หรือคุณหมายถึง deviousneß?
Search result for

deviousness

(7 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviousness-, *deviousness*, deviousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviousness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่จริงใจ, Syn. fishiness, shadiness, twistiness

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, my mom's deviousness is the gift that keeps on giving.แม่ฉันยังคงไม่ยอมอยู่ท่าเดียว The Kids Are Not All Right (2011)
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา The Kids Are Not All Right (2011)
Infinite is her deviousness.ความไม่มีที่สิ้นสุดคือความไม่แน่นอนของหล่อน The King and the Clown (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviousness    (n) (d ii1 v i@ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devious \De"vi*ous\, a. [L. devius; de + via way. See
   {Viaduct}.]
   1. Out of a straight line; winding; varying from directness;
    as, a devious path or way.
    [1913 Webster]
 
   2. Going out of the right or common course; going astray;
    erring; wandering; as, a devious step.
 
   Syn: Wandering; roving; rambling; vagrant. -- {De"vi*ous*ly},
     adv. -- {De"vi*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviousness
   n 1: the quality of being oblique and rambling indirectly [syn:
      {deviousness}, {obliqueness}]
   2: the quality of being deceitful and underhanded [syn:
     {crookedness}, {deviousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top