Search result for

หมดสิ้น

(30 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดสิ้น-, *หมดสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดสิ้น[V] put an end to (a problem), See also: end a problem, solve a problem, Syn. หมดไป, หมดเกลี้ยง, สูญสิ้น, Example: รัฐบาลไม่สามารถสะสางปัญหาได้หมดสิ้น เพราะทุกปัญหาจำเป็นจะต้องใช้เม็ดเงิน, Thai definition: ไม่มีเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sadly, the age of gallantry seems to be dead.น่าเศร้าเสียจริงที่ยุคของผู้กล้า ได้หมดสิ้นไปเสียแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
The gold was but a means, a means to rid this Kingdom of Uther Pendragon once and for all.ทองคำเป็นแค่เครื่องมือ... เครื่องมือกำจัดอาณาจักร ของอูเธอร์ เพนดรากอน ให้หมดสิ้นไป To Kill the King (2008)
Oh Loveday, this is all hopeless..โอ เลิฟเดย์ ความหวังหมดสิ้นแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
So, in that case, will you accept, then, to clear the air once and for all, that you were part of a cover-up and that you did break the law?ถ้าเป็นแบบนั้น งั้นท่านจะยอมรับหรือไม่ เพื่อขจัดข้อสงสัยให้หมดสิ้นไปเป็นครั้งสุดท้าย ว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิด Frost/Nixon (2008)
The virus will fall into the sea and become harmless.เชื้อไวรัสจะตกลงไปในทะเล และก็หมดสิ้นฤทธิ์ Death Note: L Change the World (2008)
They'd lost hope. And President Roosevelt said to these people:ผู้คนที่หมดสิ้นความหวัง รูทเวลท์พูดกับคนเหล่านั้นว่า Doubt (2008)
It was the loss of all the hopes that I'd had.มันเป็นความหมดสิ้นความหวังที่ฉันเคยมี Nights in Rodanthe (2008)
and the irony of sacrificing my relationship to my sons to save my sons isn't lost on me.และเรื่องตลกร้ายที่ต้องสละความสัมพันธ์ กับพวกลูกชายของฉันเพื่อรักษาชีวิตพวกเขา (เรื่องตลกร้าย)ยังไม่หมดสิ้นซะที Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Ga I have an infinite source energy from them.มันจะเป็นแหล่งพลังงาน ที่ไม่มีวันหมดสิ้น Dragonball: Evolution (2009)
Do you think that's enough?เราจะหวังอะไรได้ พวกมันทำลายหมดสิ้นแน่! Agora (2009)
The end justifies the means.จบกัน หมดสิ้นทุกอย่าง Justice (2009)
I'll crush DaiShocker!กำจัดไดช๊อกเกอร์ให้หมดสิ้น Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก,ทำให้หมดสิ้น,แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น
off(adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
whatever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น
whatsoever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top