Search result for

someone

(61 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -someone-, *someone*
Possible hiragana form: そめおね
English-Thai: Longdo Dictionary
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
someone[PRON] บางคน, Syn. individual, one, somebody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
someone(ซัม'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
someone(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
And find someone to read your work.และหาใครสักคนที่จะอ่านงานของเธอ New Haven Can Wait (2008)
I need someone to read my work and write a letterผมต้องการคนอ่านงานของผมและเขียนจดหมายแนะนำ New Haven Can Wait (2008)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
When someone leaves you off the list,ถ้ามีใครบางคนเขี่ยคุณออกจากลิสท์ New Haven Can Wait (2008)
You look pretty calm for someoneเธอดูสงบเสงี่ยมมากเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, but I have a feeling someone else did for you.ช่าย แต่ฉันรู้สึกว่ามีคนอื่นทำแทนนาย New Haven Can Wait (2008)
But I'm pretty sure I can get someone in the department... Ooh!แต่ฉันค่อนข้างชัวร์ว่าฉันจะหาใครสักคนในนั้น New Haven Can Wait (2008)
I just needed to be someone else for a while.ผมแค่ต้องการจะเป็นใครก็ได้สักคนสักพักนึงน่ะ New Haven Can Wait (2008)
It looks like someone messed up last night.ดูเหมือนเมื่อคืนจะมีคนก่อเรื่องยุ่งนะ New Haven Can Wait (2008)
Every time mom brought home someone who said, "i love you,"ทุกครั้งที่แม่พาใครซักคนที่บอกรักเธอกลับบ้าน Chuck in Real Life (2008)
Klaus. You say someone who wore the wedding shoes£¿คลาคส์ คนที่ใส่รองเท้าแต่งงานนะหรอ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
someoneA casual remark can hurt someone.
someoneA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
someoneA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
someoneA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
someoneAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
someoneAre you looking for someone?
someoneAre you meeting someone here?
someoneA weatherman is someone with whom the weather does not always agree.
someoneBob was looking for someone to talk with.
someoneBring someone up short.
someoneCall someone who speaks Japanese, please.
someoneCan I talk to someone who speaks Japanese?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
บางท่าน[PRON] someone, See also: somebody, Syn. บางคน, Example: ร้านเคียงเลอาหารอร่อย สะอาด บรรยากาศดีมาก บางท่านอาจจะซื้อแล้วแกะหอยนางรมเป็นตัวๆ ทานที่นั่นได้เลย
บางคน[PRON] someone, See also: somebody, some, Example: บางคนมีความเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีความสามารถเลือกสรรอาหารได้ถูกต้อง
ใครคนหนึ่ง[PRON] someone, See also: one, Syn. ใครสักคน, Example: ผมรู้สึกอุ่นใจเมื่อรู้ว่ามีใครคนหนึ่งพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผมเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใดผู้หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMEONE    S AH1 M W AH2 N
SOMEONE'S    S AH1 M W AH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
someone    (n) (s uh1 m w uh n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [Add to Longdo]
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 someone
   n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
      [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
      {mortal}, {soul}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top