ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arm-, *arm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arm(n) แขน, Syn. forelimb, forearm
arm(n) แขนเสื้อ, Syn. sleeve
arm(n) ที่วางแขน
arm(n) สาขา, Syn. branch, division
arm(n) สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่), See also: สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน
arm(vt) ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm(vi) ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
arm(vt) เตรียมอุปกรณ์
arm(n) อาวุธ, Syn. implement of war, firearm, arms
arms(n) อาวุธ, Syn. weapons, armament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armabbr. Armenian
arm 1(อาร์ม) n. แขน, วงแขน, สิ่งที่คล้ายแขน, ที่พาดแขน, เงื้อมมือ, Syn. upper limb
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ, เครื่องมือต่อสู้, ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi., vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน, คุมเชิง, Syn. shoot, branch
arm.abbr. Armenian, Armoric
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม, ตัวนางอาย
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) , การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์, กองทัพติดอาวุธ, รถหุ้มเกราะ, ยานเกราะ, กำลังทหาร, ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armamentarium(อาร์มะเมนแท'เรียม) n., (pl. -taria) อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งชุดหนึ่ง
armatto(อาร์แนท'โท) n., (pl. -tos) = annatto

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(n) แขน, เท้าแขน, อาวุธ, ตราประจำตระกูล
arm(vi, vt) เตรียมพร้อม, เตรียมรบ, คุมเชิง, ติดอาวุธ, เตรียมป้องกัน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, กำลังทหาร, สรรพาวุธ
armature(n) เกราะ, กระดอง
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน, เก้าอี้นวม
armful(adj) เต็มแขน, เต็มหอบ, เต็มมือ
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
armistice(n) การสงบศึก, การหยุดรบ, การพักรบ, การหย่าศึก
armlet(n) กำไลต้นแขน
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ, เกี่ยวกับตราประจำตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armแขนยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arm of an angle; arm; side of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arm of the seaชะวากทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arm paletteจานสีพาดแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arm presentationแขนนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arm, upper; armแขนท่อนบน, แขนท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arm; arm of an angle; side of an angleแขนมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arm; arm, upperแขนท่อนบน, แขนท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armแขน [TU Subject Heading]
Armต้นแขน, แขน, ตัวกล้อง, แขนเครื่องชั่ง [การแพทย์]
Arm Arrestปุ่มพักเครื่อง [การแพทย์]
Arm Boardไม้รองแขน [การแพทย์]
Arm Carryอุ้มด้วยมือ [การแพทย์]
Arm Circling, Backwardเหวี่ยงแขนเป็นวงกลมไปข้างหลัง [การแพทย์]
Arm Circumference, Midการวัดรอบแขน, เส้นรอบแขน, วัดเส้นรอบแขน [การแพทย์]
Arm Force Research Institute of Medical Scienceสถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหาร [การแพทย์]
Arm injuriesแขนบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Arm Injuriesแขนบาดเจ็บ; แขน, บาดเจ็บ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
arm's length(n) ลักษณะของคูสัญญาทางธุรกิจที่คู่สัญญามีผลประโยชน์แยกออกจากกันและไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกันและกัน มักพบในรูป a contract made at arm's length
arm's length transactionธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือเดียวกัน แต่ดำเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางครั้งอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในเครือเดียวกัน
armillary sphere(n, uniq) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armillary sphere(n) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน
Army general(jargon) พลเอกอาวุโส เป็นยศทหารบกที่สูงกว่าพลเอก แต่ไม่ใช่จอมพล ปรากฎในบางประเทศ, See also: Generaloberst, Syn. Senior General
army ranger(n) หน่วยจู่โจม (กองทัพบกสหรัฐ) หรือทับศัพท์ว่า เรนเจอร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep your hands and arms inside the carpet.เก็บมือและแขนของท่านไว้ภายในพรมวิเศษ เราจะ.. Aladdin (1992)
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา Basic Instinct (1992)
Perhaps that's why she has eight arms to fend them off.บางที นั่นคือเหตุผลที่เธอมี 8 แขน เพื่อปัดเป่าพวกเขา Basic Instinct (1992)
Go right ahead, Mr. Edison. What happened to your arm?เชิญเลย คุณเอดิสัน The Bodyguard (1992)
- Put it on your arm. - What's this?เอาไปทาแขนซะ The Bodyguard (1992)
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ... Hero (1992)
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ The Lawnmower Man (1992)
A bit higher. Top arm.สูงกว่านี้ ต้นแขน The Cement Garden (1993)
Sounds like the armed perpetrator in the pith helmet and khakis you reported.รู้สึกจะเป็นพรานไพร ที่คุณแจ้งเข้ามา Jumanji (1995)
Put your arms around me.วางแขนของคุณรอบฉัน In the Name of the Father (1993)
I'm getting you out of bed. Put your arms around me.ฉันได้รับคุณออกจากเตียง วางแขนของคุณรอบฉัน In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
armA great number of citizens went into the army.
armAll the players stood there with their arms folded.
armALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
armAmericans have the right to bear arms.
armAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
armAn army travels on its stomach. [ Proverb ]
armA policeman was watching it, with his arms folded.
armA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
armArmstrong was the first man to reach the moon.
armA squid has ten arms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ(n) arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
ขนรักแร้(n) armpit hair, Thai Definition: ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน
แม่ทัพ(n) army leader, Count Unit: คน
คลังแสง(n) armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai Definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
จับอาวุธ(v) arm, Ant. วางอาวุธ, Example: ประชาชนจับอาวุธลุกฮือขึ้นต่อสู้การกดข่มขี่ข่มเหงของผู้นำเผด็จการ, Thai Definition: ถืออาวุธ หรือโดยปริยายหมายถึง การลุกขึ้นมาต่อสู้
ยานเกราะ(n) armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai Definition: รถทหารติดอาวุธ
หอบ(n) armful, Example: สองมือของหล่อนมีฝักมะขามเทศเต็มหอบ, Thai Definition: ของ เช่น ฟืนหรือผักหญ้า เป็นต้น ประมาณเต็ม 2 แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง
ทัพบก(n) army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai Definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร(n) military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: ด้านการทหาร
แม่ทัพ(n) commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
อกุศล[akuson] (adj) EN: bad ; harmful
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
เอาปืนขู่[ao peūn khū] (v, exp) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[āwut] (n) EN: weapon ; arms ; weaponry  FR: arme [ f ]
อาวุธเชื้อโรค[āwut cheūarōk] (n, exp) EN: bacteriological weapon  FR: arme bactériologique [ f ]
อาวุธชีวภาพ[āwut chīwaphāp] (n, prop) EN: biological weapon  FR: arme biologique [ f ]
อาวุธเคมี[āwut khēmī] (n, exp) EN: chemical weapon  FR: arme chimique [ f ]
อาวุธครบมือ[āwut khrop meū] (adj) EN: fully armed  FR: armé jusqu'aux dents

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
arm
arms
army
arm's
arman
armas
armco
armed
armel
armen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arm
arms
army
armed
Armagh
armada
armful
armies
arming
armlet

WordNet (3.0)
arm(n) a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb
arm(n) any projection that is thought to resemble a human arm, Syn. branch, limb
arm(n) the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person
arm(v) prepare oneself for a military confrontation, Syn. gird, build up, fortify, Ant. disarm
arm(v) supply with arms
armada(n) a large fleet
Armadillidiidae(n) pill bugs, Syn. family Armadillidiidae
Armadillidium(n) type genus of the Armadillidiidae, Syn. genus Armadillidium
armadillo(n) burrowing chiefly nocturnal mammal with body covered with strong horny plates
Armageddon(n) (New Testament) the scene of the final battle between the kings of the Earth at the end of the world

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Arm

v. i. To provide one's self with arms, weapons, or means of attack or resistance; to take arms. “ 'Tis time to arm.” Shak. [ 1913 Webster ]

Arm

v. t. [ imp. & p. p. Armed p. pr. & vb. n. Arming. ] [ OE. armen, F. armer, fr. L. armare, fr. arma, pl., arms. See arms. ] 1. To take by the arm; to take up in one's arms. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

And make him with our pikes and partisans
A grave: come, arm him. Shak. [ 1913 Webster ]

Arm your prize;
I know you will not lose him. Two N. Kins. [ 1913 Webster ]

2. To furnish with arms or limbs. [ R. ] [ 1913 Webster ]

His shoulders broad and strong,
Armed long and round. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

3. To furnish or equip with weapons of offense or defense; as, to arm soldiers; to arm the country. [ 1913 Webster ]

Abram . . . armed his trained servants. Gen. xiv. 14. [ 1913 Webster ]

4. To cover or furnish with a plate, or with whatever will add strength, force, security, or efficiency; as, to arm the hit of a sword; to arm a hook in angling. [ 1913 Webster ]

5. Fig.: To furnish with means of defense; to prepare for resistance; to fortify, in a moral sense. [ 1913 Webster ]

Arm yourselves . . . with the same mind. 1 Pet. iv. 1. [ 1913 Webster ]


To arm a magnet, to fit it with an armature.
[ 1913 Webster ]

Arm

n. [ See Arms. ] (Mil.) (a) A branch of the military service; as, the cavalry arm was made efficient. (b) A weapon of offense or defense; an instrument of warfare; -- commonly in the pl. [ 1913 Webster ]

Arm

n. [ AS. arm, earm; akin to OHG. aram, G., D., Dan., & Sw. arm, Icel. armr, Goth. arms, L. armus arm, shoulder, and prob. to Gr. &unr_; joining, joint, shoulder, fr. the root &unr_; to join, to fit together; cf. Slav. rame. &unr_;. See Art, Article. ] 1. The limb of the human body which extends from the shoulder to the hand; also, the corresponding limb of a monkey. [ 1913 Webster ]

2. Anything resembling an arm; as, (a) The fore limb of an animal, as of a bear. (b) A limb, or locomotive or prehensile organ, of an invertebrate animal. (c) A branch of a tree. (d) A slender part of an instrument or machine, projecting from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a steelyard. (e) (Naut) The end of a yard; also, the part of an anchor which ends in the fluke. (f) An inlet of water from the sea. (g) A support for the elbow, at the side of a chair, the end of a sofa, etc. [ 1913 Webster ]

3. Fig.: Power; might; strength; support; as, the secular arm; the arm of the law. [ 1913 Webster ]

To whom is the arm of the Lord revealed? Isa. lii. 1. [ 1913 Webster ]


Arm's end, the end of the arm; a good distance off. Dryden. --
Arm's length, the length of the arm. --
Arm's reach, reach of the arm; the distance the arm can reach. --
To go (or
walk)
arm in arm
, to go with the arm or hand of one linked in the arm of another. “When arm in armwe went along.” Tennyson. --
To keep at arm's length, to keep at a distance (literally or figuratively); not to allow to come into close contact or familiar intercourse. --
To work at arm's length, to work disadvantageously.
[ 1913 Webster ]

Armada

n. [ Sp. armada, L. as if armata (sc. classic fleet), fr. armatus, p. p. of armare. See Arm, v. t. Army. ] A fleet of armed ships; a squadron. Specifically, the Spanish fleet which was sent to assail England, a. d. 1558. [ 1913 Webster ]

Armadillidiidae

n. 1. 1 a family comrising the pill bugs.
Syn. -- family Armadillidiidae. [ WordNet 1.5 ]

Armadillidium

n. 1. 1 the type genus of the Armadillidiidae.
Syn. -- genus Armadillidium. [ WordNet 1.5 ]

Armadillo

n.; pl. Armadillos [ Sp. armadillo, dim. of armado armed, p. p. of armar to arm. So called from being armed with a bony shell. ] (Zool.) (a) Any edentate animal if the family Dasypidæ, peculiar to America. The body and head are incased in an armor composed of small bony plates. The armadillos burrow in the earth, seldom going abroad except at night. When attacked, they curl up into a ball, presenting the armor on all sides. Their flesh is good food. There are several species, one of which (the peba) is found as far north as Texas. See Peba, Poyou, Tatouay. (b) A genus of small isopod Crustacea that can roll themselves into a ball. [ 1913 Webster ]

Armado

n. Armada. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Armageddon

n. the final, decisive battle between the forces of good and evil, as foretold in the Apocolypse of Saint John. Also, the site of that battle. Used metaphorically for a vast and decisive conflict, attended by cataclysmic destruction. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms #619 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl #1,484 [Add to Longdo]
部队[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] army; armed forces; troops; force; unit #1,650 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] army troops #2,251 [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ㄨˇ ㄓㄨㄤ,   /  ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces) #2,586 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage #2,718 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] arm #5,862 [Add to Longdo]
手臂[shǒu bì, ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ,  ] arm; helper #6,706 [Add to Longdo]
武警[wǔ jǐng, ㄨˇ ㄐㄧㄥˇ,  ] armed police #7,141 [Add to Longdo]
胳膊[gē bo, ㄍㄜ ㄅㄛ˙,  ] arm #7,778 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Arm(n) |der, pl. Arme| แขน
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น, See also: die Kaltmiete

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arm { m } | Arme { pl } | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Arm { m }; Abzweigung { f }arm [Add to Longdo]
Armada { m } | Armadas { pl }armada | armadas [Add to Longdo]
Armatur { f }; Armaturen { pl }fittings [Add to Longdo]
Armaturenbalken { m }fitting assembly [Add to Longdo]
Armaturenbrett { n } | Armaturenbretter { pl }car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
Armaturentafel { f }instrument panel [Add to Longdo]
Armaturentafel { f }fascia [ Br. ] [Add to Longdo]
Armband { n }; Armreif { m }; Armreifen { m } | Armbänder { pl }; Armreifen { pl } | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Armband { n } | Armbänder { pl }wristband | wristbands [Add to Longdo]
Armband { m } einer Uhrstrap; watchstrap [Add to Longdo]
Armbanduhr { f }wristwatch [Add to Longdo]
Armbinde { f }armlet [Add to Longdo]
Armbrust { f } | Armbrüste { pl }crossbow | crossbows [Add to Longdo]
Armbrust { f }arbalest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐん, gun] (n, n-suf) army; force; troops; (P) #244 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] (n) army; (P) #1,023 [Add to Longdo]
[へい, hei] (n) (1) (common) soldier; rank and file; (2) army; troops; (3) warfare; strategy #1,372 [Add to Longdo]
[わざ, waza] (n) { Buddh } (See 果報) karma (i.e. actions committed in a former life); (P) #1,432 [Add to Longdo]
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) #1,449 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army) #1,493 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
ロボットアーム[ろぼっとあーむ, robottoa-mu] robot arm [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
非同期応答モード[ひどうきおうとうモード, hidoukioutou mo-do] Asynchronous Response Mode, ARM [Add to Longdo]
アーム[あーむ, a-mu] ARMM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
腕時計[うでどけい, udedokei] Armbanduhr [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] Armband, Armreif [Add to Longdo]
貧困[ひんこん, hinkon] Armut, -Not [Add to Longdo]
貧富[ひんぷ, hinpu] arm_und_reich [Add to Longdo]
貧相[ひんそう, hinsou] arm_aussehend, armselig [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top