Search result for

กำหนดให้

(29 entries)
(0.133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำหนดให้-, *กำหนดให้*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your life is destined for important things.เมอร์ลิน, ฟ้ากำหนดให้เธอต้องทำงานสำคัญนะ The Mark of Nimueh (2008)
Arthur was never destined to die at my hand.ชะตาเขาไม่ได้ถูกกำหนดให้ตายด้วยน้ำมือข้า Le Morte d'Arthur (2008)
Like you were meant to do something...extraordinary?ว่าคุณถูกกำหนดให้ทำบางสิ่งบางอย่าง ที่สุดพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
Queenie, some creatures aren't meant to survive.ควินนี่ สิ่งมีชีวิตบางอย่าง ก็ไม่ถูกกำหนดให้อยู่รอดนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I can control when the fruit will fall.ข้ากำหนดให้ลูกของมันหล่นได้ Kung Fu Panda (2008)
You can't hold a child responsible for what God gave him to be.คุณไม่อาจยัดเยียดให้เด็กรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เขาเป็น Doubt (2008)
So, like the Same way Scofield's hardwired to be a genius,เหมือนกับที่สโกฟิลด์ถูกกำหนดให้เป็นอัจฉริยะ Safe and Sound (2008)
Maybe we weren't meant to be a family.บางทีเราอาจไม่ได้ถูกกำหนดให้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน You've Got Yale! (2009)
We had entries play a compulsory piece... and one of their choosing.เราจะให้เขาเล่นเพลงที่กำหนดให้ 1 เพลง และอีกเพลงที่เขาเลือกมาเอง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
This includes Naveen Banarjee, son of Prime Minister Nandu Banarjee, who is scheduled to be the event's keynote speaker.นี่รวมถึง นาวีน บาเนอร์จี ลูกชายของนายกฯ Nandu Banerjee ุถูกกำหนดให้เป็นผู้พูดคนสำคัญ S.O.B. (2009)
The president's giving a speech at the Stanton hotel.ท่านประธานาธิบดีมีกำหนดให้คำปราศัยที่โรงแรมแสตนตัน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assign to    [PHRV] มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice), See also: กำหนดให้
enjoin    [VT] กำหนด, See also: กำหนดให้มี, Syn. enforce, impose
name as    [PHRV] แต่งตั้งเป็น, See also: กำหนดให้เป็น
put    [VT] กำหนดให้ไปทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
prescriptive(adj) กำหนดให้,มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top