ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corpus

K AO1 R P AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corpus-, *corpus*, corpu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpus(n) คลังข้อมูล, See also: การรวบรวมงานเขียนหรือข้อมูลคำ
corpus(n) ส่วนของร่างกาย
corpus(n) ส่วนสำคัญ
corpuscle(n) เซลล์ที่เคลื่อนได้อิสระ
corpuscle(n) อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย, ศพ, รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์, รวมวรรณกรรม, อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย -Phr. corpus juris ประมวลหลักธ
corpus jurisn. ประมวลกฎหมาย
corpuscle(คอร์'พัสเซิล, -คิวล์) n. เม็ดเลือด, เม็ดเล็ก ๆ , อนุภาค, See also: corpuscular adj.
corpuscule(คอร์'พัสเซิล, -คิวล์) n. เม็ดเลือด, เม็ดเล็ก ๆ , อนุภาค, See also: corpuscular adj.
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
corpus(n) ซากศพ
corpuscle(n) เม็ดเลือด
corpuscule(n) เม็ดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corpus juris (L.)หนังสือประชุมกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corpuscle, red blood; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpuscle, white blood; leucocyteเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corpusส่วนใหญ่ของมดลูก, ตัวมดลูก [การแพทย์]
corpus albicansคอร์ปัสแอลบิแคนส์, กลุ่มเนื้อเยื่อภายในรังไข่ที่เปลี่ยนมาจากคอร์ปัสลูเทียมเมื่อไข่ไม่ได้รับการผสม คอร์ปัสแอลบิแคนส์ก็จะฝ่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Corpus Allatumคอร์ปัสอัลลาตัม [การแพทย์]
Corpus Callosumคอร์ปัสแคลโลซัม;คอร์ปัสแคลโลซัม, สมอง;คอร์ปัสแคลโลซัม [การแพทย์]
Corpus Callosum, Hypoplasticคอร์ปัสแคลโลซัมบางกว่าปกติ [การแพทย์]
Corpus Cardiacumปมประสาทคอร์ปัสคาร์ดิเอคัม [การแพทย์]
Corpus Endometriumส่วนตัวมดลูก [การแพทย์]
Corpus Haemorrhagicumเลือดออกในถุงไข่ [การแพทย์]
Corpus Luteumคอร์ปัสลูเตียม;คอร์ปัสลูเตียม, รังไข่;คอร์ปัสลูเตียม;คอร์พัสลูเตียม;คอปัสลูเทียม;ผนังมดลูก;คอร์พัลลิวเตียม [การแพทย์]
corpus luteumคอร์ปัสลูเทียม, กลุ่มเนื้อเยื่อภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกราเฟียนฟอลลิเคิลที่ปล่อยไข่ออกไปจากรังไข่แล้ว  ถ้าไข่ได้รับการผสม คอร์ปัสลูเทียมก็จะผลิตฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเพื่อควบคุมการตั้งครรภ์ จนหมดหน้าที่ก็จะสลายไป ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมคอร์ปั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From cardia to corpus to pylorus.จากหัวใจ ไปที่โครง แล้วก็ทางเดินกระเพาะและลำไส้ Page Turner (2008)
Near corpus christi.ใกล้กับคอร์ปัส คริสตี Automatic for the People (2008)
I just--i grew up In corpus christiพวกเขาเดินกร่างอย่างกับเป็นเจ้าของที่นี่ Conflicted (2009)
Born in corpus christi, Biological mother Rosemary jackson.ภาษาสุภาพเรียกว่า ปัญหาจากการแต่งงาน Conflicted (2009)
This is Laura Merkin, last survivor of Corpus Christi, Texas, saying goodbye.ฉันรอล่า มาเก็น คนสุดท้ายของCorpus Christi, Texas, ลาก่อน Carriers (2009)
Caroline Decker from Corpus Christi, Texas. Texas?แคโรไลน์ เด็คเกอร์ จาก คอร์ปัสคริสตี เท็กซัส Mixology Certification (2010)
- Hihi, Cajun. - I should research Corpus Christi.ฉันควรศึกษาเมืองคอร์ปัสคริสตี Mixology Certification (2010)
Oy vey. - Caroline Decker from Corpus Christi.แคโรไลน์ เด็คเกอร์ จากคอร์ปัสคริสตี Mixology Certification (2010)
- Corpus Christi. Texas.คอร์ปัสคริสตี เท็กซัส Mixology Certification (2010)
I'm Caroline. From Corpus Christi.ฉันชื่อแคโรไลน์ จากคอร์ปัสคริสตี Mixology Certification (2010)
Back in Corpus christi, they call me capricious Caroline.ที่คอร์ปัสคริสตี พวกเขาเรียกฉันว่า "แคโรไลน์ผู้เอาแต่ใจ" Mixology Certification (2010)
I petitioned the U.S. District Court for writs of habeas corpus on our imprisoned citizens.ผมยื่นคำร้องต่อศาลแขวง ให้ออกหมายส่งตัวพลเมืองของเรา ที่ถูกคุมขังมายังศาล Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corpusWe created a freely available English-Japanese bilingual corpus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ดโลหิต(n) corpuscle, Syn. เม็ดเลือด, Example: ถ้าร่างกายขาดทองแดงจะมีผลให้โลหิตจางและเม็ดโลหิตขาวต่ำ, Thai Definition: เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของกลาง[khøngklāng] (n) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [ m ]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORPUS K AO1 R P AH0 S
CORPUS-CHRISTI K AO1 R P AH0 S K R IH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corpus (n) kˈɔːpəs (k oo1 p @ s)
corpuscle (n) kˈɔːpʌsl (k oo1 p uh s l)
corpuscles (n) kˈɔːpʌslz (k oo1 p uh s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄体[huáng tǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone) #39,966 [Add to Longdo]
胼胝体[pián zhī tǐ, ㄆㄧㄢˊ ㄓ ㄊㄧˇ, / ] corpus callosum #74,686 [Add to Longdo]
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fronleichnam { m }Corpus Christi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラタ体[アラタたい, arata tai] (n) corpus allatum [Add to Longdo]
コーパス[ko-pasu] (n) corpus; corpora [Add to Longdo]
コーパス言語学[コーパスげんごがく, ko-pasu gengogaku] (n) corpus linguistics [Add to Longdo]
マルピーギ小体[マルピーギしょうたい, marupi-gi shoutai] (n) (See 腎小体) Malpighian corpuscle (i.e. renal corpuscle) [Add to Longdo]
ローマ法大全[ローマほうたいぜん, ro-ma houtaizen] (n) Corpus Juris Civilis; Justinian Code [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue) [Add to Longdo]
黄体[おうたい, outai] (n, adj-no) corpus luteum [Add to Longdo]
会話コーパス[かいわコーパス, kaiwa ko-pasu] (n) dialogue corpus (dialog); dialogue corpora [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corpus \Cor"pus\ (-p[u^]s), n.; pl. {Corpora} (-p[-o]*r[.a]).
   [L.]
   A body, living or dead; the corporeal substance of a thing.
   [1913 Webster]
 
   {Corpus callosum} (k[a^]l*l[=o]"s[u^]m); pl. {Corpora
    callosa} (-s?) [NL., callous body] (Anat.), the great band
    of commissural fibers uniting the cerebral hemispheres.
    See {Brain}.
 
   {Corpus Christi} (kr[i^]s"t[imac]) [L., body of Christ] (R.
    C. Ch.), a festival in honor of the eucharist, observed on
    the Thursday after Trinity Sunday.
 
   {Corpus Christi cloth}. Same as {Pyx cloth}, under {Pyx}.
 
   {Corpus delicti} (d[-e]*l[i^]k"t[imac]) [L., the body of the
    crime] (Law), the substantial and fundamental fact of the
    comission of a crime; the proofs essential to establish a
    crime.
 
   {Corpus luteum} (l[=u]"t[-e]*[u^]m); pl. {Corpora lutea}
    (-[.a]). [NL., luteous body] (Anat.), the reddish yellow
    mass which fills a ruptured Graafian follicle in the
    mammalian ovary.
 
   {Corpus striatum} (str[-i]*[=a]"t[u^]m); pl. {Corpora
    striata} (-t[.a]). [NL., striate body] (Anat.), a ridge in
    the wall of each lateral ventricle of the brain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corpus
   n 1: capital as contrasted with the income derived from it [syn:
      {principal}, {corpus}, {principal sum}]
   2: a collection of writings; "he edited the Hemingway corpus"
   3: the main part of an organ or other bodily structure

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 corpus
  1. flesh
  2. body

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top