ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weapon

W EH1 P AH0 N   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weapon-, *weapon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weapon[N] อาวุธ, See also: สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ, Syn. arm, deterrent
weapon[VT] จัดหาอาวุธ, See also: จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์, เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ
weaponry[N] อาวุธยุทโธปกรณ์, See also: สรรพวุธ
weaponeer[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์, See also: ผู้ชำนาญด้านอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weapon(เวพ'เพิน) n. อาวุธ, See also: weaponed adj., Syn. defense,trick
weaponry(เวพ'เพินรี) n. อาวุธ,การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, Syn. arms

English-Thai: Nontri Dictionary
weapon(n) อาวุธ,อาวุธยุทโธปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon, offensiveอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Weaponsอาวุธ [TU Subject Heading]
Weapons industryอุสาหกรรมอาวุธ [TU Subject Heading]
Weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง [TU Subject Heading]
weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายมวลชน สัตว์ พืชและสิ่งของ โดยไม่อาจจำกัดหรือควบคุมเป้าหมายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แน่ชัด ประกอบด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวะ และอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They identified the death weapon in court as that very same knife.พวกเขาระบุว่าอาวุธที่ตายในศาลเป็นว่ามีดเดียวกันมาก 12 Angry Men (1957)
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Holy weapon of peace!อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติรึ อาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The only weapons we have are purely illusion.อาวุธชิ้นเดียวที่เรามีก็คือ การสะกดจิต Beneath the Planet of the Apes (1970)
Traumatic hypnosis is a weapon of peace.พลังควบคุมจิตคืออาวุธเเห่งสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
These are weapons of peace, Mr Brent.เหล่านี้คือาวุธเเห่งสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
That weapon is built by man.อย่าทําบ้า ๆ เจ้าสิ่งนั่นมันไม่ได้ตอบโต้เรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
So I can't have a weapon on me.ดังนั้นผมจึงไม่สามารถมีอาวุธกับฉัน The Godfather (1972)
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน The Godfather (1972)
A fella...a quick fella might have a weapon under there.ไอ้มือไว อย่านะ... ...ถ้าหยิบอาวุธจากข้างล่างนั่น ฉันจะตรึงหัวนายไว้กัยรถ The Road Warrior (1981)
Show your weapons and come forward!โชว์อาวุธให้เห็น ค่อยๆ เดินมา The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weaponA good memory is his weapon.
weaponAll of us would like to get rid of nuclear weapons.
weaponA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
weaponAn A-bomb is a terrible weapon.
weaponEven in the case of a major disease, hope is a good weapon.
weaponHe argued that nuclear weapons were a threat to peace.
weaponHe contends that nuclear weapons are necessary for national defense.
weaponHe raised a weapon against me.
weaponHe used his umbrella as a weapon.
weaponHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
weaponI looked around for a weapon just in case.
weaponIt is an open secret that he deals in weapons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสตราวุธ[N] weapon, Example: ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงศาสตราวุธที่ใช้ประหัตประหารฆ่าฟันในสงครามสมัยก่อนเช่นหอกและดาบหลายชนิด, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
อาวุธ[N] weapon, Example: เจ้าพ่อชื่อดังถูกทีมล่าสังหารถล่มด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดจนเสียชีวิตทันที, Thai definition: เครื่องประหาร ใช้ในการทำร้าย ป้องกัน หรือต่อสู้
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
อาวุธยุทธภัณฑ์[N] armament, See also: weapon, arms, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, Example: แรงผลักดันในการวิจัย และผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์อันทรงอานุภาพไม่ได้เกิดจากทหาร แต่เป็นผลจากการกระตุ้นของนักวิทยาศาสตร์
อาวุธยุทโธปกรณ์[N] arm, See also: weapon, armament, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, Example: ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
กงจักร[n.] (kongjak) EN: disk-shapen weapon   
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAPON W EH1 P AH0 N
WEAPONS W EH1 P AH0 N Z
WEAPON'S W EH1 P AH0 N Z
WEAPONRY W EH1 P AH0 N R IY0
WEAPONS' W EH1 P AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weapon (n) wˈɛpən (w e1 p @ n)
weapons (n) wˈɛpənz (w e1 p @ n z)
weaponless (j) wˈɛpənləs (w e1 p @ n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武器[wǔ qì, ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] weapon; arms, #2,159 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle, #7,366 [Add to Longdo]
兵器[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, ] weaponry; weapons; arms, #8,139 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] weapon; army (matters); military affairs; surname Rong, #14,719 [Add to Longdo]
武器级[wǔ qì jí, ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] weapons-grade, #89,495 [Add to Longdo]
兵戈[bīng gē, ㄅㄧㄥ ㄍㄜ, ] weapons; arms; fighting; war, #96,906 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] weapon handle of bamboo strips, #1,034,157 [Add to Longdo]
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] weapons of mass destruction [Add to Longdo]
戎甲[róng jiǎ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄚˇ, ] weapons and armor [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] weapon case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ウエポン;ウェポン[, uepon ; uepon] (n) weapon [Add to Longdo]
スワット[, suwatto] (n) Special Weapons and Tactics; SWAT [Add to Longdo]
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen) [Add to Longdo]
レーザー兵器[レーザーへいき, re-za-heiki] (n) high energy laser weapon [Add to Longdo]
宇宙兵器[うちゅうへいき, uchuuheiki] (n) space weaponry [Add to Longdo]
化学兵器[かがくへいき, kagakuheiki] (n) chemical weapons; (P) [Add to Longdo]
化学兵器禁止条約[かがくへいききんしじょうやく, kagakuheikikinshijouyaku] (n) chemical weapons ban treaty [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weapon \Weap"on\ (w[e^]p"[u^]n; 277), n. [OE. wepen, AS.
   w[=ae]pen; akin to OS. w[=a]pan, OFries. w[=e]pin, w[=e]pen,
   D. wapen, G. waffe, OHG. waffan, w[=a]fan, Icel. v[=a]pn,
   Dan. vaaben, Sw. vapen, Goth. w[=e]pna, pl.; of uncertain
   origin. Cf. {Wapentake}.]
   [1913 Webster]
   1. An instrument of offensive of defensive combat; something
    to fight with; anything used, or designed to be used, in
    destroying, defeating, or injuring an enemy, as a gun, a
    sword, etc.
    [1913 Webster]
 
       The weapons of our warfare are not carnal. --2 Cor.
                          x. 4.
    [1913 Webster]
 
       They, astonished, all resistance lost,
       All courage; down their idle weapons dropped.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The means or instrument with which one contends
    against another; as, argument was his only weapon.
    "Woman's weapons, water drops." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A thorn, prickle, or sting with which many plants
    are furnished.
    [1913 Webster]
 
   {Concealed weapons}. See under {Concealed}.
 
   {Weapon salve}, a salve which was supposed to cure a wound by
    being applied to the weapon that made it. [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weapon
   n 1: any instrument or instrumentality used in fighting or
      hunting; "he was licensed to carry a weapon" [syn:
      {weapon}, {arm}, {weapon system}]
   2: a means of persuading or arguing; "he used all his
     conversational weapons" [syn: {weapon}, {artillery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top