melbourne (2010)
That is why you so valiantly took up arms to defend my honor.เพราะงั้นเจ้าจึงลุกขึ้นปกป้องเกียรติข้าอย่างกล้าหาญ The Pointy End (2011)
Now, now, my love. My brother fought valiantly for you.โธ่ โธ่ ยอดรัก พี่ข้า สู้สุดฝีมือเพื่อท่าน What Is Dead May Never Die (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valiantlySince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.
valiantlyThe soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
valiantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valiantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ,   ] valiantly; gallantly #63,002 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valiant \Val"iant\, a. [OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant,
   valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L.
   valere to be strong. See {Wield}, and cf. {Avail},
   {Convalesce}, {Equivalent}, {Prevail}, {Valid}.]
   [1913 Webster]
   1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer.
    [Obs.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. Intrepid in danger; courageous; brave.
    [1913 Webster]
 
       A valiant and most expert gentleman. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And Saul said to David . . . be thou valiant for me,
       and fight the Lord's battles.     --1 Sam.
                          xviii. 17.
    [1913 Webster]
 
   3. Performed with valor or bravery; heroic. "Thou bearest the
    highest name for valiant acts." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [The saints] have made such valiant confessions.
                          --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster] -- {Val"iant*ly}, adv. -- {Val"iant*ness},
    {n}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valiantly
   adv 1: with valor; in a valiant manner; "he fought valiantly
       until the end" [syn: {valiantly}, {valorously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top