ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学徒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学徒-, *学徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a beginner, she 's pretty good.[CN] 就学徒来说,她表现非常出色 Whatever Lola Wants (2007)
Neil Jones, my new apprentice. He's from Kentucky.[CN] Neil Jones 我新招的学徒 来自Kentucky Escape from Dragon House (2008)
- You shall be my apprentice![CN] - 那么你将成为我的学徒 Love Exposure (2008)
Lucius got apprenticed to a stonemason.[CN] 鲁西斯跟着石匠当学徒 De Patre Vostro (About Your Father) (2007)
Yes, our young apprentice on the main stage.[CN] 好 我们舞台上的年轻学徒 The Sisterhood of the Traveling Pants 2 (2008)
You really think it's a good idea to bring a Padawan learner into all this?[CN] 你觉得让学徒上战场是个好主意吗? Star Wars: The Clone Wars (2008)
You found out Ismahan had a student.[CN] 你得知伊丝玛汗收了学徒 Whatever Lola Wants (2007)
Sir, I thought you said you'd never have a Padawan. There's been a mix-up.[CN] 我记得你说过你从不收学徒 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Lothar has an apprenticeship as an electrician.[CN] 洛特是一位电工学徒 Pornorama (2007)
I'm Master Skywalker's Padawan.[CN] 我是天行者师傅的"学徒" Star Wars: The Clone Wars (2008)
He's the one who wanted the Padawan.[CN] 是他申请学徒的,不是我 Star Wars: The Clone Wars (2008)
Fresh troops, new supplies and perhaps they brought my new Padawan with them.[CN] 增援部队,新鲜补给 也许还把我的新学徒带来了 Star Wars: The Clone Wars (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top