หรือคุณหมายถึง be useleß?
Search result for

be useless

(9 entries)
(0.0743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be useless-, *be useless*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be uselessIt'll be useless to stand against them.
be uselessAll my efforts turned out to be useless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดค่า    [V] be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
เปล่าประโยชน์ [V] be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
รกโลก    [V] be useless, Syn. ไร้ประโยชน์, ไร้ค่า, Notes: (สแลง)
ไร้ค่า [V] be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai definition: ไม่มีค่า
ไร้ประโยชน์ [V] be useless, See also: be futile, be ineffective, be ineffectual, Example: ไม่ว่าจะคิดหาทางอย่างไร ตอนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   

Are you satisfied with the result?

Go to Top