Search result for

daughter

(98 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daughter-, *daughter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daughter[N] ลูกสาว, See also: ธิดา, บุตรี, Syn. female child, girl, Ant. son, boy
daughterly[ADV] อย่างลูกสาว, See also: อย่างบุตรี
daughter-in-law[N] ลูกสะใภ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daughter(ดอ'เทอะ) n. ลูกสาว,ธิดา,บุตรี
daughter-in-law n.ลูกสะใภ้
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก
goddaughtern. ลูกผู้หญิงของพ่อแม่อุปถัมภ์
granddaughtern. หลานสาว
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)

English-Thai: Nontri Dictionary
daughter(n) ลูกสาว,บุตรี,ธิดา
DAUGHTER-IN-daughter-in-law(n) ลูกสะใภ้
granddaughter(n) หลานสาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
daughter cellเซลล์ลูก, เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จากการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
daughter chromosomeโครโมโซมที่เกิดขึ้นใหม่, โครโมโซมขณะที่โครมาทิดเริ่มแยกจากกัน ในการแบ่งเซลล์ระยะแอนาเฟส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Daughter nuclideนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่ (ดู decay, radioactive ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Daughter nuclideนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่ (ดู decay, radioactive ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Daughter productนิวไคลด์ลูก, นิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ใดๆ ซึ่งเรียกว่า นิวไคลด์แม่ (ดู decay, radioactive ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Daughtersบุตรสาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course it is. Your daughter made it.แน่นอน, ก็เจนนี่เป็นคนทำไง New Haven Can Wait (2008)
To have a daughter that's this good at what she wants to doที่มีลูกสาวเก่ง New Haven Can Wait (2008)
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
I have to order room service for my daughter.ฉันต้องสั่งรูมเซอร์วิสให้ลูกสาวของฉัน There Might be Blood (2008)
Like mother, like daughter.ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ There Might be Blood (2008)
I'm just here to find my daughter, so--- ผมแค่มาตามหาลูกสาว เพราะงั้น . . There Might be Blood (2008)
I need to find my daughter,ผมแค่มาตามหาลูกสาว There Might be Blood (2008)
What was your plan-- take my daughter clubbingแผนของคุณเมื่อก่อนคืออะไร- - พาลูกฉันไปคลับ There Might be Blood (2008)
Your daughter is a great girl.จะบอกว่าลูกสาวคุณเป็นเด็กดี There Might be Blood (2008)
I have a two-Year-Old daughter. Her name is julia.ฉันมีลูกสาว วัย 2 ขวบ ชื่อ จูเลีย Not Cancer (2008)
He said they have no daughter.เขาพูดพวกเขาไม่มีลูกสาว Birthmarks (2008)
What's going on? I need to know what's going on. That's my daughter.เกิดอะไรขึ้น ฉันต้องการรู้ เกิดอะไรขึ้น นั่นลูกสาวฉัน Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daughterA good daughter will make a good wife.
daughterAll the property will go to his daughter.
daughterA niece is a daughter of one's brother or sister.
daughterA woman was hurt in the accident, and her two daughters were too.
daughterBoth of the parents did try hard in search of their daughter.
daughterCan my daughter go to school?
daughterCan you find the time to play with our daughter?
daughterEvery month he saved ten thousand yen out of his income in the name of his daughter.
daughterFirst of all, he is very worried about his daughter's health.
daughterHe adopted a war orphan is bringing her up as a foster daughter.
daughterHe argued his daughter out of marrying Tom.
daughterHe bought his daughter a dress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะใภ้[N] daughter in-law, Syn. ตะใภ้, Ant. เขย, ลูกเขย, Count unit: คน
บุตรหญิง[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, ลูกหญิง, Ant. บุตรชาย, ลูกชาย, Example: ท่านสมรสมา 10 ปีแล้ว มีบุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกเพศหญิง
ลูกผู้หญิง[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, บุตรหญิง, Ant. ลูกผู้ชาย, Example: ครอบครัวในสมัยก่อนจะเข้มงวดกับลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชาย, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่เป็นเพศหญิง
สะใภ้[N] daughter-in-law, See also: female-in-law, Example: แม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ถูกกันเป็นเรื่องธรรมดา, Count unit: คน, Thai definition: เมียของญาติ
ลูกสาว[N] daughter, Syn. บุตรสาว, บุตรี, ธิดา, Ant. ลูกชาย, Example: เขามีลูกสาว 2 คน คนโต 9 ขวบ และคนเล็ก 3 ขวบ, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่มีเพศเป็นหญิง
กุมารี[N] daughter, See also: girl, Syn. บุตรี, ธิดา, เด็กหญิง, Ant. กุมาร, กุมารา, Example: นิสิตจุฬาฯ ทั้งปวง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระราชกุมารีที่ประสูติใหม่, Count unit: คน, องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระราชธิดา[N] daughter, Syn. ลูกสาว, ลูกหญิง, Ant. พระราชโอรส, Example: พระราชธิดาของพระองค์มีทั้งสิ้น 40 พระองค์, Count unit: พระองค์, Thai definition: ลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
สุดา[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, ลูกผู้หญิง, Ant. ลูกชาย, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
บุตรี[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, ธิดา, กุลธิดา, ลูกผู้หญิง, ลูกหญิง, บุตรหญิง, Example: พ่อแม่ที่เข้มงวดกับบุตรีของตนมากเกินไป อาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศหญิง
บุตรสาว[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรหญิง, บุตรี, ธิดา, กุลธิดา, ลูกผู้หญิง, ลูกหญิง, Example: หล่อนสูญเสียบุตรสาวสุดที่รักไป เพราะความคะนองของคนขับรถขี้เมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรสะใภ้[n. exp.] (but saphai) EN: daughter-in-law   
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรหญิง[n.] (butying) EN: daughter   FR: fille [f]
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of an elder daughter   FR: mari de la fille aînée [m]
กุมารี[n.] (kumārī) EN: girl ; infant girl ; daughter   FR: fille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAUGHTER    D AO1 T ER0
DAUGHTERS    D AO1 T ER0 Z
DAUGHTERY    D AO1 T ER0 IY0
DAUGHTER'S    D AO1 T ER0 Z
DAUGHTERS'    D AO1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daughter    (n) (d oo1 t @ r)
daughters    (n) (d oo1 t @ z)
daughterly    (j) (d oo1 t @ l ii)
daughter-in-law    (n) -- (d oo1 t @ r - i n - l oo)
daughters-in-law    (n) -- (d oo1 t @ z - i n - l oo)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tochter {f} | Töchter {pl}daughter | daughters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
ドーターカード[, do-ta-ka-do] (n) {comp} daughter card [Add to Longdo]
ドーターボード[, do-ta-bo-do] (n) {comp} daughter board [Add to Longdo]
ドータカード[, do-taka-do] (n) {comp} daughter card [Add to Longdo]
ドータボード[, do-tabo-do] (n) {comp} daughter board [Add to Longdo]
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]
愛娘[まなむすめ, manamusume] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]
一女[いちじょ, ichijo] (n) daughter; the eldest daughter; woman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儿媳[ér xí, ㄦˊ ㄒㄧˊ, / ] daughter-in-law [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line [Add to Longdo]
外孙女[wài sūn nǚ, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] daughter's daughter; granddaughter [Add to Longdo]
女儿[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter [Add to Longdo]
女婿[nǚ xu, ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿] daughter's husband/son-in-law [Add to Longdo]
女孩儿[nǚ hái r, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] daughter [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, ] daughter in law [Add to Longdo]
媳妇[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman [Add to Longdo]
媳妇儿[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman [Add to Longdo]
子细胞[zǐ xì bāo, ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] daughter cell [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドーターカード[どーたーかーど, do-ta-ka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daughter \Daugh"ter\, n.; pl. {Daughters}; obs. pl. {Daughtren}.
   [OE. doughter, doghter, dohter, AS. dohtor, dohter; akin to
   OS. dohtar, D. dochter, G. tochter, Icel. d[=o]ttir, Sw.
   dotter, Dan. dotter, datter, Goth. da['u]htar,, OSlav.
   d[u^]shti, Russ. doche, Lith. dukt[=e], Gr. qyga`thr, Zend.
   dughdhar, Skr. duhit[.r]; possibly originally, the milker,
   cf. Skr. duh to milk. [root]68, 245.]
   1. The female offspring of the human species; a female child
    of any age; -- applied also to the lower animals.
    [1913 Webster]
 
   2. A female descendant; a woman.
    [1913 Webster]
 
       This woman, being a daughter of Abraham. --Luke
                          xiii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Dinah, the daughter of Leah, which she bare unto
       Jacob, went out to see the daughter of the land.
                          --Gen. xxxiv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. A son's wife; a daughter-in-law.
    [1913 Webster]
 
       And Naomi said, Turn again, my daughters. --Ruth. i.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   4. A term of address indicating parental interest.
    [1913 Webster]
 
       Daughter, be of good comfort.     --Matt. ix.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   {Daughter cell} (Biol.), one of the cells formed by cell
    division. See {Cell division}, under {Division}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daughter
   n 1: a female human offspring; "her daughter cared for her in
      her old age" [syn: {daughter}, {girl}] [ant: {boy}, {son}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 d
 
 1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died
 2. (tıb.) da ver.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top