ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valorously

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valorously-, *valorously*, valorous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valorously[ADV] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด[ADV] valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai definition: อย่างผึ่งผาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valorous \Val"or*ous\, a. [Cf. F. valeureux, LL. valorosus.]
   Possessing or exhibiting valor; brave; courageous; valiant;
   intrepid. -- {Val"or*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valorously
   adv 1: with valor; in a valiant manner; "he fought valiantly
       until the end" [syn: {valiantly}, {valorously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top