หรือคุณหมายถึง deviousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviousness-, *deviousness*, deviousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviousness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่จริงใจ, Syn. fishiness, shadiness, twistiness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Infinite is her deviousness.ความไม่มีที่สิ้นสุดคือความไม่แน่นอนของหล่อน The King and the Clown (2005)
Well, my mom's deviousness is the gift that keeps on giving.แม่ฉันยังคงไม่ยอมอยู่ท่าเดียว The Kids Are Not All Right (2011)
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา The Kids Are Not All Right (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviousness    (n) dˈiːvɪəʳsnəs (d ii1 v i@ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devious \De"vi*ous\, a. [L. devius; de + via way. See
   {Viaduct}.]
   1. Out of a straight line; winding; varying from directness;
    as, a devious path or way.
    [1913 Webster]
 
   2. Going out of the right or common course; going astray;
    erring; wandering; as, a devious step.
 
   Syn: Wandering; roving; rambling; vagrant. -- {De"vi*ous*ly},
     adv. -- {De"vi*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviousness
   n 1: the quality of being oblique and rambling indirectly [syn:
      {deviousness}, {obliqueness}]
   2: the quality of being deceitful and underhanded [syn:
     {crookedness}, {deviousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top