ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrosive

K ER0 OW1 S IH0 V   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrosive-, *corrosive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrosive[ADJ] ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งทำให้ผุพัง, Syn. eroding, caustic
corrosive[N] สิ่งกัดกร่อน เช่น น้ำกรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corrosive-กัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrosive การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Corrosiveการกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Agentsสารเป็นพิษที่มีฤทธิ์กัดเนื้อ,สารประเภทมีฤทธื์กัดเนื้อเยื่อ,สารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Liquidสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Poisonsสารกัดเนื้อ [การแพทย์]
Corrosive Substance Poisoningพิษจากสารกัดทำลาย [การแพทย์]
Corrosive Substancesสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosivesสารกัดกร่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's only when the chemicals are combined that they become a corrosive.มันจะกัด หลังจากมันผสมกับ สารอีกตัวนึงน่ะ Cute Poison (2005)
The burn marks on your hands indicate a process that uses a corrosive material to strip ink off bills.รอยไหม้ที่มือของนายบอกถึง ขั้นตอนการทำ ที่ต้องใช้กรดเป็นส่วนประกอบ ในการทำแถบสีบนธนบัตร Hostile Takeover (2009)
Blackwood was involved in everything that's corrosive to the spirit.ถ้างั้นดูเหมือนแบล็กวู้ดมีส่วนร่วม ในธุรกิจด้านมืดที่พอนึกออก Sherlock Holmes (2009)
Air qualifiers indicate corrosive fumes.เตือน... อันตราย Wildfire (2010)
Corrosive element is deemed poisonous if inhaled.ทุกคน ต้องทำความสะอาดห้อง Wildfire (2010)
It's like bile... dark, corrosive.เหมือนกับเนื้อร้าย... มืดมน.. กัดกร่อน A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Your victim was made to ingest something highly corrosive.ผู้เคราะห์ร้ายของคุณถูกกรอกบางอย่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง Tarantella (2012)
"evil is always devising more corrosive misery through man's restless need to exact revenge out of his hate.""ความชั่วร้ายจะวางแผนให้ มีความเศร้าโศกเพิ่มขึ้นเสมอ ผ่านคนที่กระหายจะล้างแค้น เพื่อให้ความโกรธหายไป" The Pact (2012)
Well, to manufacture glass, you need toxic chemicals, corrosives.สำหรับการผลิตกระจก คุณจำเป็นต้องใช้สารเคมีพิษเพื่อกัดกร่อน The Road Not Taken (2012)
The killer doused her in some kind of corrosive liquid.ฆาตรกรราดสารเหลวกัดกร่อนบางชนิดกับเธอ สิ่งที่กัดกร่อนได้ค่อนข้างดี The Doll in the Derby (2013)
Dr. Hodgins, we have to find a way... to counteract whatever corrosive was used, or all this tissue could be compromised.ดร.ฮอดจิ้น เราต้องหาทางรับมือ อะไรก็ตามที่ใช้กัดกร่อน The Doll in the Derby (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORROSIVE    K ER0 OW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrosive    (n) kˈərˈousɪv (k @1 r ou1 s i v)
corrosives    (n) kˈərˈousɪvz (k @1 r ou1 s i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadgas {n}corrosive gas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
錆止め;さび止め[さびどめ, sabidome] (n) rust-proofing; anti-corrosive [Add to Longdo]
昇汞[しょうこう, shoukou] (n) corrosive sublimate [Add to Longdo]
昇汞水[しょうこうすい, shoukousui] (n) solution of corrosive sublimate [Add to Longdo]
腐食剤[ふしょくざい, fushokuzai] (n) corrosive agent [Add to Longdo]
防食剤;防蝕剤[ぼうしょくざい, boushokuzai] (n) an anti-corrosive (agent) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrosive \Cor*ro"sive\, n.
   1. That which has the quality of eating or wearing away
    gradually.
    [1913 Webster]
 
       [Corrosives] act either directly, by chemically
       destroying the part, or indirectly by causing
       inflammation and gangrene.      --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has the power of fretting or irritating.
    [1913 Webster]
 
       Such speeches . . . are grievous corrosives.
                          --Hooker.
    -- {Cor*ro"sive*ly}, adv. -- {Cor*ro"sive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrosive \Cor*ro"sive\ (k?r-r?"s?v), a. [Cf. F. corrosif.]
   1. Eating away; having the power of gradually wearing,
    changing, or destroying the texture or substance of a
    body; as, the corrosive action of an acid. "Corrosive
    liquors." --Grew. "Corrosive famine." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the quality of fretting or vexing.
    [1913 Webster]
 
       Care is no cure, but corrosive.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Corrosive sublimate} (Chem.), mercuric chloride, {HgCl2}; so
    called because obtained by sublimation, and because of its
    harsh irritating action on the body tissue. Usually it is
    in the form of a heavy, transparent, crystalline
    substance, easily soluble, and of an acrid, burning taste.
    It is a virulent poison, a powerful antiseptic, and an
    excellent antisyphilitic; called also {mercuric
    bichloride}. It is to be carefully distinguished from
    calomel, the mild chloride of mercury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrosive
   adj 1: of a substance, especially a strong acid; capable of
       destroying or eating away by chemical action [syn:
       {caustic}, {corrosive}, {erosive}, {vitriolic},
       {mordant}]
   2: spitefully sarcastic; "corrosive cristism"
   n 1: a substance having the tendency to cause corrosion (such a
      strong acids or alkali)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top