ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harshness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harshness-, *harshness*, harshnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
harshness(n) ความดุร้าย, ความเกรี้ยวกราด, ความรุนแรง, ความหยาบ, ความห้าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harshnessFind a mean between harshness and indulgence.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
harshness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harshness

Japanese-English: EDICT Dictionary
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) cruelty; harshness; (P) #14,376 [Add to Longdo]
秋霜烈日[しゅうそうれつじつ, shuusouretsujitsu] (n) harshness; severity [Add to Longdo]
峻烈[しゅんれつ, shunretsu] (adj-na, n) severity; harshness [Add to Longdo]
刳味[えぐみ, egumi] (n) harshness; acridity; astringent taste; bitter taste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harshness \Harsh"ness\, n.
   The quality or state of being harsh.
   [1913 Webster]
 
      O, she is
      Ten times more gentle than her father's crabbed,
      And he's composed of harshness.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      'Tis not enough no harshness gives offense,
      The sound must seem an echo to the sense. --Pope.
 
   Syn: Acrimony; roughness; sternness; asperity; tartness. See
     {Acrimony}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harshness
   n 1: the roughness of a substance that causes abrasions [syn:
      {harshness}, {abrasiveness}, {scratchiness}]
   2: the quality of being unpleasant (harsh or rough or grating)
     to the senses [syn: {harshness}, {roughness}]
   3: the quality of being cruel and causing tension or annoyance
     [syn: {cruelty}, {cruelness}, {harshness}]
   4: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top