ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

o.k.

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -o.k.-, *o.k.*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
O.K.[ADJ] ใช้ได้, See also: โอเค, ตกลง, Syn. all right, OK

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
o.k.(โอ'เค) adj.,adv.,vt.,n. ถูกต้อง,ถูก,ใช้ได้,ดีแล้ว,เรียบร้อย,อนุมัติ,รับรองว่าถูก,ตกลง,ครับ n. การตกลง, Syn. OK,okay

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is in position. O.k. Up to go.โอเค ทำตามแผนเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะ The Jackal (1997)
O.k. That's what you could do.นี่คือสิ่งที่แกทำได้ The Jackal (1997)
O.K. Let's see, nicely frozen...เฮ้, ไอศครีม! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
I am big fan of o.k. Audition is just an excuse to meet him.ฉันเป็นคนใจกว้าง ตกลงนะ ทันทีที่ได้ทดสอบ จะขอโทษเมื่อพบเขา Om Shanti Om (2007)
Kamani jee, o.k. You.คุณกามานิ โอเค คุณ Om Shanti Om (2007)
I swear o.k. She was here. I saw her.ผมสาบานได้ โอเค เธออยู่ที่นี่ ผมเห็นเธอ Om Shanti Om (2007)
No. O.k. I cant stay, i must go back.ไม่ โอเค ผมอยู่ไม่ได้แล้ว, ผมจะต้องกลับ Om Shanti Om (2007)
Not shooting up the streets like it's the O.K. Corral.ไม่ใช่ไล่ยิงกันในถนนอย่างกับหนังคาวบอย Guts (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
o.k.I'll hide and you find me. O.K.?
o.k.Is everything O.K. here?
o.k.O.K. I'm glad you could come.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาเถิด[V] All right, See also: O.K., Syn. เอาเถอะ, Example: ไม่ว่ายังไงหล่อนก็ดูขวางหูขวางตาไปหมด แต่เอาเถิด ผมก็จะพยายามทำตัวเป็นกลางให้ได้, Thai definition: เป็นคำพูดในเชิงยินยอมหรือเชิงอนุญาต หรือปลอบใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
โอเค[X] (ōkhē) EN: OK ; okay   FR: O.K.
ตกลง[X] (toklong) EN: o.k. = ok = OK ; okay ; all right ; agreed   FR: d'accord ; O.K. ; entendu

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 O.K.
   adv 1: in a satisfactory or adequate manner; "she'll do okay on
       her own"; "held up all right under pressure"; (`alright'
       is a nonstandard variant of `all right') [syn: {okay},
       {O.K.}, {all right}, {alright}]
   adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-
       right movie"; "the passengers were shaken up but are all
       right"; "is everything all right?"; "everything's fine";
       "things are okay"; "dinner and the movies had been fine";
       "another minute I'd have been fine" [syn: {all right},
       {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}]
   n 1: an endorsement; "they gave us the O.K. to go ahead" [syn:
      {O.K.}, {OK}, {okay}, {okey}, {okeh}]
   v 1: give sanction to; "I approve of his educational policies"
      [syn: {approve}, {O.K.}, {okay}, {sanction}] [ant:
      {disapprove}, {reject}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 OK /ɔk/
  1. agreed; okay
  2. just; exactly; okay; right

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 ok
  arrow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top