Search result for

faraway

(28 entries)
(0.0787 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faraway-, *faraway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote

English-Thai: Nontri Dictionary
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm as faraway from actually finding the pearls as ever...ฉันออกมาไกลจากที่ที่ไข่มุกน่าจะเคยอยู่ The Secret of Moonacre (2008)
Once upon a time, in a magical, faraway kingdom... /... there was a brave /and noble knight.มีอัศวินผู้กล้าหาญและสูงศักดิ์ รูปงาม และอาศัยอยู่ในปราสาทขนาดใหญ่ Bedtime Stories (2008)
Or maybe he jumped out of somebody's car, from some place faraway like Florida or New Jersey.หรือบางที อาจโดดออกมาจากรถของใครซักคน จากบางแห่งไกลออกไป เช่น ฟลอริด้า หรือ นิวเจอร์ซี่ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
I mean, they can look at faraway places and--and read bible stories.ฉันหมายความว่า พวกเขาได้ดูสถานที่ไกลๆ \ และอ่านเรื่องราวในไบเบิ้ล The Wrath of Con (2009)
But he said he would be going somewhere faraway, overseas or some place like that.เขาพูดว่าเขากำลังจะไปที่แห่งหนึ่ง ฉันคิดว่าเขาไปต่างประเทศ Postman to Heaven (2009)
"Once upon a time, in a faraway land,"กาลครั้งหนึ่ง ณ ดินแดนอันไกลโพ้น Precious (2009)
Even if Dad will have gone to a faraway place,แม้ว่าพ่อจะจากไปในที่ไกลแสนไกล Hanamizuki (2010)
Go faraway.ไปทางนั้นเลย Episode #1.1 (2010)
I'm kind of faraway right now.ถ้าให้กลับตอนนี้ มันจะใช้เวลานานมากนะคะ Episode #1.11 (2010)
I told you I was faraway.ก็บอกแล้วว่าจะมาถึงช้า Episode #1.11 (2010)
"I want to run faraway, but I see you and I come back."แม้ว่าข้าอยากจะวิ่งหนีไปให้แสนไกล แต่ท่านก็ยังอยู่ในใจข้า และข้าก็คอยกลับมา Episode #1.10 (2010)
It's so hot there. And faraway from my college.ที่นั่นร้อนมาก แล้วไกลจากโรงเรียน เดินทางลำบาก Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farawayIn the distance, faraway, you can see Mt. Fuji through the morning mist.
farawayWe have a saying to the effect that a good neighbor is better than a faraway relative is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรกันดาร[ADJ] faraway, See also: long way off, distant, remote, absent, Thai definition: ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุราคม[N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
ระยะไกล[ADJ] faraway, See also: distant, Ant. ระยะใกล้, Example: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล

CMU English Pronouncing Dictionary
FARAWAY    F AA1 R AH0 W EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faraway    (j) (f aa1 r @ w ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]
波濤万里[はとうばんり, hatoubanri] (n) faraway lands; voyage to faraway lands [Add to Longdo]
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place [Add to Longdo]
悠遠[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) faraway; remoteness [Add to Longdo]
遥か彼方[はるかかなた, harukakanata] (adj-no) faraway; far-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faraway
   adj 1: very far away in space or time; "faraway mountains"; "the
       faraway future"; "troops landing on far-off shores";
       "far-off happier times" [syn: {faraway}, {far-off}]
   2: far removed mentally; "a faraway (or distant) look in her
     eyes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top