Search result for

cribbed

(124 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cribbed-, *cribbed*, cribb, cribbe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cribbed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cribbed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scribble[VT] เขียนหวัดๆ, See also: เขียนรีบๆ, เขียนอย่างไก่เขี่ย, Syn. doodle, jot, pen, scratch
scribble[VI] เขียนหวัดๆ, See also: เขียนรีบๆ, เขียนอย่างไก่เขี่ย, Syn. scrabble, scrawl, scratch
scribble[N] ลายมือหวัด, See also: สิ่งที่ขีดเขียนอย่างหวัดๆ, Syn. scrabble, scrawl, scratch
scribble[N] การเขียนแบบหวัดๆ, See also: การเขียนแบบไก่เขี่ย
scribbly[ADV] อย่างเขียนหวัดๆ
scribbler[N] นักเขียน, See also: นักหนังสือพิมพ์, นักประพันธ์, Syn. author, hack, writer
scribble away[PHRV] เขียนรีบๆ, See also: เขียนลวกๆ
scribble down[PHRV] รีบๆ จด, See also: จดลวกๆ, บันทึกอย่างรีบเร่ง, Syn. write down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cribbage(คริบ'บิจ) n. เกมไพ่ชนิดหนึ่ง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
scribble(สคริบ'เบิล) vt.,vi. เขียนอย่างรีบเร่ง,ประพันธ์อย่างลวก ๆ ,สาง (ขน) อย่างหยาบ ๆ n. ลายมือหวัด,บทประพันธ์เลว ๆ, Syn. scratch,scrawl
scribbler(สคริบ'เบลอะ) n. ผู้เขียนหวัด,ผู้เขียนอย่างลวก ๆ ,ผู้ประพันธ์ผลงานชั้นเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
scribble(vi,vt) เขียนลวกๆ,เขียนหวัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scribble (vi vt ) 1. เขียนแบบเร็วๆ 2. เขียนเล่น
scribble (n ) ตัวหนังสือหยุกหยิก, การแต่งหนังสือเลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shouldn't be scribbling.เราจะไม่กำหนดมัน Akai ito (2008)
Don't scribble on it.อย่าเขียนอะไรเล่น รู้มั้ย? My Sassy Girl (2008)
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย Inkheart (2008)
Well, you are my crude scribblings, Magpie so I'd be careful what I scrumple up if I were you.แกเองก็มาจากตัวหนังสือห่วยแตก ของฉันเหมือนกัน ยายนก ถ้าฉันเป็นแก ฉันคงจะระวังปากตัวเอง ให้มากกว่านี้หน่อย Inkheart (2008)
Looks like a lot of scribbling to me. (turns music off)มันดูเหมือนการวาดลวก ๆ มากกว่าสำหรับฉัน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Cribbage.การเล่นไพ่่ไง Rose's Turn (2009)
Do you have a cribbage set?คุณมีไพ่สำรับนึงมั้ย Rose's Turn (2009)
Scribbled in the margins. Sometimes just signed '503'. It's a numeric clue, but, to what?... ถากไปรอบขอบ, บางครั้งอาจเพียงแค่เขียน, 503. Angels & Demons (2009)
- Scribbles.-ลายมือหวัดๆ Sherlock Holmes (2009)
- Scribbles?-ลายมือหวัด? Sherlock Holmes (2009)
So you think it's random scribblings?งั้นคุณคิดว่า เธอเขียนขึ้นมามั่วๆ งั้นหรือ Shutter Island (2010)
And scribbling "d. Loves s. "ที่เขียนว่า ดีรักเอส The Townie (2010)
Besides, what good is it to sit up here, scribbling in your book?แล้วมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นที่มานั่งอยู่อย่างนี้ เขียนหนังสือหรอ? Red Sky at Night (2010)
You made me scribble on an old painting.ที่ ผมขีดเขียนบนภาพศิลปะของวัด เป็นเพราะเธอ Episode #1.1 (2010)
You spent the entire performance scribbling notes.เธอใช้เวลาทั้งหมดของการแสดงนั่งเขียนโน้ตหวัดๆ Funeral (2011)
Pages and pages of questions and scribbles.หน้านี้ และหน้านี้ คำถามและการจดบันทึก The Dinner Party (2011)
But I'm fairly certain your Engineers are scribblings of savages living in dirty little caves.แต่ฉันเชื่อว่าพวกผู้สร้างของคุณ เป็นแค่คนมือไม่นิ่ง ที่ป่าเถื่อนและใช้ชีวิตอยู่แต่ในถ้ำแคบ ๆ Prometheus (2012)
Scribblings carved into the rock.scribblingsแกะสลัก เข้าไปในหิน. Monsters (2012)
A thousand notebooks, some long numbers scribbled on the blackboard.สมุดจดเป็นพันๆเล่ม มีตัวเลขยาวๆเขียน ลงบนกระดานดำ "3185296.." Music of the Spheres (2012)
Thanks so much. (Pen scribbling) You always this much fun?ขอบคุณมาก เธอสนุกยังงี้ตลอดไหมเนี่ย The Safe (2012)
Undone by a few scribbled words.ล้มเหลวด้วยข้อความไม่กี่คำ The Kindness of Strangers (2012)
However, we would like to ask you about these numbers that you scribbled on the back of your test.พวกเราอยากถามเธอเกี่ยวกับตัวเลขพวกนี้ ที่เธอเขียนลงบนข้อสอบ ใช่ All or Nothing (2013)
These are just scribbles.มันเป็นแค่อะไรขีดๆเขียนๆเองนะ The Outsider (2013)
Um, I thought it was just... scribbles.อืม ข้าแค่นึกว่ามันแค่ อะไรขีดๆเขียนๆน่ะ The Outsider (2013)
To the untrained eye, a child's scribbles, but to a pirate... it's a map.การตัดสินเพียงสายตาทั้งที่ไม่มีทักษะอะไร แค่ลายมือหวัดของเด็กๆ แต่สำหรับโจรสลัด มันคือแผนที่ Manhattan (2013)
I'm here for the stone with the funny scribbles on it.ฉันมาเพื่อเอาหินที่มีลายมือตลกๆเขียนอยู่ Goodbye Stranger (2013)
You got that from scribbles?เธอตีความจากตัวยึกยือพวกนี้หรอ? Good Form (2013)
Emily Cribbs.เอมิลี่ คริปป์ The Boy (2016)
Emily Cribbs.บรามส์ ฮีลเชียร์ จากเอมิลี่ คริปป์ สำหรับวันเกิดครบรอบ 8 ขวบ The Boy (2016)
It was all dog-eared and scribbled on.มีพับมุมและจดอะไรเต็มไปหมด ดูเหมือนเขากำลังพยายามจริงๆ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
- Two years scribbling in that notebook...- 2 ปีแล้วนะที่ผมขีดๆ เขียนๆ ลงในสมุดบันทึก... - มันไม่ใช่ 2 ปี The Bourne Supremacy (2004)
- I bet you are. - [Pen Scribbling]ฉันก็คิดอยู่แล้ว Little Miss Sunshine (2006)
The scribbles in her textbook are as adorable as her.*เธอเขียนอะไรในหนังสือน่ะ ขออ่านหน่อยนะ* Dasepo Naughty Girls (2006)
Became friends while removing scribbles.เป็นเพื่อนกัน ตอนที่ล้างรอยขีดเขียนเลอะเทอะ Almost Love (2006)
Scribbling high up like that...รอยขีดสูงอย่างนั้น... Almost Love (2006)
In reality, the one scribbling was an alien.ในความเป็นจริง คนที่สร้างผลงานเหล่านั้นคือเอเลียน! Almost Love (2006)
The angel, helps an ignored kid to find his friend by scribbling all over the street.เทวดาช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้มีเพื่อน ด้วยงานเขียนชุ่ยๆทั่วท้องถนน Almost Love (2006)
Here's someone scribbling something on the wall once again.ที่นี่ มีใครบางคนมาขีดเขียนอะไรบางอย่างบนกำแพงอีกแล้ว Almost Love (2006)
Scribble.เขียนหวัดๆ Rio (2006)
maybe if i can match those symbols to the ones that you were scribbling... that won't help us. we... we need clark to decipher them.ฉันอาจจะจับคู่สัญลักษณ์พวกนั้น กับที่คุณเคยเขียนมันออกมา นั่นจะไม่ช่วยเรา เรา... เราต้องใช้คลาล์กในการถอดรหัสพวกนั้น Zod (2006)
Hey, save your flowery words for your scribblings.เฮ้ เก็บคำหวานของเจ้า ไว้ใช้เขียนหนังสือเถอะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
That's the same address that was scribbled on the book page that Dante Gunther tore out.นั่นมันที่อยู่เดียวกันกับที่หนีบไว้ในหนังสือหน้าที่แดน กุนเทอร์ฉีกออกไปนี่ Page Turner (2008)
You stop coming around to play cribbage, I might just do that.Wenn wir nicht die ganze Zeit Cribbage spielen, schaffe ich es vielleicht. The Outrage: Part 1 (1980)
I'm not here for cribbage today, John.Heute will ich nicht Cribbage spielen, John. The Outrage: Part 1 (1980)
I'll get back in a day or two maybe we can squeeze in a game of cribbage?Ich bin in 2 Tagen oder so zurück. Vielleicht schaffen wir dann ja eine Runde Cribbage? The Outrage: Part 1 (1980)
I hope you're a better sheriff than you are a cribbage player.Hoffentlich bist du ein besserer Sheriff als Cribbage-Spieler. The Outrage: Part 1 (1980)
I keep beating him at cribbage.Ich schlage ihn immer wieder beim Cribbage. The Outrage: Part 2 (1980)
Going somewhere, Creeper?Gehst du spazieren, Cribble? The Black Cauldron (1985)
This is like handball or cribbage or something.Das hier ist wie Handball oder Cribbage. The Color of Money (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cribbDon't scribble here.
cribbI got a scribbled note from him, but haven't heard from him since.
cribbI scribbled down his address in the back of my diary.
cribbThank you for looking at my poor scribblings.
cribbThere were scribbles all along the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่เขี่ย[ADV] scribbly, See also: carelessly, scrawly, squiggly, illegibly, Syn. หวัด, Ant. บรรจง, ประณีต, Example: เขาเขียนหนังสือราวกับไก่เขี่ย, Thai definition: ยุ่งจนเกือบอ่านไม่ออก, (มักใช้แก่ลายมือ)
เฉียงไปเฉียงมา[V] scribble, See also: be not straight, scrawl, Ant. ตรง, Example: เส้นที่เด็กๆ อนุบาลขีดนั้นเฉียงไปเฉียงมาตลอดแนว

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIBB    K R IH1 B
CRIBBS    K R IH1 B Z
CRIBBAGE    K R IH1 B IH0 JH
SCRIBBLE    S K R IH1 B AH0 L
SCRIBBLES    S K R IH1 B AH0 L Z
SCRIBBLER    S K R IH1 B L ER0
SCRIBBLED    S K R IH1 B AH0 L D
SCRIBBLERS    S K R IH1 B L ER0 Z
SCRIBBLING    S K R IH1 B AH0 L IH0 NG
SCRIBBLING    S K R IH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cribbed    (v) (k r i1 b d)
cribbage    (n) (k r i1 b i jh)
cribbing    (v) (k r i1 b i ng)
scribble    (v) (s k r i1 b l)
scribbled    (v) (s k r i1 b l d)
scribbler    (n) (s k r i1 b l @ r)
scribbles    (v) (s k r i1 b l z)
scribblers    (n) (s k r i1 b l @ z)
scribbling    (v) (s k r i1 b l i ng)
cribbage-board    (n) - (k r i1 b i jh - b oo d)
cribbage-boards    (n) - (k r i1 b i jh - b oo d z)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreiber {m}cribber [Add to Longdo]
Gekritzel {n}scribbling [Add to Longdo]
Kribbage {f}cribbage [Add to Longdo]
Kritzelei {f}; Schmiererei {f}scrawling; scribbling [Add to Longdo]
Kritzelei {f}; Schmiererei {f}; unsauber Geschriebenesscribble [Add to Longdo]
Schmierpapier {n}scribbling paper [Add to Longdo]
gekritzelt; kritzelndscribbling [Add to Longdo]
gekritzeltscribbled [Add to Longdo]
gemogeltcribbed [Add to Longdo]
kritzeln | kritzelnd | kritzelt | kritzelteto scribble | scribbling | scribbles | scribbled [Add to Longdo]
Fleckenschwanz-schlüpfer {m} [ornith.]Scribble-tailed [Add to Longdo]
Australischer Zwergkaiserfisch {m} (Chaetodontoplus duboulayi) [zool.]scribbled angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
スクリブルドエンゼル[, sukuriburudoenzeru] (n) scribbled angelfish (Chaetodontoplus duboulayi) [Add to Longdo]
悪戯書き;悪戯書(io);徒書き[いたずらがき, itazuragaki] (n) scribbling; doodling; graffiti [Add to Longdo]
殴り書き[なぐりがき, nagurigaki] (n,vs) scribble; scrawl [Add to Longdo]
書きなぐる;書き殴る[かきなぐる, kakinaguru] (v5r,vt) to scribble (write quickly); to dash off [Add to Longdo]
書き散らし;書散らし[かきちらし, kakichirashi] (n) scribblings; scrawlings [Add to Longdo]
書き散らす;書散らす[かきちらす, kakichirasu] (v5s,vt) to scribble; to scrawl [Add to Longdo]
走り書き(P);走り書(io)[はしりがき, hashirigaki] (n,vs) scribbling; scrawl; hasty writing; (P) [Add to Longdo]
落書き(P);楽書き;落書;楽書[らくがき, rakugaki] (n,vs) scrawl; scribble; graffiti; (P) [Add to Longdo]
乱筆[らんぴつ, ranpitsu] (n) hasty writing; scribble [Add to Longdo]
乱筆乱文[らんぴつらんぶん, ranpitsuranbun] (n) (my) poor writing; scribbling; hasty writing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]
疾书[jí shū, ㄐㄧˊ ㄕㄨ, / ] scribble rapidly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crib \Crib\, v. t. [imp. & p. p. {Cribbed} (kr[i^]bd); p. pr. &
   vb. n. {Cribbing}.]
   1. To shut up or confine in a narrow habitation; to cage; to
    cramp.
    [1913 Webster]
 
       If only the vital energy be not cribbed or cramped.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Now I am cabin'd, cribbed, confined. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pilfer or purloin; hence, to steal from an author; to
    appropriate; to plagiarize; as, to crib a line from
    Milton. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Child, being fond of toys, cribbed the necklace.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top