Search result for

manuscript

(70 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manuscript-, *manuscript*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manuscript[N] หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ, See also: เอกสารเขียนด้วยมือ
manuscript[N] ต้นฉบับที่เขียนหรือพิมพ์, See also: ต้นสำเนา, Syn. copy, original
manuscript[ADJ] ซึ่งเขียนด้วยลายมือ, Syn. handwritten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manuscript(แมน'นิวสคริพทฺ) n.,adj. ต้นฉบับ,หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ,การเขียนด้วยมือ,ซึ่งเขียนด้วยมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
manuscript(n) ต้นฉบับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manuscript๑. เอกสารตัวเขียน๒. ต้นฉบับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
manuscriptต้นฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียน
Manuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Manuscriptsต้นฉบับตัวเขียน [TU Subject Heading]
Manuscriptsต้นฉบับ [การแพทย์]
Manuscripts, Medicalต้นฉบับ, การแพทย์; ต้นฉบับการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've read the manuscript. Hakim is a poet.ผมอ่านต้นฉบับแล้ว ฮาคิมคือกวี The Bank Job (2008)
Do you have any idea how valuable this manuscript is?รู้มั๊ยว่าต้นฉบับนี่มันมีมูลค่ามากแค่ไหน Inkheart (2008)
The original manuscript. Look at that! Typewritten, can you imagine?ต้นฉบับน่ะสิ ดูสิ ยังเป็นตัวพิมพ์ดีดอยู่เลย Inkheart (2008)
It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting julia's cookbook published way back when, the woman who recognized history in an onionskin manuscript.คุณจูดิษ โจนส์ บ.ก ที่เป็นคน ตีพิมพ์หนังสือของจูเลีย เมื่อก่อน ผู้หญิงที่รู้ประวัติศาสตร์จากสูตรเปลือกหัวหอม Julie & Julia (2009)
your dad's manuscript.บันทึกของพ่อของคุณ Service (2009)
Dad's manuscript.หนังสือที่พ่อเขียนขึ้นมา Bainne (2010)
My old man's manuscript... he said there's only two ways an old lady makes it.บันทึกพ่อของฉัน... พ่อเขียนบอกเอาไว้ว่า มีอยู่สองวิธีที่ต้องรับมือกับแฟนสาว Caregiver (2010)
That means that his manuscript will be delayed.ซึ่งหมายความว่า บทความของเขาจะล่าช้า Episode #1.4 (2010)
I'm going to hand in the manuscript before September, and then leave.ผมจะเขียนงานให้เสร็จก่อนกันยานี้ แล้วก็จะไป Episode #1.8 (2010)
You throw this manuscript to me, and all this time, you were planning to leave?พอคุณส่งต้นฉบับให้ฉัน แล้วคุณก็วางแผนจะไปใช่มั้ย? Episode #1.8 (2010)
I will stay put in the workroom until this manuscript is completed.ผมจะนั่งทำงานอยู่แต่ในออฟฟิส จนกว่าจะเขียนต้นฉบับเสร็จ Episode #1.8 (2010)
Also, Lee Jin Soo will be leaving after he finishes the manuscript, and won't be back for a few years.ยังไงก็, ลีจินซูจะไปเมื่อเขาทำงานกับฉันเสร็จสมบูร์ และจะไม่กลับมาอีกสักปีสองปี Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manuscriptCan you manage to complete the manuscript by Friday?
manuscriptCosby's argument concerns the reliability of the Hette Manuscript.
manuscriptHe is writing the manuscript over and over again.
manuscriptHe ran through my manuscript.
manuscriptHe showed me the manuscript of his new play.
manuscriptI'd better write over this manuscript again.
manuscriptI have been writing this manuscript for a year.
manuscriptSending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.
manuscriptThe author revised his manuscript over and over again.
manuscriptThe editor glanced over the manuscript.
manuscriptThe manuscript had been written out by hand.
manuscriptThough imperfectly, he finished writing his manuscript.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นฉบับ[N] manuscript, See also: typescript
หนังสือคู่มือ[N] manual, See also: manuscript, Syn. คู่มือ, เอกสารแนะนำ, Example: เขาไปหาซื้อหนังสือคู่มือประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์, Count unit: เล่ม
ระบับ[N] manuscript, See also: copy, Syn. ต้นฉบับ, ฉบับ
ต้นร่าง[N] manuscript, See also: first draft, original draft, Syn. ต้นฉบับ, ฉบับร่าง, ร่าง, แบบ, ภาพร่าง, แปลน, Example: เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ, Count unit: ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น, Thai definition: ฉบับที่ร่างไว้เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy   FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANUSCRIPT    M AE1 N Y AH0 S K R IH2 P T
MANUSCRIPTS    M AE1 N Y AH0 S K R IH2 P T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manuscript    (n) (m a1 n y u s k r i p t)
manuscripts    (n) (m a1 n y u s k r i p t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
マニュスクリプト[, manyusukuriputo] (n) manuscript [Add to Longdo]
遺稿[いこう, ikou] (n) posthumous manuscripts [Add to Longdo]
歌稿[かこう, kakou] (n) manuscript of poem [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] (n) {comp} technical paper; technical manuscript [Add to Longdo]
旧稿[きゅうこう, kyuukou] (n) old manuscript [Add to Longdo]
玉稿[ぎょっこう, gyokkou] (n) your manuscript [Add to Longdo]
欠文[けつぶん, ketsubun] (n) missing part (of manuscript) [Add to Longdo]
決定稿[けっていこう, ketteikou] (n) final manuscript [Add to Longdo]
原稿[げんこう, genkou] (n) manuscript; copy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手稿[shǒu gǎo, ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; script [Add to Longdo]
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; article (in newspaper); draft [Add to Longdo]
书稿[shū gǎo, ㄕㄨ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] manuscript of a book [Add to Longdo]
稿[gǎo, ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; draft; stalk of grain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
原稿[げんこう, genkou] manuscript [Add to Longdo]
稿本[こうほん, kouhon] manuscript [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manuscript \Man"u*script\, a. [L. manu scriptus. See {Manual},
   and {Scribe}.]
   Written with or by the hand; not printed; as, a manuscript
   volume.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manuscript \Man"u*script\, n. [LL. manuscriptum, lit., something
   written with the hand. See {Manuscript}, a.]
   1. An original literary or musical composition written by the
    author, formerly with the hand, now usually by typewriter
    or word processor. It is contrasted with a printed copy.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Writing, as opposed to print; as, the book exists only in
    manuscript. --Craik.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word is often abbreviated to MS., plural MSS.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manuscript
   n 1: the form of a literary work submitted for publication [syn:
      {manuscript}, {ms}]
   2: handwritten book or document [syn: {manuscript}, {holograph}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 manuscript [manɵskript]
   manuscript
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Manuscript [manuskript] (n) , s.(n )
   copy; manuscript; script
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top