ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arm

AA1 R M   
199 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arm-, *arm*
English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm[N] แขน, Syn. forelimb, forearm
arm[N] แขนเสื้อ, Syn. sleeve
arm[N] ที่วางแขน
arm[N] สาขา, Syn. branch, division
arm[N] สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่), See also: สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
arm[VT] เตรียมอุปกรณ์
arm[N] อาวุธ, Syn. implement of war, firearm, arms
arms[N] อาวุธ, Syn. weapons, armament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armabbr. Armenian
arm 1(อาร์ม) n. แขน,วงแขน,สิ่งที่คล้ายแขน,ที่พาดแขน,เงื้อมมือ, Syn. upper limb)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
arm.abbr. Armenian, Armoric
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armamentarium(อาร์มะเมนแท'เรียม) n., (pl. -taria) อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งชุดหนึ่ง
armatto(อาร์แนท'โท) n., (pl. -tos) = annatto

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
armature(n) เกราะ,กระดอง
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
armlet(n) กำไลต้นแขน
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armแขนยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arm of an angle; arm; side of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arm of the seaชะวากทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arm paletteจานสีพาดแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arm presentationแขนนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arm, upper; armแขนท่อนบน, แขนท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arm; arm of an angle; side of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arm; arm, upperแขนท่อนบน, แขนท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armแขน [TU Subject Heading]
Armต้นแขน, แขน, ตัวกล้อง, แขนเครื่องชั่ง [การแพทย์]
Arm Arrestปุ่มพักเครื่อง [การแพทย์]
Arm Boardไม้รองแขน [การแพทย์]
Arm Carryอุ้มด้วยมือ [การแพทย์]
Arm Circling, Backwardเหวี่ยงแขนเป็นวงกลมไปข้างหลัง [การแพทย์]
Arm Circumference, Midการวัดรอบแขน, เส้นรอบแขน, วัดเส้นรอบแขน [การแพทย์]
Arm Force Research Institute of Medical Scienceสถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหาร [การแพทย์]
Arm injuriesแขนบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Arm Injuriesแขนบาดเจ็บ; แขน, บาดเจ็บ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arm's length (n) ลักษณะของคูสัญญาทางธุรกิจที่คู่สัญญามีผลประโยชน์แยกออกจากกันและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกันและกัน มักพบในรูป a contract made at arm's length
arm's length transactionธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือเดียวกัน แต่ดำเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางครั้งอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในเครือเดียวกัน
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armillary sphere (n ) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Army!ทหารบก! Iron Man 2 (2010)
My arm.แขนหนู Last Temptation (2011)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
Order arms!เรียบ... อาวุธ The Great Dictator (1940)
"Tomainia has the greatest army.""โทไมเนีย มีกองทัพที่เกรียงไกร." The Great Dictator (1940)
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ The Great Dictator (1940)
So you got a big army, huh?คุณมีกองทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
armThe man took my arm.
armHe entered the army.
armIn an army no man is permitted to leave without permission.
armOur army attacked the kingdom.
armThe town was defended by a large army.
armHer arms were bound fast.
armShe has a cast on her arm.
armShe caught me by the arm.
armLet go of my arm! I can't stand people touching me.
armHe clutched her arm firmly.
armThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
ขนรักแร้[N] armpit hair, Thai definition: ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน
แม่ทัพ[N] army leader, Count unit: คน
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
จับอาวุธ[V] arm, Ant. วางอาวุธ, Example: ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ, Thai definition: ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้
ยานเกราะ[N] armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai definition: รถทหารติดอาวุธ
หอบ[N] armful, Example: สองมือของหล่อนมีฝักมะขามเทศเต็มหอบ, Thai definition: ของ เช่น ฟืนหรือผักหญ้า เป็นต้น ประมาณเต็ม 2 แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
แม่ทัพ[N] commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents

CMU English Pronouncing Dictionary
ARM    AA1 R M
ARMY    AA1 R M IY0
ARMS    AA1 R M Z
ARMAN    AA1 R M AH0 N
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMER    AA1 R M ER0
ARMED    AA1 R M D
ARMES    AA1 R M Z
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARM'S    AA1 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arm    (v) ˈaːm (aa1 m)
arms    (v) ˈaːmz (aa1 m z)
army    (n) ˈaːmiː (aa1 m ii)
armed    (v) ˈaːmd (aa1 m d)
Armagh    (n) ˈaːmˈaː (aa1 m aa1)
armada    (n) ˈaːmˈaːdə (aa1 m aa1 d @)
armful    (n) ˈaːmful (aa1 m f u l)
armies    (n) ˈaːmɪz (aa1 m i z)
arming    (v) ˈaːmɪŋ (aa1 m i ng)
armlet    (n) ˈaːmlɪt (aa1 m l i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms, #619 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] army; armed forces; troops; force; unit, #1,650 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage, #2,718 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] arm, #5,862 [Add to Longdo]
手臂[shǒu bì, ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ, ] arm; helper, #6,706 [Add to Longdo]
武警[wǔ jǐng, ˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police, #7,141 [Add to Longdo]
胳膊[gē bo, ㄍㄜ ㄅㄛ˙, ] arm, #7,778 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Arm(n) |der, pl. Arme| แขน
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arm {m} | Arme {pl} | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Arm {m}; Abzweigung {f}arm [Add to Longdo]
Armada {m} | Armadas {pl}armada | armadas [Add to Longdo]
Armatur {f}; Armaturen {pl}fittings [Add to Longdo]
Armaturenbalken {m}fitting assembly [Add to Longdo]
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Armband {n} | Armbänder {pl}wristband | wristbands [Add to Longdo]
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap [Add to Longdo]
Armbanduhr {f}wristwatch [Add to Longdo]
Armbinde {f}armlet [Add to Longdo]
Armbrust {f} | Armbrüste {pl}crossbow | crossbows [Add to Longdo]
Armbrust {f}arbalest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
ロボットアーム[ろぼっとあーむ, robottoa-mu] robot arm [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
非同期応答モード[ひどうきおうとうモード, hidoukioutou mo-do] Asynchronous Response Mode, ARM [Add to Longdo]
アーム[あーむ, a-mu] ARMM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
腕時計[うでどけい, udedokei] Armbanduhr [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] Armband, Armreif [Add to Longdo]
貧困[ひんこん, hinkon] Armut, -Not [Add to Longdo]
貧富[ひんぷ, hinpu] arm_und_reich [Add to Longdo]
貧相[ひんそう, hinsou] arm_aussehend, armselig [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, n. [See {Arms}.] (Mil.)
    (a) A branch of the military service; as, the cavalry arm
      was made efficient.
    (b) A weapon of offense or defense; an instrument of
      warfare; -- commonly in the pl.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, v. i.
   To provide one's self with arms, weapons, or means of attack
   or resistance; to take arms. " 'Tis time to arm." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, v. t. [imp. & p. p. {Armed}; p. pr. & vb. n.
   {Arming}.] [OE. armen, F. armer, fr. L. armare, fr. arma,
   pl., arms. See {arms}.]
   1. To take by the arm; to take up in one's arms. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And make him with our pikes and partisans
       A grave: come, arm him.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Arm your prize;
       I know you will not lose him.     --Two N. Kins.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with arms or limbs. [R.]
    [1913 Webster]
 
       His shoulders broad and strong,
       Armed long and round.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or equip with weapons of offense or defense;
    as, to arm soldiers; to arm the country.
    [1913 Webster]
 
       Abram . . . armed his trained servants. --Gen. xiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover or furnish with a plate, or with whatever will
    add strength, force, security, or efficiency; as, to arm
    the hit of a sword; to arm a hook in angling.
    [1913 Webster]
 
   5. Fig.: To furnish with means of defense; to prepare for
    resistance; to fortify, in a moral sense.
    [1913 Webster]
 
       Arm yourselves . . . with the same mind. --1 Pet.
                          iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   {To arm a magnet}, to fit it with an armature.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, n. [AS. arm, earm; akin to OHG. aram, G., D., Dan., &
   Sw. arm, Icel. armr, Goth. arms, L. armus arm, shoulder, and
   prob. to Gr. ? joining, joint, shoulder, fr. the root ? to
   join, to fit together; cf. Slav. rame. ?. See {Art},
   {Article}.]
   1. The limb of the human body which extends from the shoulder
    to the hand; also, the corresponding limb of a monkey.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling an arm; as,
    (a) The fore limb of an animal, as of a bear.
    (b) A limb, or locomotive or prehensile organ, of an
      invertebrate animal.
    (c) A branch of a tree.
    (d) A slender part of an instrument or machine, projecting
      from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a
      steelyard.
    (e) (Naut) The end of a yard; also, the part of an anchor
      which ends in the fluke.
    (f) An inlet of water from the sea.
    (g) A support for the elbow, at the side of a chair, the
      end of a sofa, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Power; might; strength; support; as, the secular
    arm; the arm of the law.
    [1913 Webster]
 
       To whom is the arm of the Lord revealed? --Isa. lii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   {Arm's end}, the end of the arm; a good distance off.
    --Dryden.
 
   {Arm's length}, the length of the arm.
 
   {Arm's reach}, reach of the arm; the distance the arm can
    reach.
 
   {To go} (or {walk}) {arm in arm}, to go with the arm or hand
    of one linked in the arm of another. "When arm in armwe
    went along." --Tennyson.
 
   {To keep at arm's length}, to keep at a distance (literally
    or figuratively); not to allow to come into close contact
    or familiar intercourse.
 
   {To work at arm's length}, to work disadvantageously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arm
   n 1: a human limb; technically the part of the superior limb
      between the shoulder and the elbow but commonly used to
      refer to the whole superior limb
   2: any projection that is thought to resemble a human arm; "the
     arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of
     the sewer" [syn: {arm}, {branch}, {limb}]
   3: any instrument or instrumentality used in fighting or
     hunting; "he was licensed to carry a weapon" [syn: {weapon},
     {arm}, {weapon system}]
   4: the part of an armchair or sofa that supports the elbow and
     forearm of a seated person
   5: a division of some larger or more complex organization; "a
     branch of Congress"; "botany is a branch of biology"; "the
     Germanic branch of Indo-European languages" [syn: {branch},
     {subdivision}, {arm}]
   6: the part of a garment that is attached at the armhole and
     that provides a cloth covering for the arm [syn: {sleeve},
     {arm}]
   v 1: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
      girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
      building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
      {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
      {disarm}]
   2: supply with arms; "The U.S. armed the freedom fighters in
     Afghanistan"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARM
     Adobe Reader and acrobat Manager (Adobe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARM
     Advanced RISC Machines (manufacturer, Acorn, Apple, VLSI, RISC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARM
     Annotated [c++] Reference Manual
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARM
     Application Response Measurement [working group]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ARM
     Asynchronous Response Mode
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 arm
  1. arm
  2. miserable; poor
  3. poor

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 arm /arm/
  beggarly; indigent; indigently; needy; poor; poorly

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Arm /arm/ 
  arm

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arm‐
  arm; arm‐

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arm /ɑrm/
  1. arm
  2. crank
  3. miserable; poor
  4. poor

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 arm
  arm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top