ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clarifying

K L EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarifying-, *clarifying*, clarify
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifying Agentsสารช่วยให้ใส,สารช่วยทำให้ใส [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just clarifying some discrepancies.มันมีบางอย่างไม่กระจ่าง All in the Family (2008)
Would you mind clarifying what kinds of songs you want us to sing?คุณต้องการให้เรา ร้องเพลงแบบไหนครับ? Ballad (2009)
Not clarifying the situation and getting the facts right, will have to compensate in the end.นี่เธอจะไม่ชี้แจงค่าชดเชยอะไรให้มันชัดเจนมั่งเหรอ Episode #1.4 (2011)
Tragedy and scandal, it seems, have a unique way of clarifying people's priorities.โศกนาฎกกรรมและเรื่องอื้อฉาว, มันเหมือนกับ, มีหนทางที่จำกัด ที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงลำดับที่มา Scandal (2012)
Thank you, thank you for clarifying that.ขอบคุณที่บอกให้ฟัง American Hustle (2013)
Well, misery has a way of clarifying one's convictions.ความทุกข์มีวิธีอธิบายความผิดของตนเอง Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarifyingI appreciate your help in clarifying this.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARIFYING K L EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarifying (v) klˈærɪfaɪɪŋ (k l a1 r i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Clarified}; p. pr. &
   vb. n. {Clarifying}.] [F. clarifier, from L. clarificare;
   clarus clear + facere to make. See {Clear}, and {Fact}.]
   1. To make clear or bright by freeing from feculent matter;
    to defecate; to fine; -- said of liquids, as wine or
    sirup. "Boiled and clarified." --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clear; to free from obscurities; to brighten or
    illuminate.
    [1913 Webster]
 
       To clarify his reason, and to rectify his will.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fadir, clarifie thi name.       --Wyclif (John
                          ii. 28).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarifying
   adj 1: that makes clear; "a clarifying example" [syn:
       {clarifying}, {elucidative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top