ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weaponry

W EH1 P AH0 N R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weaponry-, *weaponry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weaponry(n) อาวุธยุทโธปกรณ์, See also: สรรพวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weaponry(เวพ'เพินรี) n. อาวุธ, การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, Syn. arms

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bringing in soldiers and weaponry will put innocent people in danger.การนำทหารกับอาวุธมาจะทำให้คนบริสุทธิ์ตกอยู่ในอันตรายนะ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
For nearly 4 centuries, my ancestors have been the greatest creators of weaponry in the world.เกือบ 4 ศตวรรตที่บรรพบุรุษผมได้ สร้างสรรค์อาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Certain factions of nigerian gangs want to try and extract weaponry from District 9.เหล่าสมุนแก๊งไนจีเรียน ต้องการที่จะลองใช้ อาวุธจาก เขต 9 District 9 (2009)
Of course, if your knowledge of Fae weaponry was comprehensive you'd know that.แน่นอน ถ้าคุณมีความรู้ เรื่องอาวุธเฟดีพอ BrotherFae of the Wolves (2011)
Uh... "Soldier Of Fortune" weaponry convention, ในงานโซเดอร์ออฟฟอร์จูน งานประชุมเกี่ยวกับอาวุธ Ring Around the Rosie (2011)
Weaponry convention, huh?นั่นน่ะเหรองานประชุมเกี่ยวกับอาวุธของนาย Ring Around the Rosie (2011)
There's no weaponry from Lord of the Rings forged in a Chinese sweatshop?ไม่มีอะไรจาก เรื่อง Lord of the Rings ที่ทำจากโรงตีเหล็กเมืองจีนบ้างเหรอ? The Russian Rocket Reaction (2011)
He's bringing in some intense weaponry for his boys.เขาเอาอาวุธหนักมาแจกเด็กเขา Smoke Alarm (2013)
We've got no weaponry on these things.ยังไง กระสวยเหมืองไม่มีอาวุธ Guardians of the Galaxy (2014)
Our coven's resources and weaponry are yours... to transform these raw recruits into Death Dealers worthy of your name.ทรัพยากรแม่มดของเราและอาวุธ เป็นของคุณ ที่จะเปลี่ยนการรับสมัครดิบ เหล่านี้เป็นผู้ค้าความตายสมกับชื่อของคุณ Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธ[āwut] (n) EN: weapon ; arms ; weaponry  FR: arme [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEAPONRY W EH1 P AH0 N R IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle, #7,366 [Add to Longdo]
兵器[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, ] weaponry; weapons; arms, #8,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙兵器[うちゅうへいき, uchuuheiki] (n) space weaponry [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n, adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n, n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P) [Add to Longdo]
打ち物[うちもの, uchimono] (n) (1) forged weaponry (e.g. swords, spears, etc.); forged weapon; (2) molded dry confectionery; moulded dry confectionery; (3) percussion instrument [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weaponry \Weap"on*ry\, n.
   Weapons, collectively; as, an array of weaponry. [Poetic]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weaponry
   n 1: weapons considered collectively [syn: {weaponry}, {arms},
      {implements of war}, {weapons system}, {munition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top