ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饵-, *饵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饵, ěr, ㄦˇ] bait; cake; dumplings; to bait, to entice
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,135

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu ěr, ㄧㄡˋ ㄦˇ, / ] bait, #25,899 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, / ] bait; cakes, #32,641 [Add to Longdo]
[yú ěr, ㄩˊ ㄦˇ, / ] fish bait, #61,061 [Add to Longdo]
[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子 [Add to Longdo]
[bǐng ěr, ㄅㄧㄥˇ ㄦˇ, / ] cakes; pastry [Add to Longdo]
[ěr léi, ㄦˇ ㄌㄟˊ, / ] a baited trap; a boobytrap [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Not even a nibble.[CN] -连轻咬都没有 Lifeboat (1944)
That won't be the only bait, with the Lady Marian presenting the arrow herself.[CN] 不仅仅只有这个诱 还有玛利亚会亲自送上这只箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
- The hook must be baited.[CN] - 但钩子必须要先上. Monsieur Verdoux (1947)
If we only had some bait.[CN] 如果我们有的话 Lifeboat (1944)
But when she exhibits the loveliness of her body upon the stage... as a lure, leading men on...[CN] 但当她在舞台上展示自己的身体美的时候 她就如同引诱男人的诱 The Lodger (1944)
You're not baiting him with that?[CN] 你不会准备用这个来上吧? Monsieur Verdoux (1947)
We tried that! We have no bait![CN] 但我们没有鱼 Lifeboat (1944)
I may be live bait down there, but I'm with ya.[CN] 也许我会变成活鱼 但是我要和你在一起,来吧 Pinocchio (1940)
- You must wait. - Don't be a fool![CN] 亲爱的,你必须等我在钩子上上好 Monsieur Verdoux (1947)
A shill to put down the bet.[CN] 一个诱 Double Indemnity (1944)
What do you think of me being a human booby trap.[CN] 让我做个人肉诱你觉得怎么样? The Dark Mirror (1946)
Hope I didn't hit him too hard. We might need him for bait.[CN] 希望我没敲得太重,我们可能需要他来做 The Blue Dahlia (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top