Search result for

college

(86 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -college-, *college*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
college[N] คุก (คำสแลง)
college[N] วิทยาลัย, See also: โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา, Syn. institute, campus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
college(คอล'ลิจฺ) n. วิทยาลัย,สมาคมหรือบริษัท
college-bredadj. ซึ่งได้รับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
colleger(คอล'ละเจอะ) n. นักเรียนวิทยาลัย,นักเรียนมหาวิทยาลัย
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
graduate collegeบัณฑิตวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
college(n) วิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
college๑. วิทยาลัย๒. สำนัก๓. คณะบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collegeวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
college, electoralคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College buildingsอาคารวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College chaplainsอนุศาสนาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College costsค่าเล่าเรียน [TU Subject Heading]
College creditsหน่วยกิตอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College disciplineวินัยในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College dropoutsการออกกลางคันขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
College.ในวิทยาลัย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
This weekend concludes college visits.อาทิตย์นี้ คนที่ตัดสินใจในการเข้ามหาลัยจะมา New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
We were probably gonna grow apart in college anyway,เราควรจะแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่ New Haven Can Wait (2008)
In college, my friends and I came up with an inverse-Square law.ในวิทยาลัยผมกับเพื่อนชอบหลีกเลี่ยงกฎ Adverse Events (2008)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
They yanked my brother and sister of college.พวกเขา บ่นเรื่องพี่ชาย และน้องสาวผม ต้องออกจากโรงเรียน Birthmarks (2008)
Will definitely pass! St Lotus Women's College affliated high school. Nakanishi Yuriขอให้สอบเข้า โรงเรียนหญิงเซนต์โลตัสได้ นากานิชิ ยูริ Akai ito (2008)
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ Scandal Makers (2008)
Why didn't you go into the Orchestra after graduating college?ทำไมคุณถึงไม่เข้าวงออร์เคสตรา หลังจากเรียนจบล่ะ? Beethoven Virus (2008)
Why didn't you go to the music college?ทำไมคุณถึงไม่เข้ามหาวิทยาลัยดนตรีล่ะ? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collegeA considerable number of students want to go to college.
collegeAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
collegeAfter her graduation from college, she went over to the United States.
collegeAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
collegeAll you have to do is study hard to get into a good college.
collegeAn office worker with a college background.
collegeAny student in our college can use the computer.
collegeAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
collegeAre you a college student?
collegeAt any rate, I'll go to college after graduating from high school.
collegeBoth my sister and brother go to college.
collegeBoth you and I are college graduates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาลัย[N] college, Example: มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ได้บรรจุวิชาปรัชญาเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษาของตน, Thai definition: สถานศึกษาในระดับสูง สอนวิชาชีพเฉพาะอย่าง, Notes: (สันสกฤต)
วิทยาคาร[N] school, See also: college, institute, Syn. โรงเรียน, Example: ผู้ว่าฯ ไปเป็นประธานเปิดวิทยาคารแห่งใหม่ของจังหวัด, Count unit: โรง, Thai definition: สถานที่ให้ความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department   FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student   FR: étudiant [m]
โรงเรียนเสนารักษ์[n. exp.] (rōngrīen sēnārak) EN: army medical college   
อุดมศึกษา[n.] (udomseuksā) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education   
วิทยาลัย[n.] (witthayālai) EN: college   FR: école supérieure [f] ; école normale [f]
วิทยาลัยอาชีวศึกษา[n. exp.] (witthayālai āchīwaseuksā) EN: vocational training college ; vocational college   
วิทยาลัยดุสิตธานี[org.] (Witthayālai Dusit Thānī) EN: Dusit Thani College   FR: école supérieure Dusit Thani [f]
วิทยาลัยฝึกหัดครู[n. exp.] (witthayālai feukhat khrū) EN: teachers training college   
วิทยาลัยครู[n. exp.] (witthayālai khrū) EN: teacher's college   FR: école normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLEGE    K AA1 L IH0 JH
COLLEGES    K AA1 L IH0 JH AH0 Z
COLLEGE'S    K AA1 L IH0 JH AH0 Z
COLLEGES'    K AA1 L IH0 JH AH0 Z
COLLEGEVILLE    K AA1 L AH0 JH V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
college    (n) (k o1 l i jh)
colleges    (n) (k o1 l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universitätszeit {f}college years [Add to Longdo]
TH : Technische Hochschulecollege of technology, technical university [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレッジ[, karejji] (n) college; (P) [Add to Longdo]
カレッジペーパー[, karejjipe-pa-] (n) college paper [Add to Longdo]
カレッジリング[, karejjiringu] (n) college ring [Add to Longdo]
カレッジレベル[, karejjireberu] (n) college level [Add to Longdo]
コミカレ[, komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college [Add to Longdo]
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
ジュニアカレッジ[, juniakarejji] (n) junior college [Add to Longdo]
ビジネスカレッジ[, bijinesukarejji] (n) business college [Add to Longdo]
医科学[いかがく, ikagaku] (n) medical college; (P) [Add to Longdo]
医科歯科[いかしか, ikashika] (n) medical and dental college [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学堂[xué táng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college; school [Add to Longdo]
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty [Add to Longdo]
工学院[gōng xué yuàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college of technology [Add to Longdo]
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] college for people who attend after work (lit.: spare-time college) [Add to Longdo]
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college of western learning in late Qing [Add to Longdo]
高等学校[gāo děng xué xiào, ㄍㄠ ㄉㄥˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] colleges and universities [Add to Longdo]
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, ] college entrance exam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 College \Col"lege\, n. [F. coll[`e]ge, L. collegium, fr. collega
   colleague. See {Colleague}.]
   1. A collection, body, or society of persons engaged in
    common pursuits, or having common duties and interests,
    and sometimes, by charter, peculiar rights and privileges;
    as, a college of heralds; a college of electors; a college
    of bishops.
    [1913 Webster]
 
       The college of the cardinals.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then they made colleges of sufferers; persons who,
       to secure their inheritance in the world to come,
       did cut off all their portion in this. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A society of scholars or friends of learning, incorporated
    for study or instruction, esp. in the higher branches of
    knowledge; as, the colleges of Oxford and Cambridge
    Universities, and many American colleges.
    [1913 Webster]
 
   Note: In France and some other parts of continental Europe,
      college is used to include schools occupied with
      rudimentary studies, and receiving children as pupils.
      [1913 Webster]
 
   3. A building, or number of buildings, used by a college.
    "The gate of Trinity College." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A community. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thick as the college of the bees in May. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {College of justice}, a term applied in Scotland to the
    supreme civil courts and their principal officers.
 
   {The sacred college}, the college or cardinals at Rome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 college
   n 1: the body of faculty and students of a college
   2: an institution of higher education created to educate and
     grant degrees; often a part of a university
   3: a complex of buildings in which an institution of higher
     education is housed

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 college [kɔleʒə]
   college
   lecture
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top