ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instinct

IH1 N S T IH0 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instinct-, *instinct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinct(adj) มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct(n) สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate

English-Thai: Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]
Instinct (Philosophy)สัญชาตญาณ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Instinct, Aggressiveสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย [การแพทย์]
Instinct, Basicสัญชาตญาณมูลฐาน [การแพทย์]
Instinct, Deathสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Life and Deathสัญชาตญานดำรงชีพและสัญชาตญาณแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Matingสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Instinct, Survivalสัญชาตญานการธำรงชีพ [การแพทย์]
Instinctual Processกระบวนการทางสัญชาตญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its primitive instincts have been erased.แต่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือ Day of the Dead (1985)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
And my instincts tell me we're getting closer.ว่าเรากำลังเข้าใกล้แล้วล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง Gattaca (1997)
I've been seeing a lot of instinct lately.ผมเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญชาตญาณมาเยอะครับ Dark Harbor (1998)
You said my instincts were good.งาน เลี้ยงเฉลิมฉลองมีขึ้นเมื่อไร่เพค่ะ ? Anna and the King (1999)
You have good instincts for things like that?คุณมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอ Unbreakable (2000)
Well, you got the instincts for it.คุณมีสัญชาตญาณนะ Frailty (2001)
- I'm just trusting my instincts here.-I'm just trusting my instincts here. Maid in Manhattan (2002)
Well, my finely honed instincts are telling me that he probably escaped through here.สัญชาติญาณอันเฉียบของฉัน บอกว่า... เขาจะต้องหนีออกทางนี้แน่ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctAnimals act on instinct.
instinctAnimals know their enemies by instinct.
instinctAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctBirds have a homing instinct.
instinctBirds learn to fly by instinct.
instinctFundamental instincts will not go away.
instinctHe is possessed of a strong fighting instinct.
instinctI'm instinctively bad with children and infants.
instinctIn making a decision, I rely not on logic but on instinct.
instinctInstinct is often a poor guide.
instinctIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติญาณ(n) instinct
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน
สัญชาตญาณ(n) instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai Definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
มัว[mūa] (x) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague  FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สัญชาต-[sanchāt-] (pref, (adj)) EN: natural  FR: inné ; instinctif ; naturel ; spontané
สัญชาตญาณ[sanchāttayān] (n) EN: instinct ; intuition  FR: instinct [ m ] ; intuition [ f ]
สัญชาตญาณดิบ[sanchāttayān dip] (n, exp) EN: instinct animal  FR: instinct animal [ m ]
สัญชาตญาณมืด[sanchāttayān meūt] (n, exp) EN: raw instinct  FR: instinct brut [ m ]
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [ m ] ; trait inné [ m ] ; instinct [ m ] ; naturel [ m ] ; nature [ f ]
สันดาน[sandān] (n) EN: bad instincts ; bad character
สันดานดิบ[sandān dip] (n) EN: raw instincts

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTINCT IH1 N S T IH0 NG K T
INSTINCTS IH1 N S T IH0 NG K T S
INSTINCTIVE IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinct (n) ˈɪnstɪŋkt (i1 n s t i ng k t)
instinct (j) ˌɪnstˈɪŋkt (i2 n s t i1 ng k t)
instincts (n) ˈɪnstɪŋkts (i1 n s t i ng k t s)
instinctive (j) ˈɪnstˈɪŋktɪv (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct, #9,919 [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense, #256,351 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instinkt { n } | Instinkte { pl }instinct | instincts [Add to Longdo]
Selbsterhaltungstrieb { m }instinct of self-preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスティンクト[insuteinkuto] (n) instinct [Add to Longdo]
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
画心[がしん, gashin] (n) artistic instinct [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp, v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
帰巣[きそう;きすう(ik), kisou ; kisuu (ik)] (n) homing (instinct) [Add to Longdo]
帰巣性[きそうせい, kisousei] (n) homing instinct [Add to Longdo]
帰巣本能[きそうほんのう, kisouhonnou] (n) homing instinct [Add to Longdo]
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\, a. [L. instinctus, p. p. of instinguere
   to instigate, incite; cf. instigare to instigate. Cf.
   {Instigate}, {Distinguish}.]
   Urged or stimulated from within; naturally moved or impelled;
   imbued; animated; alive; quick; as, birds instinct with life.
   [1913 Webster]
 
      The chariot of paternal deity . . .
      Itself instinct with spirit, but convoyed
      By four cherubic shapes.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      A noble performance, instinct with sound principle.
                          --Brougham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In"stinct\ ([i^]n"st[i^][ng]kt), n. [L. instinctus
   instigation, impulse, fr. instinguere to instigate: cf. F.
   instinct. See {Instinct}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Natural inward impulse; unconscious, involuntary, or
    unreasoning prompting to any mode of action, whether
    bodily, or mental, without a distinct apprehension of the
    end or object to be accomplished.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a propensity prior to experience, and
       independent of instructions.     --Paley.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a blind tendency to some mode of
       action, independent of any consideration, on the
       part of the agent, of the end to which the action
       leads.                --Whately.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is an agent which performs blindly and
       ignorantly a work of intelligence and knowledge.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       By a divine instinct, men's minds mistrust
       Ensuing dangers.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Specif., the natural, unreasoning, impulse by
    which an animal is guided to the performance of any
    action, without thought of improvement in the method.
    [1913 Webster]
 
       The resemblance between what originally was a habit,
       and an instinct becomes so close as not to be
       distinguished.            --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. A natural aptitude or knack; a predilection; as, an
    instinct for order; to be modest by instinct.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\ ([i^]n*st[i^][ng]kt"), v. t.
   To impress, as an animating power, or instinct. [Obs.]
   --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinct
   adj 1: (followed by `with')deeply filled or permeated; "imbued
       with the spirit of the Reformation"; "words instinct with
       love"; "it is replete with misery" [syn: {instinct(p)},
       {replete(p)}]
   n 1: inborn pattern of behavior often responsive to specific
      stimuli; "the spawning instinct in salmon"; "altruistic
      instincts in social animals" [syn: {instinct}, {inherent
      aptitude}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 instinct /ɛ̃stɛ̃/ 
  instinct

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 instinct /instiŋkt/
  instinct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top