ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wanton

W AO1 N T AH0 N   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanton-, *wanton*
Possible hiragana form: わんとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wanton[ADJ] ซึ่งมีตัณหาราคะ, Syn. lascivious, libidinous, licentious
wanton[ADJ] ซึ่งต้องการทำลายล้าง
wanton[ADJ] ซึ่งไม่เชื่อฟัง, See also: ซึ่งดื้อ
wanton[N] คนที่มัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: คนที่มัวเมาในตัณหาราคะ
wantonly[ADV] โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviously, libidinously, licentiously
wantonness[N] ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wanton(vi) เล่นหัว,เล่นพิเรน,ซน,ป่าเถื่อน,โหดร้าย
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton actการกระทำที่ขาดความยับยั้ง, การกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton negligenceความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wanton (adj ) 1. ไม่มีความระมัดระวัง, ไม่มีเหตุผล 2. ป่าเถื่อน, โหดร้าย 3. (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่ยับยั้ง 4. (ผู้หญิง) ทำตัวเสเพล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Okay. If this Mr. Wanton Maddox, or whatever the hell his name is, really wants to help, why doesn't he take the 2,500 per plate and give it the inner-city schools?If Mr. Wanton Maddox, or whatever his name is, really wants to help... Maid in Manhattan (2002)
Why do they wantonly girls to be pure?ทำใม.. หญิงสาวที่มากรัก จะต้องกลับไปเป็นสาวเวอร์จิ้นด้วยล่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
We will have... 2 fried dumplings, 2 of the wantons... and 6 of the fried 'pork-thingies'.เราจะเอา... ป่อเปี้ยทอด 2 ที่ เกี้ยว 2 ที่ แล้วก็เอาหมูทอดที่ๆมา6อัน Made of Honor (2008)
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร Public Enemies (2009)
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ House Divided (2009)
They killed him for wantonly speculating on the drug war.ถูกฆ่าโหดเพราะ ประกาศสงครามยาเสพติด The Green Hornet (2011)
And that bit with the car when you drove them together, that was just wanton destruction?และอีกเรื่องคือรถที่นาย เอาไปใช้ขับด้วยกัน มันจะไม่เสียหายเป็นโจ๊กรึไง ไม่ Episode #18.3 (2012)
They have given it that wantonly complicated four-wheel-drive system, just to lower the engine a bit?พวกเขาได้ให้ระบบขับสี่ล้อที่ยุ่งยาก เพื่อให้เครื่องยนต์มันต่ำอีกนิดเหรอ Episode #18.4 (2012)
Such wanton death was dealt that day.มันคือมังกรไฟจากแดนเหนือ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
It's nothing less than a wanton, criminal neglect.เธอผิดข้อหาละเลยโดยประมาท เป็นอย่างน้อย This Beautiful Fantastic (2016)
This wanton level of neglect falls well within your legal obligations and you are, therefore, in breach.การละเลยเช่นนี้ ฝ่าฝืนข้อบังคับ ที่คุณมีพันธะ This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wantonA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
wantonI was relieved that there are people more wanton than me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพศยา[ADJ] wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
WANTON    W AO1 N T AH0 N
WANTON    W AA1 N T AH0 N
WANTONLY    W AO1 N T AH0 N L IY0
WANTONLY    W AA1 N T AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanton    (v) wˈɒntən (w o1 n t @ n)
wantons    (v) wˈɒntənz (w o1 n t @ n z)
wantoned    (v) wˈɒntənd (w o1 n t @ n d)
wantonly    (a) wˈɒntənliː (w o1 n t @ n l ii)
wantoning    (v) wˈɒntənɪŋ (w o1 n t @ n i ng)
wantonness    (n) wˈɒntən-nəs (w o1 n t @ n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled, #11,161 [Add to Longdo]
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, ] wantonly; recklessly; wilfully, #15,794 [Add to Longdo]
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, ] wanton, unbridled, #17,450 [Add to Longdo]
淫行[yín xíng, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übermütig; mutwillig {adj} | übermütiger | am übermütigstenwanton | more wanton | most wanton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯れ事;戯事[ざれごと;たわむれごと, zaregoto ; tawamuregoto] (n) wanton sporting [Add to Longdo]
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous [Add to Longdo]
尻の軽い女[しりのかるいおんな, shirinokaruionna] (n) wanton girl [Add to Longdo]
尻軽な女[しりがるなおんな, shirigarunaonna] (n) wanton girl [Add to Longdo]
水性[みずしょう, mizushou] (n) fluidity; wanton [Add to Longdo]
男狂い[おとこぐるい, otokogurui] (n,vs) wantonness; man-crazy [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
蓮っ葉[はすっぱ, hasuppa] (adj-na,n) vulgar; wanton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wanton \Wan"ton\, v. t.
   To cause to become wanton; also, to waste in wantonness.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wanton \Wan"ton\, n.
   1. A roving, frolicsome thing; a trifler; -- used rarely as a
    term of endearment.
    [1913 Webster]
 
       I am afeard you make a wanton of me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Peace, my wantons; he will do
       More than you can aim unto.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. One brought up without restraint; a pampered pet.
    [1913 Webster]
 
       Anything, sir,
       That's dry and wholesome; I am no bred wanton.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A lewd person; a lascivious man or woman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wanton \Wan"ton\, a. [OE. wantoun, contr. from wantowen; pref.
   wan- wanting (see {Wane}, v. i.), hence expressing negation +
   towen, p. p., AS. togen, p. p. of te['o]n to draw, to
   educate, bring up; hence, properly, ill bred. See {Tug}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. Untrained; undisciplined; unrestrained; hence, loose;
    free; luxuriant; roving; sportive. "In woods and wanton
    wilderness." --Spenser. "A wild and wanton herd." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A wanton and a merry [friar].     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [She] her unadorned golden tresses wore
       Disheveled, but in wanton ringlets waved. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How does your tongue grow wanton in her praise!
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Wandering from moral rectitude; perverse; dissolute. "Men
    grown wanton by prosperity." --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: Deviating from the rules of chastity; lewd;
    lustful; lascivious; libidinous; lecherous.
    [1913 Webster]
 
       Not with wanton looking of folly.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Thou art] froward by nature, enemy to peace,
       Lascivious, wanton.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Reckless; heedless; as, wanton mischief.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wanton \Wan"ton\, v. i. [imp. & p. p. {Wantoned}; p. pr. & vb.
   n. {Wantoning}.]
   [1913 Webster]
   1. To rove and ramble without restraint, rule, or limit; to
    revel; to play loosely; to frolic.
    [1913 Webster]
 
       Nature here wantoned as in her prime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How merrily we would sally into the fields, and
       strip under the first warmth of the sun, and wanton
       like young dace in the streams!    --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   2. To sport in lewdness; to play the wanton; to play
    lasciviously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wanton
   adj 1: occurring without motivation or provocation; "motiveless
       malignity"; "unprovoked and dastardly attack"-
       F.D.Roosevelt [syn: {motiveless}, {unprovoked}, {wanton}]
   2: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   n 1: lewd or lascivious woman
   v 1: waste time; spend one's time idly or inefficiently [syn:
      {piddle}, {wanton}, {wanton away}, {piddle away}, {trifle}]
   2: indulge in a carefree or voluptuous way of life
   3: spend wastefully; "wanton one's money away" [syn: {wanton},
     {wanton away}, {trifle away}]
   4: become extravagant; indulge (oneself) luxuriously [syn:
     {luxuriate}, {wanton}]
   5: engage in amorous play
   6: behave extremely cruelly and brutally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top