Search result for

หนังสือคู่มือ

(23 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสือคู่มือ-, *หนังสือคู่มือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือคู่มือ[N] manual, See also: manuscript, Syn. คู่มือ, เอกสารแนะนำ, Example: เขาไปหาซื้อหนังสือคู่มือประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์, Count unit: เล่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manual; handbookหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbookหนังสือคู่มือ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]

คู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบคำถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิงานหนึ่งๆ ทั้งนี้คู่มือมักจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างคู่มือ

CRC handbook of chemistry and physics. Boca Raton : CRC Press, 1992.

Stine, G. Harry and Stine, Bil. Handbook of model rocketry. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004.

Handbook of nanoscience, engineering and technology. Boca Raton : CRC Press, 2003.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 256.

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Manualหนังสือคู่มือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Laboratory manualsหนังสือคู่มือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He might be on the roof. Morgan, check the roof.ชีวิตของอดัม แจ็คสันเป็นเหมือนหนังสือคู่มือ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นอาชญากร" Conflicted (2009)
Dude, it's not like the welcome wagon was waiting with a bundt cake and a handbook.เพื่อน นี่ไม่ใช่ โกดังรับรอง ที่จะนั่งรอคอยขนมเค้ก หรือหนังสือคู่มือ The Turning Point (2009)
Well, sir, in the Harvard Student Handbook, which is distributed to each freshman, under the heading "Standards of Conduct in the Harvard Community,"ท่านครับ ในหนังสือคู่มือนักศึกษา ที่แจกให้นักศึกษาใหม่ทุกคน, ในหัวข้อ"ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในชุมชนฮาวาร์ด," The Social Network (2010)
A manual.หนังสือคู่มือ A Birthday Story (2010)
No, puppies are good too. Guess there's...ไม่หรอกครับ พวกลูกหมาก็ใช้ได้ มันคงไม่มีหนังสือคู่มือ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
Travel Guide.หนังสือคู่มือEpisode #1.9 (2011)
Hokaido?หนังสือคู่มือ Episode #1.9 (2011)
So I'm going to take a page from the Elena Gilbert handbook and choose to believe that you can be saved.เพราะฉะนั้นฉันถึงได้เชื่อ หนังสือคู่มือ เอเลน่า กิลเบิร์ต และเลือกที่จะเชื่อว่าคุณสามารถปลอดภัย The Murder of One (2012)
Handbook Chapter 3:หนังสือคู่มือบทที่3 Out of Control (2012)
- Signpost. - Guide book.หนังสือคู่มือ หนังสือคู่มือ Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handbook[N] หนังสือคู่มือ, See also: คู่มือ, ตำราคู่มือ, Syn. manual
manual[N] คู่มือการใช้, See also: หนังสือคู่มือ, คู่มือ, Syn. guide, handbook
workbook[N] หนังสือคู่มือการทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
workbook(เวิร์ค'บุค) n. หนังสือคู่มือการทำงาน,สมุดบันทึกการทำงาน,สมุดบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง,หนังสือคู่มือ
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top