Search result for

instinct

(84 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instinct-, *instinct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinct[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct[N] สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน
instinctive[ADJ] เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency,impulse
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ,เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn,innate

English-Thai: Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ
instinctive(adj) เกี่ยวกับสัญชาตญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]
Instinct (Philosophy)สัญชาตญาณ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Instinct, Aggressiveสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย [การแพทย์]
Instinct, Basicสัญชาตญาณมูลฐาน [การแพทย์]
Instinct, Deathสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Life and Deathสัญชาตญานดำรงชีพและสัญชาตญาณแห่งความตาย [การแพทย์]
Instinct, Matingสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Instinct, Survivalสัญชาตญานการธำรงชีพ [การแพทย์]
Instinctual Processกระบวนการทางสัญชาตญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To your baser instincts.ต่อสัญชาติญาณของเธอ. There Might be Blood (2008)
I'm gonna trust your first instinct.ฉันค่อนข้างวางใจสัญชาติญานแรกของคุณ Not Cancer (2008)
You think that when you tell me what I should do, my instincts are to push back, so that by not telling me what you think I should do,นายคิดว่าเมื่อนายบอกฉัน ว่าควรทำอย่างไร สัญชาติญานของฉันจะกลับมา ดังนั้นไม่ต้องบอกฉัน ว่าฉันควรทำอะไร Emancipation (2008)
Usually, my instincts are sharp.ปกติแล้ว ข้ามีสัญชาตญานที่เฉียบคม The Other Boleyn Girl (2008)
Let your instincts guide you.ลองใช้สัญชาตญาณสิ Wanted (2008)
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ มันน่าชิงชังไปในทุกส่วน ในสัญชาตญาณ ในร่างกายผม Frost/Nixon (2008)
What a life in the theater has taught me is to trust one's instincts.ชีวิตในโรงละครสอนฉันว่า ให้เชื่อสัญชาตญาณ High School Musical 3: Senior Year (2008)
You know, my instinct is that you should have your own business.คุณรู้มั้ย สัญชาตญาณฉันบอกว่า คุณควรมีธุรกิจของตัวเอง Confessions of a Shopaholic (2009)
- [laughs] That's your instinct?นั่นเหรอสัญชาตญาณคุณน่ะ? Confessions of a Shopaholic (2009)
My other instinct is that I should take this to the ball.สัญชาตญาณอีกอย่างนึงคือ\ ฉันควรเอาพัดนี้ไปงานบอลด้วย Confessions of a Shopaholic (2009)
So what are your instincts? You think he's going to follow through?แล้วสัญชาตญาณคุณบอกว่าไง คุณว่าเขาจะทำตามไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
My instinct is to cancel, but it might be nice for you to have some friends around.ใจผมบอกให้ยกเลิก แต่คงจะดีสำหรับคุณ ถ้าได้ไปเจอใครๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctAnimals act on instinct.
instinctAnimals know their enemies by instinct.
instinctAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctBirds have a homing instinct.
instinctBirds learn to fly by instinct.
instinctFundamental instincts will not go away.
instinctHe is possessed of a strong fighting instinct.
instinctI'm instinctively bad with children and infants.
instinctIn making a decision, I rely not on logic but on instinct.
instinctInstinct is often a poor guide.
instinctIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติญาณ[N] instinct
โดยสัญชาตญาณ[ADV] instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน
สัญชาตญาณ[N] instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสัญชาตญาณ[adv.] (dōi sanchāttayān) EN: instinctively   FR: par instinct ; instinctivement
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สัญชาต-[pref. (adj.)] (sanchāt-) EN: natural   FR: inné ; instinctif ; naturel ; spontané
สัญชาตญาณ[n.] (sanchāttayān) EN: instinct ; intuition   FR: instinct [m] ; intuition [f]
สัญชาตญาณดิบ[n. exp.] (sanchāttayān dip) EN: instinct animal   FR: instinct animal [m]
สัญชาตญาณมืด[n. exp.] (sanchāttayān meūt) EN: raw instinct   FR: instinct brut [m]
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สันดาน[n.] (sandān) EN: bad instincts ; bad character   
สันดานดิบ[n.] (sandān dip) EN: raw instincts   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTINCT    IH1 N S T IH0 NG K T
INSTINCTS    IH1 N S T IH0 NG K T S
INSTINCTIVE    IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V
INSTINCTIVELY    IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinct    (n) (i1 n s t i ng k t)
instinct    (j) (i2 n s t i1 ng k t)
instincts    (n) (i1 n s t i ng k t s)
instinctive    (j) (i1 n s t i1 ng k t i v)
instinctively    (a) (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instinkt {n} | Instinkte {pl}instinct | instincts [Add to Longdo]
Selbsterhaltungstrieb {m}instinct of self-preservation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスティンクト[, insuteinkuto] (n) instinct [Add to Longdo]
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
画心[がしん, gashin] (n) artistic instinct [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
帰巣[きそう;きすう(ik), kisou ; kisuu (ik)] (n) homing (instinct) [Add to Longdo]
帰巣性[きそうせい, kisousei] (n) homing instinct [Add to Longdo]
帰巣本能[きそうほんのう, kisouhonnou] (n) homing instinct [Add to Longdo]
句心[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\, a. [L. instinctus, p. p. of instinguere
   to instigate, incite; cf. instigare to instigate. Cf.
   {Instigate}, {Distinguish}.]
   Urged or stimulated from within; naturally moved or impelled;
   imbued; animated; alive; quick; as, birds instinct with life.
   [1913 Webster]
 
      The chariot of paternal deity . . .
      Itself instinct with spirit, but convoyed
      By four cherubic shapes.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      A noble performance, instinct with sound principle.
                          --Brougham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In"stinct\ ([i^]n"st[i^][ng]kt), n. [L. instinctus
   instigation, impulse, fr. instinguere to instigate: cf. F.
   instinct. See {Instinct}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Natural inward impulse; unconscious, involuntary, or
    unreasoning prompting to any mode of action, whether
    bodily, or mental, without a distinct apprehension of the
    end or object to be accomplished.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a propensity prior to experience, and
       independent of instructions.     --Paley.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a blind tendency to some mode of
       action, independent of any consideration, on the
       part of the agent, of the end to which the action
       leads.                --Whately.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is an agent which performs blindly and
       ignorantly a work of intelligence and knowledge.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       By a divine instinct, men's minds mistrust
       Ensuing dangers.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Specif., the natural, unreasoning, impulse by
    which an animal is guided to the performance of any
    action, without thought of improvement in the method.
    [1913 Webster]
 
       The resemblance between what originally was a habit,
       and an instinct becomes so close as not to be
       distinguished.            --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. A natural aptitude or knack; a predilection; as, an
    instinct for order; to be modest by instinct.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\ ([i^]n*st[i^][ng]kt"), v. t.
   To impress, as an animating power, or instinct. [Obs.]
   --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinct
   adj 1: (followed by `with')deeply filled or permeated; "imbued
       with the spirit of the Reformation"; "words instinct with
       love"; "it is replete with misery" [syn: {instinct(p)},
       {replete(p)}]
   n 1: inborn pattern of behavior often responsive to specific
      stimuli; "the spawning instinct in salmon"; "altruistic
      instincts in social animals" [syn: {instinct}, {inherent
      aptitude}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 instinct [ɛ̃stɛ̃]
   instinct
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 instinct [instiŋkt]
   instinct
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top