ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tortuous

T AO1 R CH AH0 W AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tortuous-, *tortuous*, tortuou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tortuous(adj) บิดงอ
tortuous(adj) ซับซ้อน
tortuous(adj) หลอกลวง, Syn. devious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tortuous(ทอร์'ชูเอิส) adj. คดเคี้ยว,บิด,งอ,อ้อมค้อม,หลอกลวง,วกวน,เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ตรงไปตรงมา., See also: tortuousness n., Syn. sinuous, winding

English-Thai: Nontri Dictionary
tortuous(adj) บิด,คดเคี้ยว,วกเวียน,อ้อมค้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortuousคดเคี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tortuousบิดไปมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tortuous flowtortuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงี้ยว(adj) crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
พับผ้า(n) zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai Definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
คุ้ง[khung] (adj) EN: circuitous ; tortuous  FR: courbe ; tortueux
เลี้ยวลด[līolot] (adj) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous  FR: sinueux ; tortueux
อ้อม[øm] (v) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double  FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
วก[wok] (adj) EN: full of twists and turns ; tortuous  FR: tortueux

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTUOUS T AO1 R CH AH0 W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tortuous (j) tˈɔːtʃuəʳs (t oo1 ch u@ s)
tortuously (a) tˈɔːtʃuəʳsliː (t oo1 ch u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
七曲がり[ななまがり, nanamagari] (n) tortuous or spiral (path) [Add to Longdo]
小難しい[こむずかしい, komuzukashii] (adj-i) troublesome; fastidious; tortuous [Add to Longdo]
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tortuous \Tor"tu*ous\, a. [OE. tortuos, L. tortuosus, fr. tortus
   a twisting, winding, fr. torquere, tortum, to twist: cf. F.
   tortueux. See {Torture}.]
   1. Bent in different directions; wreathed; twisted; winding;
    as, a tortuous train; a tortuous leaf or corolla.
    [1913 Webster]
 
       The badger made his dark and tortuous hole on the
       side of every hill where the copsewood grew thick.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Deviating from rectitude; indirect; erroneous;
    deceitful.
    [1913 Webster]
 
       That course became somewhat lesstortuous, when the
       battle of the Boyne had cowed the spirit of the
       Jakobites.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Injurious: tortious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) Oblique; -- applied to the six signs of the
    zodiac (from Capricorn to Gemini) which ascend most
    rapidly and obliquely. [Obs.] --Skeat.
    [1913 Webster]
 
       Infortunate ascendent tortuous.    --Chaucer.
    [1913 Webster] --{Tor"tu*ous*ly}, adv. --
    {Tor"tu*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tortuous
   adj 1: highly complex or intricate and occasionally devious;
       "the Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for
       holding on to his chairmanship"; "convoluted legal
       language"; "convoluted reasoning"; "the plot was too
       involved"; "a knotty problem"; "got his way by
       labyrinthine maneuvering"; "Oh, what a tangled web we
       weave"- Sir Walter Scott; "tortuous legal procedures";
       "tortuous negotiations lasting for months" [syn:
       {Byzantine}, {convoluted}, {involved}, {knotty},
       {tangled}, {tortuous}]
   2: marked by repeated turns and bends; "a tortuous road up the
     mountain"; "winding roads are full of surprises"; "had to
     steer the car down a twisty track" [syn: {tortuous},
     {twisting}, {twisty}, {winding}, {voluminous}]
   3: not straightforward; "his tortuous reasoning"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top