Search result for

break down

(38 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break down-, *break down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break down[PHRV] พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้
break down[PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down[PHRV] เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
break down[PHRV] ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down[PHRV] ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down[PHRV] มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down[PHRV] แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We had to break down your door.เราพังประตูคุณเข้ามา The Itch (2008)
'Cause he was afraid that the car would break down and we'd get caught;เพราะเขากลัวว่ารถอาจจะเสียระหว่างทาง แล้วเราจะโดนจับ Changeling (2008)
And the brainiac can break down on the dance floor.เด็กเรียนเต้นได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
The new tissue would never break down, never deteriorate.และเนื้อเยื่อใหม่ จะทำลายไม่ได้ Nและไม่มีวันฉีกขาด Gamer (2009)
See how he's pressing it, of course it'll break down.ก็ดูเค้ากดมันสิ แน่ล่ะ มันต้องเจ๊งแน่นอน Episode #1.7 (2009)
But he couldn't have known Shannon Makely's car was gonna break down out there.แต่เขาจะรู้ได้อย่างไรว่ารถของแชนนอน เมคลีย์จะไปเสียตรงนั้น Roadkill (2009)
It's all I can do not to break down.มันเป็นทั้งหมดที่ผมทำได้ ถ้าไม่ตายซะก่อน Reckoner (2009)
I can break down a sig sauer in, like, 12 seconds.ฉันสามารถชักปืนพกยิง ภายใน 12 วินาที Gimme Some Truth (2009)
All right, got another water main break down here. Well, look at that, Bones.เอาล่ะพวกคุณ เอาท่อน้ำมาเปลี่ยนหน่อย ดูซิโบนส์ The Dwarf in the Dirt (2009)
I thought if I became soft-hearted first, Hwan would break down.ฉันคิดว่าถ้าฉันใจอ่อน, ฮวานคงต้องล้มเหลว. Shining Inheritance (2009)
- Hello, sir Hello, I'm in need of help there are two men trying to break down the doorฮัลโหล ผมต้องการความช่วยเหลือ มีผู้ชาย2คน กำลังพังประตูเข้ามา The Tourist (2010)
You said the drug would break down his resistance.นายบอกว่ายา จะช่วยลดอาการ ต่อต้านของเขาได้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break downA good-looking horse may sometimes break down.
break downIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.
break downIt took a long time to break down her reserve and get her to relax.
break downSo, when are you going to break down and buy a house?
break downThis car is going to break down.
break downToil and worry caused his health to break down.
break downWe must work hard to break down social barriers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door   FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
泣き伏す;泣伏す[なきふす, nakifusu] (v5s,vi) to break down crying [Add to Longdo]
泣き崩れる;泣崩れる[なきくずれる, nakikuzureru] (v1,vi) to break down crying [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break down
   v 1: make ineffective; "Martin Luther King tried to break down
      racial discrimination" [syn: {break down}, {crush}]
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   3: lose control of one's emotions; "When she heard that she had
     not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby
     died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   5: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
     "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
     {tumble}, {break down}, {collapse}]
   6: cause to fall or collapse
   7: separate (substances) into constituent elements or parts
     [syn: {decompose}, {break up}, {break down}]
   8: collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack [syn:
     {break down}, {collapse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top