Search result for

potter

(92 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potter-, *potter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potter[N] ช่างปั้นหม้อ
potter[VI] ใช้เวลาทำในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสาร, Syn. fiddle, dabble, tamper
pottery[N] เครื่องปั้นดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, porcelain, earthenware
pottery[N] ศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
potter away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปไร้ประโยชน์, Syn. idle away
potter's field[N] สุสานฝังคนจรจัด, Syn. cemetery
potter's wheel[N] จานหมุนของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potter(พอท'เทอะ) n. ผู้ทำหม้อ,ช่างปั้นหม้อ,ช่างเครื่องเคลือบ
pottery(พอท'ทะรี) n. เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,ศิลปะในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ,สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบ

English-Thai: Nontri Dictionary
potter(n) ช่างปั้นหม้อ
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pottery stoneพอตเทอรีสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potter, Harry (Fictitious character)พอตเตอร์, แฮร์รี (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery craftหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery datingการกำหนดอายุเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery, Prehistoricเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pottery, Thaiเครื่องปั้นดินเผาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as she has her harry potter book-ตราบใดที่เธอมีหนังสือแฮรี่พอตเตอร์์มาด้วย There Might be Blood (2008)
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง Dying Changes Everything (2008)
It just pottering!It just pottering! มันเพิ่ง pottering! Gas Pills (2008)
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
You should have married that hippie potter with the great ass back in school.คุณน่าจะแต่งกับฮิปปี้ปันหม้อก้นงามคนนั้น Nights in Rodanthe (2008)
Hell, I should have married the hippie potter with the great ass.บ้าน่า,ฉันควรแต่งกับฮิปปี้ปันหม้อก้นงาม Nights in Rodanthe (2008)
Do you work at the fucking Pottery Barn? Jesus.แม่งนายทำงานเป็นช่างเครื่องปั้นดินเผาหรือไงกันว่ะ ให้ตายสิ Pilot (2008)
All right, everyone finished at the pottery table, bring their art to the kiln.เอาละ ทุกคนที่ทำงานปั้นเสร็จแล้ว ต้องเอาชิ้นงานไปที่เตาอบปูนนะ อีก 5 นาทีเจ้าของลาจะกลับแล้ว ใครจะขี่ลาก็รีบหน่อย Bedtime Stories (2008)
iPods! Harry Potter books!ไอพอด ครับ หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ ครับ Fighting (2009)
How much is this Harry Potter book?ซูไลถามนี้เท่าไหร่ หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ราคาเท่าไหร่? Fighting (2009)
$20. Kids love them things, that Harry Potter stuff.20 เหรียญ เด็กๆต้องชอบอ่านมากเลยครับ สำหรับแฟนๆแฮร์รี่ Fighting (2009)
Harry Potter Versus the Hipopotamus?หนังสือแฮร์รี่เนี่ยกระจอก ฮิปโปเตมัสมากกว่า? Fighting (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potterClay is the essential ingredient in making pottery.
potterMr Potter keeps himself in good condition by going jogging every day.
potterSaturday is the pottery class I've been attending since last year.
potterThe potter's lost his cunning.
potterThe pottery was baked by fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดินเผา[N] pottery, Syn. เครื่องเคลือบดินเผา, Example: โอ่งมังกรและเครื่องดินเผาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรี
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, platform, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อโดยใช้แป้นหมุนเป็นเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อต้องมีแป้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นรูป, Count unit: แป้น, อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
ถ้วยชาม[N] crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count unit: ใบ
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n.] (chang pan mø) EN: potter   FR: potier [m]
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
แฮร์รี พอตเตอร์[n. prop.] (Haērī Phøttoē) EN: Harry Potter   FR: Harry Potter
เครื่องดินเผา[n. exp.] (khreūang dinphao) EN: pottery   FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpandinphao Bān Chīeng) EN: Baan Chiang pottery   
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[n. exp.] (khreūangpandinphao bōrān) EN: ancient pottery   FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpandinphao Dān Kwīen) EN: Dan Kwian pottery   
กระเบื้องเคลือบ[n. exp.] (krabeūang khleūap) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile   

CMU English Pronouncing Dictionary
POTTER    P AA1 T ER0
POTTERS    P AA1 T ER0 Z
POTTERY    P AA1 T ER0 IY0
POTTER'S    P AA1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potter    (v) (p o1 t @ r)
potters    (v) (p o1 t @ z)
pottery    (n) (p o1 t @ r ii)
pottered    (v) (p o1 t @ d)
potterer    (n) (p o1 t @ r @ r)
potterers    (n) (p o1 t @ r @ z)
potteries    (n) (p o1 t @ r i z)
pottering    (v) (p o1 t @ r i ng)
Potters Bar    (n) - (p o2 t @ z - b aa1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potters Zwergkaiserfisch {m}; Rosetten-Zwergkaiserfisch {m}; Rosetten-Herzogfisch {m} (Centropyge potteri) [zool.]Potter's (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽってり[, potteri] (adv,vs) plump; fat [Add to Longdo]
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
ポタリング[, potaringu] (n) pottering [Add to Longdo]
ポッターズエンジェルフィッシュ[, potta-zuenjierufisshu] (n) Potter's angelfish (Centropyge potteri) [Add to Longdo]
マジョリカ[, majorika] (n) majolica (type of Italian pottery) [Add to Longdo]
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle [Add to Longdo]
楽焼き[らくやき, rakuyaki] (n) hand-moulded pottery; hand-molded pottery; raku pottery [Add to Longdo]
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain [Add to Longdo]
手びねり;手捻り[てびねり, tebineri] (n) forming by hand (instead of using a potter's wheel, etc.); handwork [Add to Longdo]
朱泥[しゅでい, shudei] (n) unglazed reddish brown pottery (originally from China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, ] pottery and porcelain; ceramics, #7,717 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery; pleased; surname Tao, #9,510 [Add to Longdo]
陶器[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, ] pottery, #31,045 [Add to Longdo]
[fǒu, ㄈㄡˇ, ] pottery, #38,338 [Add to Longdo]
陶土[táo tǔ, ㄊㄠˊ ㄊㄨˇ, ] potter's clay; kaolin, #66,638 [Add to Longdo]
陶瓷器[táo cí qì, ㄊㄠˊ ㄘˊ ㄑㄧˋ, ] pottery; chinaware, #104,008 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery, #184,540 [Add to Longdo]
瓦器[wǎ qì, ㄨㄚˇ ㄑㄧˋ, ] pottery, #198,717 [Add to Longdo]
制陶工人[zhì táo gōng rén, ㄓˋ ㄊㄠˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] potter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pother \Poth"er\, n. [Cf. D. peuteren to rummage, poke. Cf.
   {Potter}, {Pudder}.]
   Bustle; confusion; tumult; flutter; bother. [Written also
   {potter}, and {pudder}.] "What a pother and stir!" --Oldham.
   "Coming on with a terrible pother." --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potter \Pot"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Pottered}; p. pr. & vb.
   n. {Pottering}.] [Cf. W. pwtio to poke, or OD. poteren to
   search one thoroughly, Sw. p[*a]ta, peta, to pick, E. pother,
   put.]
   1. To busy one's self with trifles; to labor with little
    purpose, energy, of effect; to trifle; to putter; to
    pother.
 
   Syn: putter; pother.
     [1913 Webster]
 
        Pottering about the Mile End cottages. --Mrs.
                          Humphry Ward.
     [1913 Webster]
 
   2. To walk lazily or idly; to saunter.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potter \Pot"ter\, n. [Cf. F. potier.]
   1. One whose occupation is to make earthen vessels. --Ps. ii.
    9.
    [1913 Webster]
 
       The potter heard, and stopped his wheel.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. One who hawks crockery or earthenware. [Prov. Eng.] --De
    Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. One who pots meats or other eatables.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The red-bellied terrapin. See {Terrapin}.
    [1913 Webster]
 
   {Potter's asthma} (Med.), emphysema of the lungs; -- so
    called because very prevalent among potters. --Parkers.
 
   {Potter's clay}. See under {Clay}.
 
   {Potter's field}, a public burial place, especially in a
    city, for paupers, unknown persons, and criminals; -- so
    named from the field south of Jerusalem, mentioned in
    --Matt. xxvii. 7.
 
   {Potter's ore}. See {Alquifou}.
 
   {Potter's wheel}, a horizontal revolving disk on which the
    clay is molded into form with the hands or tools. "My
    thoughts are whirled like a potter's wheel." --Shak.
 
   {Potter wasp} (Zool.), a small solitary wasp ({Eumenes
    fraternal}) which constructs a globular nest of mud and
    sand in which it deposits insect larv[ae], such as
    cankerworms, as food for its young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potter \Pot"ter\, v. t.
   To poke; to push; also, to disturb; to confuse; to bother.
   [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrapin \Ter"ra*pin\, n. [Probably of American Indian origin.]
   (Zool.)
   Any one of numerous species of tortoises living in fresh and
   brackish waters. Many of them are valued for food. [Written
   also {terapin}, {terrapen}, {terrapene}, {turpen}, and
   {turapen}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The yellow-bellied terrapin ({Pseudemys scabra}) of the
      Southern United States, the red-bellied terrapin
      ({Pseudemys rugosa} or {Chrysemys rubriventris}),
      native of the tributaries Chesapeake Bay (called also
      {potter}, {slider}, and {redfender}), and the
      diamond-back or salt-marsh terrapin ({Malaclemmys
      palustris}), are the most important American species.
      The diamond-back terrapin is native of nearly the whole
      of the Atlantic coast of the United States.
      [1913 Webster]
 
   {Alligator terrapin}, the snapping turtle.
 
   {Mud terrapin}, any one of numerous species of American
    tortoises of the genus {Cinosternon}.
 
   {Painted terrapin}, the painted turtle. See under {Painted}.
    
 
   {Speckled terrapin}, a small fresh-water American terrapin
    ({Chelopus guttatus}) having the carapace black with round
    yellow spots; -- called also {spotted turtle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potter
   n 1: a craftsman who shapes pottery on a potter's wheel and
      bakes them it a kiln [syn: {potter}, {thrower},
      {ceramicist}, {ceramist}]
   v 1: do random, unplanned work or activities or spend time idly;
      "The old lady is usually mucking about in her little house"
      [syn: {putter}, {mess around}, {potter}, {tinker},
      {monkey}, {monkey around}, {muck about}, {muck around}]
   2: work lightly; "The old lady is pottering around in the
     garden" [syn: {potter}, {putter}]
   3: move around aimlessly [syn: {putter}, {potter}, {potter
     around}, {putter around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top