ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างชัดแจ้ง

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างชัดแจ้ง-, *อย่างชัดแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง[ADV] clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดแจ้ง[ADV] obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She knows exactly what you did back there,เธอรู้อย่างชัดแจ้งที่คุณได้ทำไว้ที่นั่น Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
See the way ahead. well, I best be gettingได้อย่างชัดแจ้งเสมอ เอาล่ะ ข้าควรจะกลับ Lightsaber Lost (2010)
Does my need to constantly express those opinions annoy my fellow Glee Clubbers?แค่ทำสิ่งเหล่านั้นให้คงที่ พูดสิ่งที่คิดอย่างชัดแจ้ง -นั่นรบกวนเพื่อนฝูงชาวกลีเหรอ? Audition (2010)
He wanted the victim to know exactly what was coming.เขาอยากให้เหยื่อรู้อย่างชัดแจ้ง ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น Corazon (2011)
It's just I thought you were a clear-cut civil case.แค่ฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจ การทำคดีของรัฐอย่างชัดแจ้งอยู่แล้ว Legacy (2012)
I'm sorry, were you locked in a loony bin or a zoo?ที่จะคิดได้อย่างชัดแจ้ง โทษนะ,ว่าแต่ คุณถูกขังอยู่ในโรง'บาลประสาทหรือว่าสวนสัตว์ The Patriot in Purgatory (2012)
I... I... I'm sure that'll be perfectly clear.ข้า ข้า ข้ามั่นใจอย่างชัดแจ้งทีเดียว The Evil Queen (2013)
In this perspective, it's not surprising that we're a mystery to ourselves and that, despite our manifest pretension, we are far from being masters of our own little house.ในมุมมองนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ ว่าเราลึกลับกับตัวเองและว่า, แม้จะมีข้ออ้างอย่างชัดแจ้งของเรา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
This is something NASA expressly rejected.นี่คือสิ่งที่นาซ่าปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง The Martian (2015)
All junior xenolinguistics and science personnel must observe general curfew unless expressly authorized for extended work hours by unit COs.จูเนียร์ทั้งหมด ภาษาศาสตร์ และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ต้องสังเกต เคอร์ฟิวทั่วไปเว้นแต่ได้รับ อนุญาตอย่างชัดแจ้ง สำหรับชั่วโมงการทำงานขยาย โดยโคไซน์หน่วย Arrival (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
downright[ADJ] ีโดยสิ้นเชิง, See also: อย่างชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, Syn. clear, distinct, vivid, visible, obvious, Ant. indistinct, invisible, unclear
go without saying[IDM] เป็นที่แน่ชัด, See also: อย่างชัดแจ้ง
in so many words[IDM] อย่างแน่วแน่, See also: อย่างชัดแจ้ง
luminously[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, lucidly
manifestly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, Syn. apparently, clearly
visibly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างเห็นได้ชัด, Syn. obviously, clearly, noticeably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate

English-Thai: Nontri Dictionary
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top