Search result for

warfare

(45 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warfare-, *warfare*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warfare[N] การทำสงคราม, See also: การสู้รบ, การสงคราม
warfare[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, struggle, strife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warfare, guerrillaการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, psychologicalสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
An incident that'll domino into global warfare.เหตุการณ์นำไปสู่สงครามเกิดขึ้นทั่วโลก S.O.B. (2009)
Warfare applications were not our goal.ประโยชน์ทางสงครามนั้น ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรา Cowboys and Indians (2009)
Uh, they're looking for analysts versed in cyber warfare.เอ่อ เขากำลังหาผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามไซเบอร์อยู่น่ะ Roadkill (2009)
more like demonic germ warfare.- เหมือนเชื้อเพาะพันธุ์สงครามปีศาจมากกว่า The End (2009)
I'm sorry, Raj, but the rules of aerial warfare dictate that the fallen kite go to the victor.เสียใจด้วย ราจ แต่กฎของสงครามอากาศระบุว่า ว่าวที่ตกลงมาเป็นของผู้ชนะ The Cornhusker Vortex (2009)
- It will revolutionise warfare. - Yes killing a lot of people.ใช่ ฆ่าคนได้เป็นเบือ Sherlock Holmes (2009)
The only port in the world that would take in 20,000 Jews on the run from Hitler as the Japanese and the Chinese were engaged in street warfare.เมืองท่าเดียวในโลก ที่รับยิวสองหมื่นคนที่หนีฮิตเลอร์มา ...ในขณะที่ญี่ปุ่นกะจีนก็ ฆ่าฟันกันไปตามท้องถนน Shanghai (2010)
It wasn't warfare, it was murder.มันไม่ใช่สงคราม มันคือการฆาตกรรม Shutter Island (2010)
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน Basilone (2010)
For the marines the conditions in the jungle and the unrelenting warfare took a physical and psychological toll.สำหรับเหล่านาวิกโยธินแล้ว.. การต้องผจญกับสมรภูมิในป่า บวกกับการรบที่ไม่ได้หยุดพัก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
However, every passing minute of warfare brings countless deaths.อย่างไรก็ตาม ทุกนาทีที่สงครามได้ดำเนินไป นำมาซึ่งความตายเหลือคณานับ The Zillo Beast Strikes Back (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warfareFrankly speaking, sport is mimic warfare.
warfareThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
รณ[N] war, See also: warfare, Syn. สงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām prasāt) EN: war of nerves ; nerve warfare   FR: guerre des nerfs [f]
ยุทธการ[n.] (yutthakān) EN: battle ; military operations ; naval operations ; fighting ; warfare   

CMU English Pronouncing Dictionary
WARFARE    W AO1 R F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warfare    (n) (w oo1 f e@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare [Add to Longdo]
ルイサイト[, ruisaito] (n) lewisite (chemical warfare agent) [Add to Longdo]
化学戦[かがくせん, kagakusen] (n) chemical warfare [Add to Longdo]
核戦争[かくせんそう, kakusensou] (n) nuclear warfare [Add to Longdo]
機雷艦艇[きらいかんてい, kiraikantei] (n) mine warfare vessel [Add to Longdo]
現代戦[げんだいせん, gendaisen] (n) modern warfare [Add to Longdo]
攻め太鼓[せめだいこ, semedaiko] (n) drum used in ancient warfare to signal an attack [Add to Longdo]
市街戦[しがいせん, shigaisen] (n) street fighting; urban warfare [Add to Longdo]
守戦[しゅせん, shusen] (n) war of defense; war of defence; defensive fight; defensive warfare [Add to Longdo]
心理戦[しんりせん, shinrisen] (n) (See 心理戦争) psychological warfare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warfare \War"fare`\, n. [War + OE. fare a journey, a passage,
   course, AS. faru. See {Fare}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Military service; military life; contest carried on by
    enemies; hostilities; war.
    [1913 Webster]
 
       The Philistines gathered their armies together for
       warfare, to fight with Israel.    --I Sam.
                          xxviii. 1.
    [1913 Webster]
 
       This day from battle rest;
       Faithful hath been your warfare.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Contest; struggle.
    [1913 Webster]
 
       The weapons of our warfare are not carnal. --2 Cor.
                          x. 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warfare \War"fare`\, v. i.
   To lead a military life; to carry on continual wars.
   --Camden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warfare
   n 1: the waging of armed conflict against an enemy; "thousands
      of people were killed in the war" [syn: {war}, {warfare}]
   2: an active struggle between competing entities; "a price war";
     "a war of wits"; "diplomatic warfare" [syn: {war}, {warfare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top