Search result for

cemetery

(43 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cemetery-, *cemetery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cemetery[N] สุสาน, Syn. graveyard, burial place

English-Thai: Nontri Dictionary
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cemetery voteบัตรผี, คะแนนผี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This drawing scratched into the floor is the cemetery where he's buried.รูปเขียนบนพื้น คือสุสานที่ฝังร่างเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You all right, kid? - They left my bike at the cemetery.ไม่เป็นไรนะ ไอ้หนู/พวกมันทิ้งมอเตอร์ไซด์ผมไว้ที่สุสาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Ox was here before, but he couldn't get into the temple, so he took the skull back to the cemetery, where he found it.อ็อกมาถึงนี่ แต่ไม่ได้เข้าปราสาท เขาเลยนำกระโหลกกลับไปที่ที่เขาพบมัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In Coosa county cemetery can attest to that fact.ในประเทษ คูซ่าสามารถบอกความจริงอะไรได้ The Price (2008)
- Have you disturbed the dead in the cemetery?โอ้ คุณ... . \ คุณ... Drag Me to Hell (2009)
I hadn't been to that cemetery in 30 years.ฉันไม่ได้ไปที่สุสานกว่า 30 ปี I Lied, Too. (2009)
At the cemetery?ที่สุสาน? Death Takes a Holiday (2009)
Uh... three bodies from the local cemetery.ตำรวจบอกว่ามีศพหายไปจากสุสานของเมืองอีก 3 ศพ Jump the Shark (2009)
Says the girl who spends her alone time writing in a cemetery.- พูดโดย ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ใช้เวลาเขียนไดอารี่อยู่ในสุสานคนเดียว Friday Night Bites (2009)
Hanging out in a cemetery.มาอยู่ในสุสาน Pilot (2009)
I've seen you in the cemetery writing in your diary.ผมเห็นพี่ที่สุสาน เขียนไดอารี่ของพี่ Pilot (2009)
Put them on, have hot sex with some freaky girl with her business pierced, take them off, and I can still be buried in a Jewish cemetery.ใส่แล้วได้มีเซ็กส์สุดมันส์ กับส่าว ๆ ที่ชอบเจาะตามตัว พอถอดออก ก็ยังฝังร่าวไว้ในสุสานยิวได้ The Gothowitz Deviation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cemeteryI used to walk in the cemetery in my youth.
cemeteryJ.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าช้า[N] cemetery, See also: graveyard, Example: การข่มขวัญให้เด็กกลัวจะขุดผีประเภทต่างๆ จากป่าช้ามาแสดงอภินิหาร, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าหรือที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่ฝังหรือเผาศพ
ฮวงซุ้ย[N] cemetery, See also: graveyard, Syn. หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย, Example: คราวใดที่รำลึกถึงคู่ชีวิต ซิ้มก็จะไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย พร้อมกับกราบไหว้อยู่เป็นประจำ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่บรรจุศพของชาวจีน, Notes: (จีน)
สุสาน[N] graveyard, See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, p, Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Example: แต่เดิมที่ดินตรงนี้เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน จึงมีคนพบเห็นวิญญาณบ่อยๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ฝังศพผู้ตาย, Notes: (บาลี)
ที่ฝังศพ[N] cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าช้า[n.] (pāchā) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground   FR: cimetière [m]
ป่าช้าจีน[n. exp.] (pāchā Jīn ) EN: chinese cemetery   FR: cimetière chinois
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก[n. prop.] (Susān Thahān Samphanthamit Døn Rrak) EN: Kanchanaburi War Cemetery ; Don Rak United Nation Cemetery ; Don Rak War Cemetery   

CMU English Pronouncing Dictionary
CEMETERY    S EH1 M AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cemetery    (n) (s e1 m @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓地[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] cemetery, #15,544 [Add to Longdo]
公墓[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, ] cemetery, #22,170 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedhof {m} | Friedhöfe {pl}cemetery | cemeteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
奥つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
共同墓地[きょうどうぼち, kyoudoubochi] (n) public cemetery [Add to Longdo]
墓園;墓苑[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard [Add to Longdo]
墓場[はかば, hakaba] (n) graveyard; cemetery [Add to Longdo]
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P) [Add to Longdo]
埋葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard [Add to Longdo]
無縁墓地[むえんぼち, muenbochi] (n) cemetery for those who left no relatives behind; potter's field [Add to Longdo]
卵塔場;乱塔場(iK)[らんとうば, rantouba] (n) cemetery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cemetery \Cem"e*ter*y\, n.; pl. {Cemeteries}. [L. cemeterium,
   Gr. ? a sleeping chamber, burial place, fr. ? to put to
   sleep.]
   A place or ground set apart for the burial of the dead; a
   graveyard; a churchyard; a necropolis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cemetery
   n 1: a tract of land used for burials [syn: {cemetery},
      {graveyard}, {burial site}, {burial ground}, {burying
      ground}, {memorial park}, {necropolis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top